2016-03-18

Informacje ogólne o Radzie do Spraw Cyfryzacji

Rada do Spraw Cyfryzacji jest organem opiniodawczo-doradczym działającym przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji. Działa na podstawie art. 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1114).Rada została powołana na dwuletnią kadencję. Pierwsze posiedzenie Rady i wręczenie aktów powołań odbyło się w dniu 24 czerwca 2014 r.

Do zadań Rady należy:

  • proponowanie i opiniowanie na zlecenie ministra właściwego do spraw informatyzacji projektów stanowisk Rady Ministrów w sprawie dokumentów Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego dotyczących spraw informatyzacji, łączności lub rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
  • opiniowanie projektu Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa oraz innych dokumentów rządowych, w tym projektów strategii rozwoju i projektów programów, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, dotyczących spraw informatyzacji, łączności lub rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
  • opiniowanie projektów rozporządzeń Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji dotyczących:-    minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,-    minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej,-    Krajowych Ram Interoperacyjności obejmujących zagadnienia interoperacyjności semantycznej, organizacyjnej oraz technologicznej.
  • opiniowanie innych przekazanych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji projektów aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących spraw informatyzacji, łączności lub rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
  • opiniowanie na zlecenie ministra właściwego do spraw informatyzacji raportów i innych opracowań dotyczących:-    potrzeb i postulatów dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego,-    zasad funkcjonowania rejestrów publicznych,-    zasad wdrażania systemów teleinformatycznych w administracji publicznej oraz stanu ich realizacji,-    aktualnych rozwiązań technicznych mających zastosowanie w informatyzacji administracji, rozwoju sieci i usług szerokopasmowych,-    terminologii polskiej z zakresu informatyki i łączności.

 

Ponadto, Rada może także inicjować działania na rzecz informatyzacji, rozwoju rynku technologii informatyczno-komunikacyjnych oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Rada działa w pełnym składzie lub w ramach zespołów roboczych. Zespoły robocze są powoływane do pracy nad wydzielonymi zagadnieniami pozostającymi w kompetencji Rady. Minister oraz Przewodniczący Rady mogą zaprosić do uczestniczenia w posiedzeniach Rady i zespołów roboczych osoby z zewnątrz. Zasady funkcjonowania Rady w sposób szczegółowy określa regulamin (odesłanie do Elektronicznego Dziennika Urzędowego).

 

Skład Rady:

1. Igor Ostrowski – Przewodniczący Rady, prawnik, ekspert rynku telekomunikacji i nowych technologii, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Był członkiem Zespołu Doradców Strategicznych Premiera oraz wiceministrem administracji i cyfryzacji. Od 20 lat zajmuje się prawem mediów, telekomunikacji i nowych technologii oraz ochroną własności intelektualnej. Doradza wiodącym sieciom telewizyjnym, operatorom kablowym i producentom w prowadzeniu działalności w Polsce i Europie. Specjalizuje się w regulacjach rynku mediów oraz ochronie własności intelektualnej.

Kontakt: przewodniczacy.rdc@mac.gov.pl

 

2. Iwona Wendel – Wiceprzewodnicząca Rady, do listopada 2015 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, a wcześniej od stycznia 2011 r. do listopada 2013 r. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego; odpowiadała za realizację Programu Innowacyjna Gospodarka, Programu Rozwój Polski Wschodniej; nadzorowała przygotowanie strategii ponadregionalnych oraz wsparcie realizacji innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych; zajmowała się także zadaniami o strategicznym znaczeniu, m.in. związanymi z rozwojem społeczeństwa informacyjnego i ICT.

Kontakt: iwona.wendel@wp.pl

 

3. Michał Chrzanowski – Dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, manager, ekspert w dziedzinie teleinformatyki, bezpieczeństwa sieci i społecznych aspektów funkcjonowania Internetu. Pracował dla firm z branży ICT oraz instytucji świadczących usługi doradcze w obszarze telekomunikacji i teleinformatyki. W administracji publicznej prowadził i nadzorował wiele przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem danych oraz ochroną informacji niejawnych.

Kontakt: sekretariat@nask.pl

 

4. Jan Czajkowski – w latach 1990-1998 wiceprezes Związku Miast Polskich, były prezydent Zgierza. Po 1998 roku doradca prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, prezes Agencji Rozwoju Komunalnego. Organizator i kierownik Regionalnej Pracowni GIS (Geographical Information System) w Uniwersytecie Łódzkim. Pełnomocnik prezydenta Łodzi ds. Informatyzacji. Od 12 lat współprzewodniczący Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Pełnomocnik rektora Uniwersytetu Łódzkiego ds. Informatyzacji. Przedstawiciel samorządów w Radzie Informatyzacji i w Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

Kontakt: jmcz@partner.jmk.pl

 

5. Patrycja Gołos – członek kadry zarządzającej UPC Polska, odpowiedzialna za działania z zakresu relacji zewnętrznych, polityki publicznej i regulacji. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie na rynku medialnym i telekomunikacyjnym, w szczególności w obszarze infrastruktury telekomunikacyjnej, płatnej telewizji i rozwoju nowoczesnych usług cyfrowych. Od lat zaangażowana na rzecz promocji kompetencji cyfrowych, przedsiębiorczości oraz konkurencyjnej gospodarki. Jest wiceprezesem Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej (PIKE), współprzewodniczy Komitetowi ds. Gospodarki Cyfrowej Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce oraz zasiada w zarządzie Związku Pracodawców Prywatnych Mediów Konfederacji Lewiatan.

Kontakt: patrycja.golos@upc.pl

 

6. Adam Góral – Prezes Zarządu Asseco Poland S.A., największej polskiej spółki informatycznej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Kontakt: sekretariat.zarzadu@asseco.pl

 

7. Piotr Kabaj – założyciel jednej z pierwszych polskich wytwórni muzycznych, współzałożyciel Związku Producentów Audio Video, od ponad dwudziestu lat działa na rynku produkcji i dystrybucji muzyki polskiej i zagranicznej, także w sieci. Działa na rzecz korzystania z legalnych źródeł kultury w cyfrowym świecie, obecnie prezes Warner Music na Europę Wschodnią.

Kontakt: Piotr.Kabaj@warnermusic.com

 

8. Lidia Kołucka-Żuk – prawniczka, ekspertka ds. administracji i prawa pracy. Była dyrektor CEE Trust na Polskę, organizacji powołanej w 2001 roku przez Atlantic Philanthropies, Charles Stewart Mott Foundation, Ford Foundation, German Marshall Fund of the United States, Open Society Institute, Rockefeller Brothers Fund w celu wspierania rozwoju demokracji w Polsce. Członkini zespołu Doradców Strategicznych Premiera.

Kontakt: lidia.zuk@markarr.pl

 

9. Jarosław Lipszyc  prezes Fundacji Nowoczesna Polska, członek prezydium Koalicji Otwartej Edukacji, członek komitetu Obywateli Kultury, współzałożyciel stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego, członek komisji rewizyjnej Internet Society Polska. Autor koncepcji portalu „Włącz Polskę" Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Kontakt: fundacja@nowoczesnapolska.org.pl

 

10. Mariusz Madejczyk – pełnomocnik wojewody podlaskiego ds. informatyzacji, dyrektor Biura Informatyki Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Od 1998 roku pracownik administracji rządowej. Zajmuje się działaniami związanymi z propagowaniem i wdrażaniem rozwiązań w zakresie e-administracji.

Kontakt: mmadejczyk@bialystok.uw.gov.pl

 

11. Grzegorz Sibiga – kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, ekspert w kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych, prawa do informacji, informatyzacji urzędów (e-urząd).

Kontakt: gsibiga@inp.pan.pl

 

12. Dominik Skoczek – radca prawny, ekspert w zakresie prawa autorskiego i mediów, doradca zarządu Stowarzyszenia Kreatywna Polska, były dyrektor Departamentu Prawnego, a później nowo powstałego Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w trakcie Prezydencji Polski w Unii Europejskiej koordynował prace grup roboczych Rady UE w obszarze polityki audiowizualnej i prawa autorskiego.

Kontakt: biuro@dskoczek.pl

 

13. Krzysztof Szubert – Polski przedsiębiorca, Prezes Zarządu CONNECT DISTRIBUTION sp. z o.o., Minister ds. Cyfryzacji Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre Club (BCC), Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz BCC, Laureat wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in.: Człowiek Roku 2014 Branży IT – tytuł przyznany w 2015 roku przez redakcję BurdaMedia / CRN.

Kontakt: krzysztof.szubert@bcc.org.pl

 

14. Katarzyna Szymielewicz – prawniczka, działaczka na rzecz praw człowieka, współzałożycielka i prezeska Fundacji Panoptykon, której celem jest ochrona praw i wolności człowieka w społeczeństwie cyfrowym. Wiceprzewodnicząca European Digital Rights, członkini rady zarządzającej Tactical Technology Collective.

Kontakt: fundacja@panoptykon.org

 

15. Alek Tarkowski – doktor socjologii, dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt: Polska, organizacji działającej na rzecz dobra wspólnego z pomocą technologii cyfrowych. Koordynator projektu Creative Commons Polska, wiceprzewodniczący Koalicji Otwartej Edukacji. Były członek zespołu Doradców Strategicznych Premiera, współautor raportu Polska 2030 i programu Polska Cyfrowa.

Kontakt: atarkowski@centrumcyfrowe.pl

 

16. Elżbieta Traple – profesor prawa, ekspert prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej, pracownik naukowy w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa autorskiego.

Kontakt: elzbieta.traple@traple.pl

 

17. Jarosław Tworóg – doktor nauk technicznych, wiceprezes zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji odpowiedzialny za nadzór nad realizacją projektów prowadzonych w Izbie, przygotowanie koncepcji projektów zorientowanych na budowę gospodarki elektronicznej, nadzór nad współpracą z DIGITALEUROPE.

Kontakt: jaroslaw.tworog@kigeit.org.pl

 

18. Agata Wacławik-Wejman – prawniczka, dyrektor ds. polityk publicznych w Europie Środkowo-Wschodniej w Google Polska.

Kontakt: agata@wejman.pl

 

19. Piotr Waglowski – prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Pracownik Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, felietonista miesięcznika IT w Administracji oraz miesięcznika Gazeta Bankowa. Uczestniczy w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Kontakt: http://www.prawo.vagla.pl/contact

 

 

Pełny skład Rady do Spraw Cyfryzacji umieszczono również w załączniku.

Załączniki

  Rada do Spraw Cyfryzacji.pdf 238,49 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się