2016-03-14

Rejestry i ewidencje prowadzone w Ministerstwie Cyfryzacji

1. Rejestr Pełnomocników Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej

Rejestr prowadzi Departament Cyberbezpieczeństwa.

Informacje o pełnomocnikach (instytucja, imię i nazwisko, służbowy email i ew. telefon)
udostępniamy na wniosek / zapytanie składane do sekretariatu departamentu w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji tel. 22 245-57-03; e-mail - sekretariat.dc@mc.gov.pl .
 
 

2. Centralna Ewidencja Pojazdów

Ewidencję prowadzi Departament Systemów Państwowych.

Szczegółowy zakres danych i informacji gromadzonych w CEP można znaleźć w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.) oraz korzystając ze strony  - adres -  cepik.gov.pl

 

3. Centralna Ewidencja Kierowców

Ewidencję prowadzi Departament Systemów Państwowych.

Szczegółowy zakres danych i informacji gromadzonych w CEK można znaleźć w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.) oraz korzystając ze strony - adres - cepik.gov.pl

 

4. Rejestr PESEL

Rejestr PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) prowadzi Departament Systemów Państwowych

Szczegółowy zakres danych i informacji gromadzonych w rejestrze PESEL można znaleźć w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 388 z późn. zm.).

Więcej informacji można znaleźć korzystając ze stron: 

https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/czym-jest-rejestr-pesel

https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/czym-jest-numer-pesel

https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/sprawdz-swoje-dane-w-rejestrze-pesel

 

5. Rejestr Dowodów Osobistych

Rejestr prowadzi Departament Systemów Państwowych.

Szczegółowy zakres danych i informacji gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych można znaleźć w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2010 nr 167 poz. 1131).

Wykaz unieważnionych dowodów osobistych – wykaz prowadzony w formie elektronicznej, przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, w którym są informacje o seriach i numerach unieważnionych dowodów osobistych oraz o seriach i numerach błędnie spersonalizowanych lub utraconych blankietach dowodów osobistych (art. 53 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych).

Więcej informacji można znależć korzystając ze stron:

- sprawdź swoje dane w rejestrze dowodów osobistych -   https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/sprawdz-swoje-dane-w-rejestrze-dowodow-osobistych ;

- sprawdź czy dowód jest unieważniony - https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/sprawdz-czy-dowod-jest-uniewazniony ;

- sprawdź czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru - https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/odbior-dowodu-osobistego-sprawdz-czy-twoj-dowod-jest-gotowy

 

6. Rejestr Stanu Cywilnego

Rejestr prowadzi Departament Systemów Państwowych.

Rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w systemie teleinformatycznym, w którym rejestrowane są zdarzenia z zakresu rejestracji stanu cywilnego, w tym urodzenia, małżeństwa i zgony (rejestr prowadzony przez kierowników urzędów stanu cywilnego).

Szczegółowy zakres danych i informacji gromadzonych w Rejestrze Stanu Cywilnego można znaleźć w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2014 poz. 1741).

 

7. Centralna Ewidencja Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych

Ewidencję prowadzi Departament Systemów Państwowych.

Szczegółowy zakres danych i informacji gromadzonych w CEWIUDP można znaleźć w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. 2013 poz. 268).

Korzystając ze strony https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/sprawdz-czy-twoj-paszport-jest-gotowy można sprawdzić czy paszport jest gotowy do odbioru.

 

8. Rejestr Umów/Zamówień

Rejestr prowadzi Departament Budżetu i Finansów.

Rejestr powyższy jest dostępny po kliknięciu na link -  http://mc.bip.gov.pl/rejestr-umow-zamowien/rejestr-umow-zamowien-finansowanych-w-2016.html

 

9. Rejestr Postępowań o Udzielenie Zamówienia Publicznego

Rejestr prowadzi Departament Budżetu i Finansów.

Informacje dotyczące prowadzonego rejestru można uzyskać w sekretriacie Departamentu Budżetu i Finansów

tel. 22 245-54-53; e-mail - sekretariat.dbif@mc.gov.pl

 

10. Rejestr Krajowych Podróży Służbowych

Rejestr prowadzi Departament Budżetu i Finansów.

Informacje dotyczące prowadzonego rejestru można uzyskać w sekretriacie Departamentu Budżetu i Finansów

tel. 22 245-54-53; e-mail - sekretariat.dbif@mc.gov.pl

 

 

 

11. Rejestr Zarządzeń Ministra Cyfryzacji


 

Rejestr prowadzi Departament Prawny

Informacje zawarte w prowadzonych rejestrach i ewidencjach podlegają udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058, z późn. zm.).

Informacje na temat prowadzonego rejestru można uzysakć w sekretariacie Departamentu Prawnego

tel. 22 245-59-15; e-mail - sekretariat.dp@mc.gov.pl

 

12. Rejestr Decyzji Ministra Cyfryzacji    

Rejestr prowadzi Departament Prawny
Informacje na temat prowadzonego rejestru można uzyskać w sekretariacie Departamentu Prawnego
tel. 22 245-59-15; e-mail - sekretariat.dp@mc.gov.pl
 
 

13. Rejestr Pełnomocnictw i Upoważnień Ministra Cyfryzacji

Rejestr prowadzi Departament Prawny

Informacje na temat prowadzonego rejestru można uzyskać w sekretariacie Departamentu Prawnego

tel. 22 245-59-15; e-mail - sekretariat.dp@mc.gov.pl

 

14. Rejestr Wniosków o Udostępnienie Informacji Publicznej oraz Wniosków o Ponowne Wykorzystywanie Informacji Sektora Publicznego

Rejestr prowadzi Biuro Ministra

Informacje dotyczące prowadzonego rejestru można uzyskać w sekretriacie Biura Ministra

tel. 22 245-59-31; e-mail - sekretariat.bm@mc.gov.pl

 

15. Ewidencja Pełnomocnictw i Upoważnień udzielanych Ministrowi Cyfryzacji

Ewidencję prowadzi Biuro Ministra

Informacje dotyczące prowadzonej ewidencji można uzyskać w sekretariacie Biura Ministra

tel. 22 245-59-31; e-mail - sekretariat.bm@mc.gov.pl

 

16. Ewidencja podmiotów, do których składu osobowego zostali powołani Minister, Sekretarz Stanu, Podsekretarz Stanu lub Szef Gabinetu Politycznego Ministra

Ewidencję prowadzi Biuro Ministra

Informacje dotyczące prowadzonej ewidencji można uzyskać w sekretariacie Biura Ministra

tel. 22 245-59-31; e-mail - sekretariat.bm@mc.gov.pl

 

17. Ewidencja podmiotów, do których składów osobowych zostali powołani pracownicy Ministerstwa

Ewidencję prowadzi Biuro Ministra

Informacje dotyczące prowadzonej ewidencji można uzyskać w sekretariacie Biura Ministra

tel. 22 245-59-31; e-mail - sekretariat.bm@mc.gov.pl

 

18. Ewidencja Osób Upoważnionych do Przetwarzania Danych Osobowych

Ewidencję prowadzi Biuro Dyrektora Generalnego

Informacje dotyczące prowadzonej ewidencji można uzyskać w sekretariacie Biura Dyrektora Generalnego

tel. 22 245-59-17; e-mail - sekretariat.bdg@mc.gov.pl

 

19. Rejestr  Zarządzeń oraz Decyzji Dyrektora Generalnego Ministerstwa

Ewidencję prowadzi Biuro Dyrektora Generalnego

Informacje dotyczące prowadzonej ewidencji można uzyskać w sekretariacie Biura Dyrektora Generalnego

tel. 22 245-59-17; e-mail - sekretariat.bdg@mc.gov.pl

 

20. Rejestr Upoważnień i Pełnomocnictw Udzielonych przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa

Ewidencję prowadzi Biuro Dyrektora Generalnego

Informacje dotyczące prowadzonej ewidencji można uzyskać w sekretariacie Biura Dyrektora Generalnego

tel. 22 245-59-17; e-mail - sekretariat.bdg@mc.gov.pl

 

21. Centralne Repozytorium Informacji Publicznej

Rejestr prowadzi Departament Rozwoju Usług Cyfrowych

Informacje dotyczące prowadzonego rejestru można uzyskać kontakt@danepubliczne.gov.pl

lub w sekretariacie departamentu

tel. 22 245-55-44; e-mail - sekretariat.druciod@mc.gov.pl

 

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się