Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w centralnym repozytorium informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1790)
Petycja w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z
dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zasobu informacyjnego
przeznaczonego do udostępniania w centralnym repozytorium
informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1790)
05.11.2020 więcej
Petycja w sprawie utworzenia bufora o długości 500 m wokół szpitali i placówek oświatowych, wolnego od stacji bazowych telefonii komórkowej
Petycja w sprawie utworzenia bufora o długości 500 m wokół
szpitali i placówek oświatowych, wolnego od stacji bazowych
telefonii komórkowej
22.09.2020 więcej
Petycja w sprawie udostępnienia Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej w formie dokumentu elektronicznego, dostępnego na urządzeniach mobilnych
Petycja w sprawie udostępnienia Legitymacji Osoby
Niepełnosprawnej w formie dokumentu elektronicznego, dostępnego
na urządzeniach mobilnych
22.09.2020 więcej
Informacja w sprawie petycji wielokrotnej dotyczącej systemowego wsparcia instytucji kultury w narzędzia dopasowujące treści zamieszczanych w internecie informacji do wymogów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
Informacja w sprawie petycji wielokrotnej dotyczącej systemowego
wsparcia instytucji kultury w narzędzia dopasowujące treści
zamieszczanych w internecie informacji do wymogów ustawy z dnia
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
25.08.2020 więcej
Petycja dot. wezwania do zaprzestania rozmieszczania anten 5G na terytorium Polski oraz żądania przeprowadzenia wszelkich możliwych badań, co do bezpieczeństwa ludzi w środowisku anten 5G na terenie całej Polski
Petycja dot. wezwania do zaprzestania rozmieszczania anten 5G na
terytorium Polski oraz żądania przeprowadzenia wszelkich
możliwych badań, co do bezpieczeństwa ludzi w środowisku
anten 5G na terenie całej Polski
08.05.2020 więcej
Petycja w sprawie nieprzedłużania o kolejne 3 miesiące okresu przejściowego w branży TAXI
Petycja w sprawie nieprzedłużania o kolejne 3 miesiące okresu
przejściowego w branży TAXI
22.04.2020 więcej
Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
16.04.2020 więcej
Sprawozdanie z przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjęć interesantów w roku 2019
Sprawozdanie z przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków oraz
przyjęć interesantów w roku 2019
13.03.2020 więcej
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku
11.03.2020 więcej
Petycja dotycząca podjęcia działań poprzez kampanię informacyjną na temat szkodliwości pola elektromagnetycznego (PEM)
Petycja dotycząca podjęcia działań poprzez kampanię
informacyjną na temat szkodliwości pola elektromagnetycznego
(PEM)
27.02.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się