2017-01-24

Analiza prawna - Regulacje partnerstwa publiczno-prywatnego w wybranych krajach Unii Europejskiej i prawie polskim – możliwości zmian

PRZYGOTOWANA NA ZLECENIE MINISTERSTWA CYFRYZACJI W RAMACH NARODOWEGO PLANU SZEROKOPASMOWEGO, JAKO NARZĘDZIE W OBSZARZE „ZACHĘTY INWESTYCYJNE DLA INWESTYCJI OPERATORÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH” W DZIAŁANIU „PROMOCJA WSPÓŁINWESTYCJI”

 

Partnerstwo publiczno-prywatne jest instytucją umożliwiającą elastyczną realizację zadań z zakresu użyteczności publicznej z wykorzystaniem doświadczenia i kompetencji partnera prywatnego. Instytucja ta, jeśli tylko zostanie odpowiednio przygotowana i wdrożona, może przynieść wiele korzyści zarówno dla partnera prywatnego, czyli sfery prywatnej partnera publicznego, czyli administracji rządowej lub samorządowej, jak i całej społeczności lokalnej korzystającej z usług użyteczności publicznej. Niezależnie od oczywistych korzyści, jakie może przynieść szersze zastosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego, w Polsce ta forma realizacji inwestycji nie jest w praktyce często wykorzystywana w celu realizacji zadań publicznych, a sytuacja taka utrzymuje się mimo podejmowania przez władze publiczne aktywnych działań skierowanych na aktywizację tej formy współpracy. Powody braku popularności partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce są różnorodne, począwszy od niechęci społecznej i braku zaufania do tej instytucji, przez wątpliwości o charakterze budżetowo-fiskalnym, aż do barier prawnych.

 

Pełna treść analizy została umieszczona w załączniku.

Załączniki

  170103_RaportPPP_FI...LAST_TKP7.pdf 2,66 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się