2016-03-18

Informacje ogólne o Radzie do Spraw Cyfryzacji

Rada do Spraw Cyfryzacji jest organem opiniodawczo-doradczym działającym przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji. Działa na podstawie art. 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1114).Rada została powołana na dwuletnią kadencję. Pierwsze posiedzenie Rady i wręczenie aktów powołań odbyło się w dniu 24 czerwca 2014 r.

Do zadań Rady należy:

  • proponowanie i opiniowanie na zlecenie ministra właściwego do spraw informatyzacji projektów stanowisk Rady Ministrów w sprawie dokumentów Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego dotyczących spraw informatyzacji, łączności lub rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
  • opiniowanie projektu Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa oraz innych dokumentów rządowych, w tym projektów strategii rozwoju i projektów programów, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, dotyczących spraw informatyzacji, łączności lub rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
  • opiniowanie projektów rozporządzeń Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji dotyczących:-    minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,-    minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej,-    Krajowych Ram Interoperacyjności obejmujących zagadnienia interoperacyjności semantycznej, organizacyjnej oraz technologicznej.
  • opiniowanie innych przekazanych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji projektów aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących spraw informatyzacji, łączności lub rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
  • opiniowanie na zlecenie ministra właściwego do spraw informatyzacji raportów i innych opracowań dotyczących:-    potrzeb i postulatów dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego,-    zasad funkcjonowania rejestrów publicznych,-    zasad wdrażania systemów teleinformatycznych w administracji publicznej oraz stanu ich realizacji,-    aktualnych rozwiązań technicznych mających zastosowanie w informatyzacji administracji, rozwoju sieci i usług szerokopasmowych,-    terminologii polskiej z zakresu informatyki i łączności.

 

Ponadto, Rada może także inicjować działania na rzecz informatyzacji, rozwoju rynku technologii informatyczno-komunikacyjnych oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Rada działa w pełnym składzie lub w ramach zespołów roboczych. Zespoły robocze są powoływane do pracy nad wydzielonymi zagadnieniami pozostającymi w kompetencji Rady. Minister oraz Przewodniczący Rady mogą zaprosić do uczestniczenia w posiedzeniach Rady i zespołów roboczych osoby z zewnątrz. Zasady funkcjonowania Rady w sposób szczegółowy określa regulamin (odesłanie do Elektronicznego Dziennika Urzędowego).

 

Skład Rady:

1. Igor Ostrowski – Przewodniczący Rady, prawnik, ekspert rynku telekomunikacji i nowych technologii, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Był członkiem Zespołu Doradców Strategicznych Premiera oraz wiceministrem administracji i cyfryzacji. Od 20 lat zajmuje się prawem mediów, telekomunikacji i nowych technologii oraz ochroną własności intelektualnej. Doradza wiodącym sieciom telewizyjnym, operatorom kablowym i producentom w prowadzeniu działalności w Polsce i Europie. Specjalizuje się w regulacjach rynku mediów oraz ochronie własności intelektualnej.

Kontakt: przewodniczacy.rdc@mac.gov.pl

 

2. Iwona Wendel – Wiceprzewodnicząca Rady, do listopada 2015 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, a wcześniej od stycznia 2011 r. do listopada 2013 r. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego; odpowiadała za realizację Programu Innowacyjna Gospodarka, Programu Rozwój Polski Wschodniej; nadzorowała przygotowanie strategii ponadregionalnych oraz wsparcie realizacji innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych; zajmowała się także zadaniami o strategicznym znaczeniu, m.in. związanymi z rozwojem społeczeństwa informacyjnego i ICT.

Kontakt: iwona.wendel@wp.pl

 

3. Michał Chrzanowski – Dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, manager, ekspert w dziedzinie teleinformatyki, bezpieczeństwa sieci i społecznych aspektów funkcjonowania Internetu. Pracował dla firm z branży ICT oraz instytucji świadczących usługi doradcze w obszarze telekomunikacji i teleinformatyki. W administracji publicznej prowadził i nadzorował wiele przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem danych oraz ochroną informacji niejawnych.

Kontakt: sekretariat@nask.pl

 

4. Jan Czajkowski – w latach 1990-1998 wiceprezes Związku Miast Polskich, były prezydent Zgierza. Po 1998 roku doradca prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, prezes Agencji Rozwoju Komunalnego. Organizator i kierownik Regionalnej Pracowni GIS (Geographical Information System) w Uniwersytecie Łódzkim. Pełnomocnik prezydenta Łodzi ds. Informatyzacji. Od 12 lat współprzewodniczący Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Pełnomocnik rektora Uniwersytetu Łódzkiego ds. Informatyzacji. Przedstawiciel samorządów w Radzie Informatyzacji i w Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

Kontakt: jmcz@partner.jmk.pl

 

5. Patrycja Gołos – członek kadry zarządzającej UPC Polska, odpowiedzialna za działania z zakresu relacji zewnętrznych, polityki publicznej i regulacji. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie na rynku medialnym i telekomunikacyjnym, w szczególności w obszarze infrastruktury telekomunikacyjnej, płatnej telewizji i rozwoju nowoczesnych usług cyfrowych. Od lat zaangażowana na rzecz promocji kompetencji cyfrowych, przedsiębiorczości oraz konkurencyjnej gospodarki. Jest wiceprezesem Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej (PIKE), współprzewodniczy Komitetowi ds. Gospodarki Cyfrowej Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce oraz zasiada w zarządzie Związku Pracodawców Prywatnych Mediów Konfederacji Lewiatan.

Kontakt: patrycja.golos@upc.pl

 

6. Adam Góral – Prezes Zarządu Asseco Poland S.A., największej polskiej spółki informatycznej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Kontakt: sekretariat.zarzadu@asseco.pl

 

7. Piotr Kabaj – założyciel jednej z pierwszych polskich wytwórni muzycznych, współzałożyciel Związku Producentów Audio Video, od ponad dwudziestu lat działa na rynku produkcji i dystrybucji muzyki polskiej i zagranicznej, także w sieci. Działa na rzecz korzystania z legalnych źródeł kultury w cyfrowym świecie, obecnie prezes Warner Music na Europę Wschodnią.

Kontakt: Piotr.Kabaj@warnermusic.com

 

8. Lidia Kołucka-Żuk – prawniczka, ekspertka ds. administracji i prawa pracy. Była dyrektor CEE Trust na Polskę, organizacji powołanej w 2001 roku przez Atlantic Philanthropies, Charles Stewart Mott Foundation, Ford Foundation, German Marshall Fund of the United States, Open Society Institute, Rockefeller Brothers Fund w celu wspierania rozwoju demokracji w Polsce. Członkini zespołu Doradców Strategicznych Premiera.

Kontakt: lidia.zuk@markarr.pl

 

9. Jarosław Lipszyc  prezes Fundacji Nowoczesna Polska, członek prezydium Koalicji Otwartej Edukacji, członek komitetu Obywateli Kultury, współzałożyciel stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego, członek komisji rewizyjnej Internet Society Polska. Autor koncepcji portalu „Włącz Polskę" Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Kontakt: fundacja@nowoczesnapolska.org.pl

 

10. Mariusz Madejczyk – pełnomocnik wojewody podlaskiego ds. informatyzacji, dyrektor Biura Informatyki Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Od 1998 roku pracownik administracji rządowej. Zajmuje się działaniami związanymi z propagowaniem i wdrażaniem rozwiązań w zakresie e-administracji.

Kontakt: mmadejczyk@bialystok.uw.gov.pl

 

11. Grzegorz Sibiga – kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, ekspert w kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych, prawa do informacji, informatyzacji urzędów (e-urząd).

Kontakt: gsibiga@inp.pan.pl

 

12. Dominik Skoczek – radca prawny, ekspert w zakresie prawa autorskiego i mediów, doradca zarządu Stowarzyszenia Kreatywna Polska, były dyrektor Departamentu Prawnego, a później nowo powstałego Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w trakcie Prezydencji Polski w Unii Europejskiej koordynował prace grup roboczych Rady UE w obszarze polityki audiowizualnej i prawa autorskiego.

Kontakt: biuro@dskoczek.pl

 

13. Krzysztof Szubert – Polski przedsiębiorca, Prezes Zarządu CONNECT DISTRIBUTION sp. z o.o., Minister ds. Cyfryzacji Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre Club (BCC), Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz BCC, Laureat wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in.: Człowiek Roku 2014 Branży IT – tytuł przyznany w 2015 roku przez redakcję BurdaMedia / CRN.

Kontakt: krzysztof.szubert@bcc.org.pl

 

14. Katarzyna Szymielewicz – prawniczka, działaczka na rzecz praw człowieka, współzałożycielka i prezeska Fundacji Panoptykon, której celem jest ochrona praw i wolności człowieka w społeczeństwie cyfrowym. Wiceprzewodnicząca European Digital Rights, członkini rady zarządzającej Tactical Technology Collective.

Kontakt: fundacja@panoptykon.org

 

15. Alek Tarkowski – doktor socjologii, dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt: Polska, organizacji działającej na rzecz dobra wspólnego z pomocą technologii cyfrowych. Koordynator projektu Creative Commons Polska, wiceprzewodniczący Koalicji Otwartej Edukacji. Były członek zespołu Doradców Strategicznych Premiera, współautor raportu Polska 2030 i programu Polska Cyfrowa.

Kontakt: atarkowski@centrumcyfrowe.pl

 

16. Elżbieta Traple – profesor prawa, ekspert prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej, pracownik naukowy w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa autorskiego.

Kontakt: elzbieta.traple@traple.pl

 

17. Jarosław Tworóg – doktor nauk technicznych, wiceprezes zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji odpowiedzialny za nadzór nad realizacją projektów prowadzonych w Izbie, przygotowanie koncepcji projektów zorientowanych na budowę gospodarki elektronicznej, nadzór nad współpracą z DIGITALEUROPE.

Kontakt: jaroslaw.tworog@kigeit.org.pl

 

18. Agata Wacławik-Wejman – prawniczka, dyrektor ds. polityk publicznych w Europie Środkowo-Wschodniej w Google Polska.

Kontakt: agata@wejman.pl

 

19. Piotr Waglowski – prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Pracownik Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, felietonista miesięcznika IT w Administracji oraz miesięcznika Gazeta Bankowa. Uczestniczy w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Kontakt: http://www.prawo.vagla.pl/contact

 

 

Pełny skład Rady do Spraw Cyfryzacji umieszczono również w załączniku.

Załączniki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..