2016-12-12

Przedmiot umowy nr 9/DKFE/UD/2016 z dnia 21 listopada 2016 r. - Całościowa koncepcja wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej w kierunku zwiększonego kształcenia wybitnych specjalistów

Funkcjonowanie współczesnego świata oparte jest w dużej mierze na wykorzystaniu technologii
teleinformatycznych. Systemy informatyczne tworzą dzisiaj swoisty krwioobieg cywilizacji.
Profesjonalne umiejętności w zakresie informatyki, a w szczególności wytwórstwa
oprogramowania, algorytmiki i programowania, zarządzania systemami informatycznymi i
sieciami oraz bezpieczeństwa cyfrowego, są obecnie jednym z najcenniejszych zasobów
poszukiwanych przez najbardziej rozwinięte gospodarki świata. Utalentowani informatycy, a w
szczególności wysoko kwalifikowani, twórczy programiści stali się cennym i unikalnym kapitałem,
który umożliwia budowanie przewagi konkurencyjnej w skali mikroekonomicznej (innowacyjne
przedsiębiorstwa) i makroekonomicznej (gospodarka oparta na kapitale intelektualnym).
 
 
Ten globalny trend rozwoju świata w sposób niezwykły zbiega się z ciągle niedostatecznie
rozpoznanym sukcesem Polski. Mamy jedne z najlepszych na świecie rezultaty w dziedzinie
edukacji informatycznej, czego dowodem są utrzymujące się od lat czołowe miejsca polskich
uczniów i studentów w międzynarodowych zawodach informatycznych i czołowe miejsca polskich
uczelni w rankingach osiągnięć programistycznych. W obszarze tym skutecznie konkurujemy z
największymi potęgami współczesnego świata, jak USA, Rosja, czy Chiny.
 
Pełna treść przedmiotu umowy została umieszczona w załączniku.

Załączniki

  CODI.pdf 545,49 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się