2016-03-14

Rejestry i ewidencje prowadzone w Ministerstwie Cyfryzacji

1. Rejestr Pełnomocników Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej

Rejestr prowadzi Departament Cyberbezpieczeństwa.

Informacje o pełnomocnikach (instytucja, imię i nazwisko, służbowy email i ew. telefon)
udostępniamy na wniosek / zapytanie składane do sekretariatu departamentu w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji tel. 22 245-57-03; e-mail - sekretariat.dc@mc.gov.pl .
 
 

2. Centralna Ewidencja Pojazdów

Ewidencję prowadzi Departament Systemów Państwowych.

Szczegółowy zakres danych i informacji gromadzonych w CEP można znaleźć w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.) oraz korzystając ze strony  - adres -  cepik.gov.pl

 

3. Centralna Ewidencja Kierowców

Ewidencję prowadzi Departament Systemów Państwowych.

Szczegółowy zakres danych i informacji gromadzonych w CEK można znaleźć w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.) oraz korzystając ze strony - adres - cepik.gov.pl

 

4. Rejestr PESEL

Rejestr PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) prowadzi Departament Systemów Państwowych

Szczegółowy zakres danych i informacji gromadzonych w rejestrze PESEL można znaleźć w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 388 z późn. zm.).

Więcej informacji można znaleźć korzystając ze stron: 

https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/czym-jest-rejestr-pesel

https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/czym-jest-numer-pesel

https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/sprawdz-swoje-dane-w-rejestrze-pesel

 

5. Rejestr Dowodów Osobistych

Rejestr prowadzi Departament Systemów Państwowych.

Szczegółowy zakres danych i informacji gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych można znaleźć w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2010 nr 167 poz. 1131).

Wykaz unieważnionych dowodów osobistych – wykaz prowadzony w formie elektronicznej, przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, w którym są informacje o seriach i numerach unieważnionych dowodów osobistych oraz o seriach i numerach błędnie spersonalizowanych lub utraconych blankietach dowodów osobistych (art. 53 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych).

Więcej informacji można znależć korzystając ze stron:

- sprawdź swoje dane w rejestrze dowodów osobistych -   https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/sprawdz-swoje-dane-w-rejestrze-dowodow-osobistych ;

- sprawdź czy dowód jest unieważniony - https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/sprawdz-czy-dowod-jest-uniewazniony ;

- sprawdź czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru - https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/odbior-dowodu-osobistego-sprawdz-czy-twoj-dowod-jest-gotowy

 

6. Rejestr Stanu Cywilnego

Rejestr prowadzi Departament Systemów Państwowych.

Rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w systemie teleinformatycznym, w którym rejestrowane są zdarzenia z zakresu rejestracji stanu cywilnego, w tym urodzenia, małżeństwa i zgony (rejestr prowadzony przez kierowników urzędów stanu cywilnego).

Szczegółowy zakres danych i informacji gromadzonych w Rejestrze Stanu Cywilnego można znaleźć w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2014 poz. 1741).

 

7. Rejestr Dokumentów Paszportowych

Ewidencję prowadzi Departament Zarządzania Systemami.

Szczegółowy zakres danych i informacji gromadzonych w RDP można znaleźć w ustawie z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 350, ze zm.).

Korzystając ze strony https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/sprawdz-czy-twoj-paszport-jest-gotowy można sprawdzić czy paszport jest gotowy do odbioru. 

 

8. Rejestr Umów/Zamówień

Rejestr prowadzi Departament Budżetu i Finansów.

Rejestr powyższy jest dostępny po kliknięciu na link -  http://mc.bip.gov.pl/rejestr-umow-zamowien/rejestr-umow-zamowien-finansowanych-w-2016.html

 

9. Rejestr Postępowań o Udzielenie Zamówienia Publicznego

Rejestr prowadzi Departament Budżetu i Finansów.

Informacje dotyczące prowadzonego rejestru można uzyskać w sekretriacie Departamentu Budżetu i Finansów

tel. 22 245-54-53; e-mail - sekretariat.dbif@mc.gov.pl

 

10. Rejestr Krajowych Podróży Służbowych

Rejestr prowadzi Departament Budżetu i Finansów.

Informacje dotyczące prowadzonego rejestru można uzyskać w sekretriacie Departamentu Budżetu i Finansów

tel. 22 245-54-53; e-mail - sekretariat.dbif@mc.gov.pl

 

 

 

11. Rejestr Zarządzeń Ministra Cyfryzacji


 

Rejestr prowadzi Departament Prawny

Informacje zawarte w prowadzonych rejestrach i ewidencjach podlegają udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058, z późn. zm.).

Informacje na temat prowadzonego rejestru można uzysakć w sekretariacie Departamentu Prawnego

tel. 22 245-59-15; e-mail - sekretariat.dp@mc.gov.pl

 

12. Rejestr Decyzji Ministra Cyfryzacji    

Rejestr prowadzi Departament Prawny
Informacje na temat prowadzonego rejestru można uzyskać w sekretariacie Departamentu Prawnego
tel. 22 245-59-15; e-mail - sekretariat.dp@mc.gov.pl
 
 

13. Rejestr Pełnomocnictw i Upoważnień Ministra Cyfryzacji

Rejestr prowadzi Departament Prawny

Informacje na temat prowadzonego rejestru można uzyskać w sekretariacie Departamentu Prawnego

tel. 22 245-59-15; e-mail - sekretariat.dp@mc.gov.pl

 

14. Rejestr Wniosków o Udostępnienie Informacji Publicznej oraz Wniosków o Ponowne Wykorzystywanie Informacji Sektora Publicznego

Rejestr prowadzi Biuro Ministra

Informacje dotyczące prowadzonego rejestru można uzyskać w sekretriacie Biura Ministra

tel. 22 245-59-31; e-mail - sekretariat.bm@mc.gov.pl

 

15. Ewidencja Pełnomocnictw i Upoważnień udzielanych Ministrowi Cyfryzacji

Ewidencję prowadzi Biuro Ministra

Informacje dotyczące prowadzonej ewidencji można uzyskać w sekretariacie Biura Ministra

tel. 22 245-59-31; e-mail - sekretariat.bm@mc.gov.pl

 

16. Ewidencja podmiotów, do których składu osobowego zostali powołani Minister, Sekretarz Stanu, Podsekretarz Stanu lub Szef Gabinetu Politycznego Ministra

Ewidencję prowadzi Biuro Ministra

Informacje dotyczące prowadzonej ewidencji można uzyskać w sekretariacie Biura Ministra

tel. 22 245-59-31; e-mail - sekretariat.bm@mc.gov.pl

 

17. Ewidencja podmiotów, do których składów osobowych zostali powołani pracownicy Ministerstwa

Ewidencję prowadzi Biuro Ministra

Informacje dotyczące prowadzonej ewidencji można uzyskać w sekretariacie Biura Ministra

tel. 22 245-59-31; e-mail - sekretariat.bm@mc.gov.pl

 

18. Ewidencja Osób Upoważnionych do Przetwarzania Danych Osobowych

Ewidencję prowadzi Biuro Dyrektora Generalnego

Informacje dotyczące prowadzonej ewidencji można uzyskać w sekretariacie Biura Dyrektora Generalnego

tel. 22 245-59-17; e-mail - sekretariat.bdg@mc.gov.pl

 

19. Rejestr  Zarządzeń oraz Decyzji Dyrektora Generalnego Ministerstwa

Ewidencję prowadzi Biuro Dyrektora Generalnego

Informacje dotyczące prowadzonej ewidencji można uzyskać w sekretariacie Biura Dyrektora Generalnego

tel. 22 245-59-17; e-mail - sekretariat.bdg@mc.gov.pl

 

20. Rejestr Upoważnień i Pełnomocnictw Udzielonych przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa

Ewidencję prowadzi Biuro Dyrektora Generalnego

Informacje dotyczące prowadzonej ewidencji można uzyskać w sekretariacie Biura Dyrektora Generalnego

tel. 22 245-59-17; e-mail - sekretariat.bdg@mc.gov.pl

 

21. Centralne Repozytorium Informacji Publicznej

Rejestr prowadzi Departament Rozwoju Usług Cyfrowych

Informacje dotyczące prowadzonego rejestru można uzyskać kontakt@danepubliczne.gov.pl

lub w sekretariacie departamentu

tel. 22 245-55-44; e-mail - sekretariat.druciod@mc.gov.pl

 

 

 

 

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..