Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2012-09-19 16:14:28  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 217 o nazwie 'Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - Wykorzystanie i promowanie technologi cyfrowych...'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste217
user_idpuste144468
resource_idpuste13
namepusteOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Wykorzystanie i promowanie technologi cyfrowych...
category_idpuste30
language_idpuste1
shortpusteOgłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą - Wykorzystanie i promowanie technologi cyfrowych w procesie budowania potencjału społeczeństwa informacyjnego.
fullpuste

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, na podstawie:


- art. 47 oraz art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.),


- art.13 oraz art. 11 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności


pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą:


„Wykorzystanie i promowanie technologii cyfrowych w procesie budowania potencjału
społeczeństwa informacyjnego”


Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji w dniu 19 września 2012 r.


Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


Przyznane dotacje zostaną przekazane, w przypadku organizacji pozarządowej lub
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie – w formie dotacji celowej udzielonej zgodnie z art.
126 i 127 oraz art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.


Celem konkursu jest wyłonienie najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie działań
w obrębie organizacji działalności pożytku publicznego, prowadzącej działalność w obszarze
wyrównywania szans edukacyjnych i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.


Na realizację powyższego zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 1 000 000 zł.
Maksymalny termin realizacji zadania objętego finansowaniem z dotacji upływa z dniem
15 grudnia 2012 r.


W ramach niniejszego konkursu uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę.
Regulamin konkursu (załącznik nr 1 do ogłoszenia) wraz z zasadami przyznawania
i rozliczania dotacji (załącznik nr 2 do ogłoszenia) zawierają szczegółowy zakres i warunki
zadania, sposób przygotowania i wyboru oferty, zasady przyznawania dotacji na jego
realizację oraz warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu.


1. Formularz oferty należy pobrać ze strony internetowej MAiC: www.mac.bip.gov.pl


2. Wypełniony formularz oferty należy dołączyć na elektronicznych nośnikach pamięci.


3. Wydrukowany formularz oferty, podpisany przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli, należy złożyć w kancelarii najpóźniej do dnia 15.10.2012 r. do godz. 16.15
lub przesłać wraz z wymaganymi załącznikami na adres: Ministerstwo Administracji

i Cyfryzacji Departament Społeczeństwa Informacyjnego ul. Domaniewska 36/38, 02-672
Warszawa z dopiskiem na kopercie „konkurs MAiC: „Wykorzystanie i promowanie technologii
cyfrowych w procesie budowania potencjału społeczeństwa informacyjnego”.

 


Uwaga!

Rozpatrzone zostaną jedynie oferty kompletne, nadesłane w terminie (w
przypadku ofert nadesłanych pocztą, decyduje data stempla pocztowego).
Wersja elektroniczna i papierowa oferty muszą być identyczne.


Każda oferta podlega ocenie formalnej i merytorycznej dokonywanej przez komisję
konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. Dotacja zostanie przyznana na zasadzie
jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty.


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAiC) dokona wyboru najkorzystniejszej oferty
w terminie trzech tygodni od dnia zakończenia naboru ofert na stronie internetowej MAiC,
w Biuletynie Informacji Publicznej MAiC oraz w miejscu powszechnie dostępnym,
przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie.


Kontakt:


W przypadku zaistnienia wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy
Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego MAiC:
Violetta Szymanek (tel. 22 60 149 07, e-mail: violetta.szymanek@mac.gov.pl),
Anna Michalska-Gaza (tel. 22 60 118 41, e-mail: anna.michalska-gaza@mac.gov.pl)

publishfrompuste2012-09-19 00:00:00
_activepuste1
slugpusteogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-wykorzystanie-i-promowanie-technologi-cyfrowych
2012-09-19 16:39:17  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego</strong></p> <p> <br /> <strong>Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, na podstawie:</strong></p> <p> <br /> - art. 47 oraz art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.<br /> o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z p&oacute;źn. zm.),</p> <p> <br /> - art.13 oraz art. 11 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności</p> <p> <br /> pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z p&oacute;źn. zm.).<br /> ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą:</p> <p> <br /> &bdquo;Wykorzystanie i promowanie technologii cyfrowych w procesie budowania potencjału<br /> społeczeństwa informacyjnego&rdquo;</p> <p> <br /> Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa<br /> Administracji i Cyfryzacji w dniu 19 września 2012 r.</p> <p> <br /> Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o kt&oacute;rych<br /> mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,<br /> zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p> <br /> Przyznane dotacje zostaną przekazane, w przypadku organizacji pozarządowej lub<br /> podmiot&oacute;w wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności<br /> pożytku publicznego i o wolontariacie &ndash; w formie dotacji celowej udzielonej zgodnie z art.<br /> 126 i 127 oraz art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.</p> <p> <br /> Celem konkursu jest wyłonienie najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie działań<br /> w obrębie organizacji działalności pożytku publicznego, prowadzącej działalność w obszarze<br /> wyr&oacute;wnywania szans edukacyjnych i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.</p> <p> <br /> <strong>Na realizację powyższego zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 1 000 000 zł.<br /> Maksymalny termin realizacji zadania objętego finansowaniem z dotacji upływa z dniem<br /> 15 grudnia 2012 r.</strong></p> <p> <br /> W ramach niniejszego konkursu uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę.<br /> Regulamin konkursu (załącznik nr 1 do ogłoszenia) wraz z zasadami przyznawania<br /> i rozliczania dotacji (załącznik nr 2 do ogłoszenia) zawierają szczeg&oacute;łowy zakres i warunki<br /> zadania, spos&oacute;b przygotowania i wyboru oferty, zasady przyznawania dotacji na jego<br /> realizację oraz warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu.</p> <p> <br /> 1. Formularz oferty należy pobrać ze strony internetowej MAiC: www.mac.bip.gov.pl</p> <p> <br /> 2. Wypełniony formularz oferty należy dołączyć na elektronicznych nośnikach pamięci.</p> <p> <br /> 3. Wydrukowany formularz oferty, podpisany przez osoby upoważnione do składania<br /> oświadczeń woli, należy złożyć w kancelarii najp&oacute;źniej do dnia 15.10.2012 r. do godz. 16.15<br /> lub przesłać wraz z wymaganymi załącznikami na adres: Ministerstwo Administracji</p> <p> i Cyfryzacji Departament Społeczeństwa Informacyjnego ul. Domaniewska 36/38, 02-672<br /> Warszawa z dopiskiem na kopercie &bdquo;konkurs MAiC: &bdquo;Wykorzystanie i promowanie technologii<br /> cyfrowych w procesie budowania potencjału społeczeństwa informacyjnego&rdquo;.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <br /> <strong>Uwaga!</strong></p> <p> Rozpatrzone zostaną jedynie oferty kompletne, nadesłane w terminie (w<br /> przypadku ofert nadesłanych pocztą, decyduje data stempla pocztowego).<br /> Wersja elektroniczna i papierowa oferty muszą być identyczne.</p> <p> <br /> Każda oferta podlega ocenie formalnej i merytorycznej dokonywanej przez komisję<br /> konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. Dotacja zostanie przyznana na zasadzie<br /> jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty.</p> <p> <br /> Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAiC) dokona wyboru najkorzystniejszej oferty<br /> w terminie trzech tygodni od dnia zakończenia naboru ofert na stronie internetowej MAiC,<br /> w Biuletynie Informacji Publicznej MAiC oraz w miejscu powszechnie dostępnym,<br /> przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie.</p> <p> <br /> <strong>Kontakt:</strong></p> <p> <br /> W przypadku zaistnienia wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy<br /> Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego MAiC:<br /> <strong>Violetta Szymanek (tel. 22 60 149 07, e-mail: violetta.szymanek@mac.gov.pl),<br /> Anna Michalska-Gaza (tel. 22 60 118 41, e-mail: anna.michalska-gaza@mac.gov.pl)</strong></p> ' na '<p> <strong>Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: </strong></p> <p> <strong>&quot;Wykorzystanie i promowanie technologii cyfrowych w procesie budowania potencjału społeczenstwa informacyjnego&quot;</strong>.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa<br /> Administracji i Cyfryzacji w dniu 19 września 2012 r.</p> <p> <br /> <strong>Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, na podstawie:</strong></p> <p> <br /> - art. 47 oraz art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.<br /> o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z p&oacute;źn. zm.),</p> <p> <br /> - art.13 oraz art. 11 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności</p> <p> <br /> pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z p&oacute;źn. zm.).<br /> ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą:</p> <p> <br /> &bdquo;Wykorzystanie i promowanie technologii cyfrowych w procesie budowania potencjału<br /> społeczeństwa informacyjnego&rdquo;</p> <p> <br /> Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa<br /> Administracji i Cyfryzacji w dniu 19 września 2012 r.</p> <p> <br /> Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o kt&oacute;rych<br /> mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,<br /> zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p> <br /> Przyznane dotacje zostaną przekazane, w przypadku organizacji pozarządowej lub<br /> podmiot&oacute;w wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności<br /> pożytku publicznego i o wolontariacie &ndash; w formie dotacji celowej udzielonej zgodnie z art.<br /> 126 i 127 oraz art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.</p> <p> <br /> Celem konkursu jest wyłonienie najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie działań<br /> w obrębie organizacji działalności pożytku publicznego, prowadzącej działalność w obszarze<br /> wyr&oacute;wnywania szans edukacyjnych i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.</p> <p> <br /> <strong>Na realizację powyższego zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 1 000 000 zł.<br /> Maksymalny termin realizacji zadania objętego finansowaniem z dotacji upływa z dniem<br /> 15 grudnia 2012 r.</strong></p> <p> <br /> W ramach niniejszego konkursu uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę.<br /> Regulamin konkursu (załącznik nr 1 do ogłoszenia) wraz z zasadami przyznawania<br /> i rozliczania dotacji (załącznik nr 2 do ogłoszenia) zawierają szczeg&oacute;łowy zakres i warunki<br /> zadania, spos&oacute;b przygotowania i wyboru oferty, zasady przyznawania dotacji na jego<br /> realizację oraz warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu.</p> <p> <br /> 1. Formularz oferty należy pobrać ze strony internetowej MAiC: www.mac.bip.gov.pl</p> <p> <br /> 2. Wypełniony formularz oferty należy dołączyć na elektronicznych nośnikach pamięci.</p> <p> <br /> 3. Wydrukowany formularz oferty, podpisany przez osoby upoważnione do składania<br /> oświadczeń woli, należy złożyć w kancelarii najp&oacute;źniej do dnia 15.10.2012 r. do godz. 16.15<br /> lub przesłać wraz z wymaganymi załącznikami na adres: Ministerstwo Administracji</p> <p> i Cyfryzacji Departament Społeczeństwa Informacyjnego ul. Domaniewska 36/38, 02-672<br /> Warszawa z dopiskiem na kopercie &bdquo;konkurs MAiC: &bdquo;Wykorzystanie i promowanie technologii<br /> cyfrowych w procesie budowania potencjału społeczeństwa informacyjnego&rdquo;.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <br /> <strong>Uwaga!</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Rozpatrzone zostaną jedynie oferty kompletne, nadesłane w terminie (w<br /> przypadku ofert nadesłanych pocztą, decyduje data stempla pocztowego).<br /> Wersja elektroniczna i papierowa oferty muszą być identyczne.</p> <p> <br /> Każda oferta podlega ocenie formalnej i merytorycznej dokonywanej przez komisję<br /> konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. Dotacja zostanie przyznana na zasadzie<br /> jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty.</p> <p> <br /> Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAiC) dokona wyboru najkorzystniejszej oferty<br /> w terminie trzech tygodni od dnia zakończenia naboru ofert na stronie internetowej MAiC,<br /> w Biuletynie Informacji Publicznej MAiC oraz w miejscu powszechnie dostępnym,<br /> przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie.</p> <p> <br /> <strong>Kontakt:</strong></p> <p> <br /> W przypadku zaistnienia wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy<br /> Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego MAiC:<br /> <strong>Violetta Szymanek (tel. 22 60 149 07, e-mail: violetta.szymanek@mac.gov.pl),<br /> Anna Michalska-Gaza (tel. 22 60 118 41, e-mail: anna.michalska-gaza@mac.gov.pl)</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, na podstawie:


- art. 47 oraz art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.),


- art.13 oraz art. 11 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności


pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą:


„Wykorzystanie i promowanie technologii cyfrowych w procesie budowania potencjału
społeczeństwa informacyjnego”


Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji w dniu 19 września 2012 r.


Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


Przyznane dotacje zostaną przekazane, w przypadku organizacji pozarządowej lub
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie – w formie dotacji celowej udzielonej zgodnie z art.
126 i 127 oraz art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.


Celem konkursu jest wyłonienie najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie działań
w obrębie organizacji działalności pożytku publicznego, prowadzącej działalność w obszarze
wyrównywania szans edukacyjnych i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.


Na realizację powyższego zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 1 000 000 zł.
Maksymalny termin realizacji zadania objętego finansowaniem z dotacji upływa z dniem
15 grudnia 2012 r.


W ramach niniejszego konkursu uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę.
Regulamin konkursu (załącznik nr 1 do ogłoszenia) wraz z zasadami przyznawania
i rozliczania dotacji (załącznik nr 2 do ogłoszenia) zawierają szczegółowy zakres i warunki
zadania, sposób przygotowania i wyboru oferty, zasady przyznawania dotacji na jego
realizację oraz warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu.


1. Formularz oferty należy pobrać ze strony internetowej MAiC: www.mac.bip.gov.pl


2. Wypełniony formularz oferty należy dołączyć na elektronicznych nośnikach pamięci.


3. Wydrukowany formularz oferty, podpisany przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli, należy złożyć w kancelarii najpóźniej do dnia 15.10.2012 r. do godz. 16.15
lub przesłać wraz z wymaganymi załącznikami na adres: Ministerstwo Administracji

i Cyfryzacji Departament Społeczeństwa Informacyjnego ul. Domaniewska 36/38, 02-672
Warszawa z dopiskiem na kopercie „konkurs MAiC: „Wykorzystanie i promowanie technologii
cyfrowych w procesie budowania potencjału społeczeństwa informacyjnego”.

 


Uwaga!

Rozpatrzone zostaną jedynie oferty kompletne, nadesłane w terminie (w
przypadku ofert nadesłanych pocztą, decyduje data stempla pocztowego).
Wersja elektroniczna i papierowa oferty muszą być identyczne.


Każda oferta podlega ocenie formalnej i merytorycznej dokonywanej przez komisję
konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. Dotacja zostanie przyznana na zasadzie
jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty.


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAiC) dokona wyboru najkorzystniejszej oferty
w terminie trzech tygodni od dnia zakończenia naboru ofert na stronie internetowej MAiC,
w Biuletynie Informacji Publicznej MAiC oraz w miejscu powszechnie dostępnym,
przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie.


Kontakt:


W przypadku zaistnienia wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy
Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego MAiC:
Violetta Szymanek (tel. 22 60 149 07, e-mail: violetta.szymanek@mac.gov.pl),
Anna Michalska-Gaza (tel. 22 60 118 41, e-mail: anna.michalska-gaza@mac.gov.pl)

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą:

"Wykorzystanie i promowanie technologii cyfrowych w procesie budowania potencjału społeczenstwa informacyjnego".

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji w dniu 19 września 2012 r.


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, na podstawie:


- art. 47 oraz art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.),


- art.13 oraz art. 11 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności


pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą:


„Wykorzystanie i promowanie technologii cyfrowych w procesie budowania potencjału
społeczeństwa informacyjnego”


Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji w dniu 19 września 2012 r.


Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


Przyznane dotacje zostaną przekazane, w przypadku organizacji pozarządowej lub
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie – w formie dotacji celowej udzielonej zgodnie z art.
126 i 127 oraz art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.


Celem konkursu jest wyłonienie najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie działań
w obrębie organizacji działalności pożytku publicznego, prowadzącej działalność w obszarze
wyrównywania szans edukacyjnych i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.


Na realizację powyższego zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 1 000 000 zł.
Maksymalny termin realizacji zadania objętego finansowaniem z dotacji upływa z dniem
15 grudnia 2012 r.


W ramach niniejszego konkursu uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę.
Regulamin konkursu (załącznik nr 1 do ogłoszenia) wraz z zasadami przyznawania
i rozliczania dotacji (załącznik nr 2 do ogłoszenia) zawierają szczegółowy zakres i warunki
zadania, sposób przygotowania i wyboru oferty, zasady przyznawania dotacji na jego
realizację oraz warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu.


1. Formularz oferty należy pobrać ze strony internetowej MAiC: www.mac.bip.gov.pl


2. Wypełniony formularz oferty należy dołączyć na elektronicznych nośnikach pamięci.


3. Wydrukowany formularz oferty, podpisany przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli, należy złożyć w kancelarii najpóźniej do dnia 15.10.2012 r. do godz. 16.15
lub przesłać wraz z wymaganymi załącznikami na adres: Ministerstwo Administracji

i Cyfryzacji Departament Społeczeństwa Informacyjnego ul. Domaniewska 36/38, 02-672
Warszawa z dopiskiem na kopercie „konkurs MAiC: „Wykorzystanie i promowanie technologii
cyfrowych w procesie budowania potencjału społeczeństwa informacyjnego”.

 


Uwaga!

 

Rozpatrzone zostaną jedynie oferty kompletne, nadesłane w terminie (w
przypadku ofert nadesłanych pocztą, decyduje data stempla pocztowego).
Wersja elektroniczna i papierowa oferty muszą być identyczne.


Każda oferta podlega ocenie formalnej i merytorycznej dokonywanej przez komisję
konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. Dotacja zostanie przyznana na zasadzie
jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty.


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAiC) dokona wyboru najkorzystniejszej oferty
w terminie trzech tygodni od dnia zakończenia naboru ofert na stronie internetowej MAiC,
w Biuletynie Informacji Publicznej MAiC oraz w miejscu powszechnie dostępnym,
przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie.


Kontakt:


W przypadku zaistnienia wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy
Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego MAiC:
Violetta Szymanek (tel. 22 60 149 07, e-mail: violetta.szymanek@mac.gov.pl),
Anna Michalska-Gaza (tel. 22 60 118 41, e-mail: anna.michalska-gaza@mac.gov.pl)

2012-11-05 16:36:36  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2012-11-05 16:36:36  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 3236

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste9355
user_idpuste144468
fobject_idpuste3236
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste217
_attachmentpuste1
_activepuste1
2012-11-05 16:36:36  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 3237

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste9356
user_idpuste144468
fobject_idpuste3237
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste217
_attachmentpuste1
_activepuste1
2012-11-05 16:36:36  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 3238

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste9357
user_idpuste144468
fobject_idpuste3238
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste217
_attachmentpuste1
_activepuste1
2012-11-05 16:36:36  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 3239

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste9358
user_idpuste144468
fobject_idpuste3239
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste217
_attachmentpuste1
_activepuste1
2012-11-05 16:36:36  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 3240

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste9359
user_idpuste144468
fobject_idpuste3240
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste217
_attachmentpuste1
_activepuste1
2012-11-05 16:36:36  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 3572

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste9360
user_idpuste144468
fobject_idpuste3572
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste217
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się