Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2020-03-26 10:56:53  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 313504 o nazwie 'Rejestr dostawców środka identyfikacji elektronicznej przyłączonych do węzła krajowego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste313504
user_idpuste2500030
resource_idpuste13
namepusteRejestr dostawców środka identyfikacji elektronicznej przyłączonych do węzła krajowego
category_idpuste52204
language_idpuste1
shortpusteRejestr dostawców środka identyfikacji elektronicznej przyłączonych do węzła krajowego
fullpuste

Węzeł Krajowy – zintegrowani Dostawcy Środka Identyfikacji

Rejestr dostawców środka identyfikacji elektronicznej przyłączonych do węzła krajowego
 

Za pomocą login.gov.pl już teraz możesz identyfikować się do wielu e-usług państwowych. Lista systemów identyfikacji elektronicznej będzie sukcesywnie uzupełniana wraz z nowymi przyłączeniami Dostawców Środka Identyfikacji do Węzła Krajowego.

l.p.

 

DANE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA SYSTEM IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ

DANE PODMIOTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ ORAZ WERYFIKUJĄCEGO DANE IDENTYFIKUJĄCE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O WYDANIE ŚRODKA IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ

1.

Nazwa Firmy

Ministerstwo Cyfryzacji

Adres siedziby

ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

e-mail: mc@mc.gov.pl

Numer KRS/ nazwa organu,

któremu działalność podmiotu została zgłoszona lub właściwego rejestru oraz numer identyfikacyjny, jeżeli został nadany

NIP: 5213621697
REGON: 145881488

Data wdrożenia

15.09.2018

DANE SYSTEMU IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Nazwa systemu teleinformatycznego

identyfikacji elektronicznej, którego dotyczy wniosek

Profil Zaufany ePUAP

 

Opis systemu

 

Profil zaufany ePUAP (zwany dalej „PZ”) powstał w roku 2011. Początkowo był to zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę będącą użytkownikiem konta elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) udostępnianej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

PZ został umocowany ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz.700) zwaną dalej UoI (zał. 1). Podstawowym celem powstania PZ było stworzenie darmowej alternatywy dla podpisu elektronicznego opartego na kwalifikowanym certyfikacie, co stanowiło istotny impuls dla rozwoju usług publicznych, które co do zasady wymagały w tym czasie składania podpisanych podań i wniosków. Konstrukcja umocowanego wtedy podpisupotwierdzonego profilem zaufanym ePUAP (obecnie podpis zaufany) opiera się na tym, że do podpisywanych danych dołącza się dane identyfikujące osobę fizyczną wyodrębnione ze środka identyfikacji elektronicznej (w tym przypadku dane posiadacza profilu zaufanego) a całość opatruje się pieczęcią elektroniczną Ministra Cyfryzacji. Łącznie stanowi to podpis elektroniczny, możliwy do wykorzystania w usługach publicznych. Podpis taki jest w usługach publicznych zrównany z własnoręcznym (art. 20b ust. 2 UoI,).

Mając na uwadze, że PZ może być wykorzystywany nie tylko w celu złożenia darmowego podpisu online w usłudze publicznej, ale też jako wykorzystujący dwa czynniki uwierzytelniania środek identyfikacji elektronicznej, dostosowano odpowiednio  rozwiązania techniczne i organizacyjne, tak aby w zależności od potrzeb można było wybrać uwierzytelnianie lub złożenie podpisu.

PZ jest środkiem identyfikacji przeznaczonym dla osób fizycznych opierającym się o niematerialną jednostkę zawierającą dane identyfikujące osobę fizyczną. Tą niematerialną jednostką jest konto w systemie profilu zaufanego dostępnego pod adresem https://pz.gov.pl/(wcześniej konto na platformie ePUAP), które założyć może każdy, podając swoje dane umożliwiające ustalenie tożsamości jak również wybrane przez siebie parametry logowania do tego konta (traktowane następnie jako pierwszy składnik uwierzytelniania PZ). Posiadacz tak utworzonego konta może następnie potwierdzić profil zaufany osobiście w procesie zapewniającym weryfikację podanych przez siebie danych oraz swojej tożsamości w punkcie potwierdzającym prowadzonym przez podmioty wskazane w części w części 4.2.1 a), punkt 1.1 i 1.2, albo zdalnie podpisując wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym opartym na certyfikacie zawierającym nr PESEL lub profilem osobistym.

Konto w systemie profilu zaufanego może być także utworzone zdalnie z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej stosowanego do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym tego banku lub przedsiębiorcy wskazanym w części 4.2.1 a) punkt 3.

PZ jest wydawany tylko osobom fizycznym zarejestrowanym w rejestrze PESEL umocowanym ustawą o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r. (Dz.U. z 2019 poz. 1397).

Profil zaufany jest ważny trzy lata.

 

 

 

 

 

 

l.p.

 

DANE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA SYSTEM IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ

DANE PODMIOTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ ORAZ WERYFIKUJĄCEGO DANE IDENTYFIKUJĄCE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O WYDANIE ŚRODKA IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ

2.

Nazwa Firmy

Ministerstwo Cyfryzacji

Adres siedziby

ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

e-mail: mc@mc.gov.pl

Numer KRS/ nazwa organu,

któremu działalność podmiotu została zgłoszona lub właściwego rejestru oraz numer identyfikacyjny, jeżeli został nadany

NIP: 5213621697
REGON: 145881488

Data wdrożenia

22.02.2019

DANE SYSTEMU IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Nazwa systemu teleinformatycznego

identyfikacji elektronicznej, którego dotyczy wniosek

 

 

 

 

Dowód osobisty

Opis systemu

 

Profil osobisty jest środkiem identyfikacji przeznaczonym dla osób fizycznych opierającym się o materialną jednostkę zawierającą dane identyfikujące osobę fizyczną. Tą materialną jednostką jest dowód osobisty zawierający zestaw danych, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo, numer PESEL oraz datę i miejsce urodzenia.

Dowód osobisty zapewnia funkcjonalności narodowego dokumentu tożsamości zgodnie z ustawą o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 653), w tym w szczególności jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw, które uznają go za dokument podróży na podstawie odrębnych przepisów.

Dowód osobisty zawiera warstwę graficzną i elektroniczną. Warstwa elektroniczna zawiera te same dane co graficzna (z wyjątkiem numeru CAN) oraz dodatkowo

  • certyfikaty: 1) identyfikacji i uwierzytelnienia, 2) podpisu osobistego, 3) potwierdzenia obecności;
  • przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

Certyfikaty identyfikacji i uwierzytelnienia oraz podpisu osobistego są udostępniane po wpisaniu właściwego kodu PIN. Certyfikat potwierdzenia obecności udostępniany jest po wpisaniu numer CAN.

Dowód osobisty wydany osobie pełnoletniej jest ważny 10 lat.

 

l.p.

 

DANE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA SYSTEM IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ

DANE PODMIOTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ ORAZ WERYFIKUJĄCEGO DANE IDENTYFIKUJĄCE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O WYDANIE ŚRODKA IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ

3.

Nazwa Firmy

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Adres siedziby

Ul. Rtm. W. Pileckiego 65

02-781 Warszawa

PKO BP

ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa

Inteligo

ul. Sienkiewicza 12/14

00-944 Warszawa

Numer KRS/ nazwa organu,

któremu działalność podmiotu została zgłoszona lub właściwego rejestru oraz numer identyfikacyjny, jeżeli został nadany

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113064,

NIP: 526-030-05-17, REGON 012105474

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38

Data wdrożenia

05.10.2019

DANE SYSTEMU IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Nazwa systemu teleinformatycznego

identyfikacji elektronicznej, którego dotyczy wniosek

 

 

 

System eID (mojeID)

 

Opis systemu

 

System eID i Usługa mojeID jest prowadzony przez KIR z wykorzystaniem infrastruktury teleinformatycznej Węzeł eID. KIR posiada umowy z tzw. Dostawcami Tożsamości, którzy pełnią rolę wydawców środków identyfikacji elektronicznej w Systemie eID w ramach Usługi mojeID (w rozumieniu art. 3 pkt 2 eIDAS) ,a po uzyskaniu zgody/akceptacji przez Ministerstwo Cyfryzacji także rolę wydawców środków identyfikacji elektronicznej w Systemie Identyfikacji Elektronicznej zintegrowanym z Węzłem Krajowym.

Usługa mojeID polega na pośredniczeniu w pozyskiwaniu przez Dostawców Usług uwalnianych przez Dostawców Tożsamości danych identyfikujących osoby fizyczne, w szczególności w celu uwierzytelnienia do świadczonych przez nie usług online.

 

W ramach Usługi mojeID umożliwiającej dostęp do komercyjnych usług online, KIR posiada umowy ze sprawdzonymi Dostawcami Usług. W ramach usług publicznych online, świadczonych wykorzystaniem Usługi mojeID, poprzez integracje Systemu eID z Węzłem krajowym, umożliwione zostanie wykorzystanie uwalnianych przez Dostawców Tożsamości danych identyfikujących osoby fizyczne w szczególności w celu uwierzytelnienia do świadczonych przez sektor publiczny usług online.

 

Usługa jest świadczona w trybie ciągłym online 365x7x24.

 

publishfrompuste2020-03-26 00:00:00
_activepuste1
slugpusterejestr-dostawcow-srodka-identyfikacji-elektronicznej-przylaczonych-do-wezla-krajowego
2020-03-26 11:10:19  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Węzeł Krajowy &ndash; zintegrowani Dostawcy Środka Identyfikacji</strong></p> <p> <strong>Rejestr dostawc&oacute;w środka identyfikacji elektronicznej przyłączonych do węzła krajowego</strong><br /> &nbsp;</p> <p> Za pomocą login.gov.pl już teraz możesz identyfikować się do wielu e-usług państwowych. Lista system&oacute;w identyfikacji elektronicznej będzie sukcesywnie uzupełniana wraz z nowymi przyłączeniami Dostawc&oacute;w Środka Identyfikacji do Węzła Krajowego.</p> <table align="left" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:997px;" width="1496"> <tbody> <tr> <td style="width:46px;height:17px;"> <p> <strong>l.p.</strong></p> </td> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:301px;height:17px;"> <p> <strong>DANE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA SYSTEM IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ</strong></p> </td> <td style="width:405px;height:17px;"> <p> <strong>DANE PODMIOTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ ORAZ WERYFIKUJĄCEGO DANE IDENTYFIKUJĄCE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O WYDANIE ŚRODKA IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ</strong></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="7" style="width:46px;height:17px;"> <p align="center"> <strong>1.</strong></p> </td> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Nazwa Firmy</strong></p> </td> <td colspan="2" style="width:705px;height:17px;"> <p> Ministerstwo Cyfryzacji</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Adres siedziby</strong></p> </td> <td colspan="2" style="width:705px;height:17px;"> <p> ul. Kr&oacute;lewska 27<br /> 00-060 Warszawa<br /> <br /> e-mail:&nbsp;<a href="mailto:mc@mc.gov.pl">mc@mc.gov.pl</a></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Numer KRS/ nazwa organu, </strong></p> <p> <strong>kt&oacute;remu działalność podmiotu została zgłoszona lub właściwego rejestru oraz numer identyfikacyjny, jeżeli został nadany</strong></p> </td> <td colspan="2" style="width:705px;height:17px;"> <p> NIP:&nbsp;<strong>5213621697</strong><br /> REGON:&nbsp;<strong>145881488</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Data wdrożenia</strong></p> </td> <td colspan="2" style="width:705px;height:17px;"> <p> 15.09.2018</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:950px;height:17px;"> <p align="center"> <strong>DANE SYSTEMU IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Nazwa systemu teleinformatycznego</strong></p> <p> <strong>identyfikacji elektronicznej, kt&oacute;rego dotyczy wniosek</strong></p> </td> <td colspan="2" style="width:705px;height:17px;"> <p> Profil Zaufany ePUAP</p> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Opis systemu</strong></p> <p> &nbsp;</p> </td> <td colspan="2" style="width:705px;height:17px;"> <p> Profil zaufany ePUAP (zwany dalej &bdquo;PZ&rdquo;) powstał w roku 2011. Początkowo był to zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę będącą użytkownikiem konta elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) udostępnianej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.</p> <p> PZ został umocowany ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiot&oacute;w realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz.700) zwaną dalej UoI (zał. 1). Podstawowym celem powstania PZ było stworzenie darmowej alternatywy dla podpisu elektronicznego opartego na kwalifikowanym certyfikacie, co stanowiło istotny impuls dla rozwoju usług publicznych, kt&oacute;re co do zasady wymagały w tym czasie składania podpisanych podań i&nbsp;wniosk&oacute;w. Konstrukcja umocowanego wtedy podpisupotwierdzonego profilem zaufanym ePUAP (obecnie podpis zaufany) opiera się na tym, że do podpisywanych danych dołącza się dane identyfikujące osobę fizyczną wyodrębnione ze środka identyfikacji elektronicznej (w tym przypadku dane posiadacza profilu zaufanego) a całość opatruje się pieczęcią elektroniczną Ministra Cyfryzacji. Łącznie stanowi to podpis elektroniczny, możliwy do wykorzystania w&nbsp;usługach publicznych. Podpis taki jest w&nbsp;usługach publicznych zr&oacute;wnany z własnoręcznym (art. 20b ust. 2 UoI,).</p> <p> Mając na uwadze, że PZ może być wykorzystywany nie tylko w celu złożenia darmowego podpisu online w usłudze publicznej, ale też jako wykorzystujący dwa czynniki uwierzytelniania środek identyfikacji elektronicznej, dostosowano odpowiednio&nbsp; rozwiązania techniczne i organizacyjne, tak aby w&nbsp;zależności od potrzeb można było wybrać uwierzytelnianie lub złożenie podpisu.</p> <p> PZ jest środkiem identyfikacji przeznaczonym dla os&oacute;b fizycznych opierającym się o&nbsp;niematerialną jednostkę zawierającą dane identyfikujące osobę fizyczną. Tą niematerialną jednostką jest konto w systemie profilu zaufanego dostępnego pod adresem <a href="https://pz.gov.pl/">https://pz.gov.pl/</a>(wcześniej konto na platformie ePUAP), kt&oacute;re założyć może każdy, podając swoje dane umożliwiające ustalenie tożsamości jak r&oacute;wnież wybrane przez siebie parametry logowania do tego konta (traktowane następnie jako pierwszy składnik uwierzytelniania PZ). Posiadacz tak utworzonego konta może następnie potwierdzić profil zaufany osobiście w procesie zapewniającym weryfikację podanych przez siebie danych oraz swojej tożsamości w punkcie potwierdzającym prowadzonym przez podmioty wskazane w części w części 4.2.1 a), punkt 1.1 i 1.2, albo zdalnie podpisując wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym opartym na certyfikacie zawierającym nr PESEL lub profilem osobistym.</p> <p> Konto w systemie profilu zaufanego może być także utworzone zdalnie z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej stosowanego do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym tego banku lub przedsiębiorcy wskazanym w części 4.2.1 a) punkt 3.</p> <p> PZ jest wydawany tylko osobom fizycznym zarejestrowanym w rejestrze PESEL umocowanym ustawą o&nbsp;ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r. (Dz.U. z 2019 poz. 1397).</p> <p> Profil zaufany jest ważny trzy lata.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <table align="left" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:997px;" width="1496"> <tbody> <tr> <td style="width:46px;height:17px;"> <p> <strong>l.p.</strong></p> </td> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:301px;height:17px;"> <p> <strong>DANE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA SYSTEM IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ</strong></p> </td> <td style="width:405px;height:17px;"> <p> <strong>DANE PODMIOTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ ORAZ WERYFIKUJĄCEGO DANE IDENTYFIKUJĄCE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O WYDANIE ŚRODKA IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ</strong></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="7" style="width:46px;height:17px;"> <p align="center"> <strong>2.</strong></p> </td> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Nazwa Firmy</strong></p> </td> <td colspan="2" style="width:705px;height:17px;"> <p> Ministerstwo Cyfryzacji</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Adres siedziby</strong></p> </td> <td colspan="2" style="width:705px;height:17px;"> <p> ul. Kr&oacute;lewska 27<br /> 00-060 Warszawa<br /> <br /> e-mail:&nbsp;<a href="mailto:mc@mc.gov.pl">mc@mc.gov.pl</a></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Numer KRS/ nazwa organu, </strong></p> <p> <strong>kt&oacute;remu działalność podmiotu została zgłoszona lub właściwego rejestru oraz numer identyfikacyjny, jeżeli został nadany</strong></p> </td> <td colspan="2" style="width:705px;height:17px;"> <p> NIP:&nbsp;<strong>5213621697</strong><br /> REGON:&nbsp;<strong>145881488</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Data wdrożenia</strong></p> </td> <td colspan="2" style="width:705px;height:17px;"> <p> 22.02.2019</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:950px;height:17px;"> <p align="center"> <strong>DANE SYSTEMU IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Nazwa systemu teleinformatycznego</strong></p> <p> <strong>identyfikacji elektronicznej, kt&oacute;rego dotyczy wniosek</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> </td> <td colspan="2" style="width:705px;height:17px;"> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dow&oacute;d osobisty</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Opis systemu</strong></p> <p> &nbsp;</p> </td> <td colspan="2" style="width:705px;height:17px;"> <p> Profil osobisty jest środkiem identyfikacji przeznaczonym dla os&oacute;b fizycznych opierającym się o&nbsp;materialną jednostkę zawierającą dane identyfikujące osobę fizyczną. Tą materialną jednostką jest dow&oacute;d osobisty zawierający zestaw danych, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo, numer PESEL oraz datę i miejsce urodzenia.</p> <p> Dow&oacute;d osobisty zapewnia funkcjonalności narodowego dokumentu tożsamości zgodnie z ustawą o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 653), w tym w szczeg&oacute;lności jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie oraz uprawnia do przekraczania granic niekt&oacute;rych państw, kt&oacute;re uznają go za dokument podr&oacute;ży na podstawie odrębnych przepis&oacute;w.</p> <p> Dow&oacute;d osobisty zawiera warstwę graficzną i elektroniczną. Warstwa elektroniczna zawiera te same dane co graficzna (z wyjątkiem numeru CAN) oraz dodatkowo</p> <ul> <li> certyfikaty: 1) identyfikacji i uwierzytelnienia, 2) podpisu osobistego, 3) potwierdzenia obecności;</li> <li> przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.</li> </ul> <p> Certyfikaty identyfikacji i uwierzytelnienia oraz podpisu osobistego są udostępniane po&nbsp;wpisaniu właściwego kodu PIN. Certyfikat potwierdzenia obecności udostępniany jest po wpisaniu numer CAN.</p> <p> Dow&oacute;d osobisty wydany osobie pełnoletniej jest ważny 10 lat.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table align="left" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:997px;" width="1496"> <tbody> <tr> <td style="width:46px;height:17px;"> <p> <strong>l.p.</strong></p> </td> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:301px;height:17px;"> <p> <strong>DANE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA SYSTEM IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ</strong></p> </td> <td style="width:405px;height:17px;"> <p> <strong>DANE PODMIOTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ ORAZ WERYFIKUJĄCEGO DANE IDENTYFIKUJĄCE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O WYDANIE ŚRODKA IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ</strong></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="7" style="width:46px;height:17px;"> <p align="center"> <strong>3.</strong></p> </td> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Nazwa Firmy</strong></p> </td> <td style="width:301px;height:17px;"> <p> Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.</p> </td> <td style="width:405px;height:17px;"> <p> Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Sp&oacute;łka Akcyjna</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Adres siedziby</strong></p> </td> <td style="width:301px;height:17px;"> <p> Ul. Rtm. W. Pileckiego 65</p> <p> 02-781 Warszawa</p> </td> <td style="width:405px;height:17px;"> <p> PKO BP</p> <p> ul. Puławska 15,</p> <p> 02-515 Warszawa</p> <p> Inteligo</p> <p> ul. Sienkiewicza 12/14</p> <p> 00-944 Warszawa</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Numer KRS/ nazwa organu, </strong></p> <p> <strong>kt&oacute;remu działalność podmiotu została zgłoszona lub właściwego rejestru oraz numer identyfikacyjny</strong><strong>, jeżeli został nadany</strong></p> </td> <td style="width:301px;height:17px;"> <p> Sp&oacute;łka wpisana do rejestru przedsiębiorc&oacute;w prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113064,</p> <p> NIP: 526-030-05-17, REGON 012105474</p> </td> <td style="width:405px;height:17px;"> <p> zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Data wdrożenia</strong></p> </td> <td colspan="2" style="width:705px;height:17px;"> <p> 05.10.2019</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:950px;height:17px;"> <p align="center"> <strong>DANE SYSTEMU IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Nazwa systemu teleinformatycznego</strong></p> <p> <strong>identyfikacji elektronicznej, kt&oacute;rego dotyczy wniosek</strong></p> <p> &nbsp;</p> </td> <td colspan="2" style="width:705px;height:17px;"> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> System eID (mojeID)</p> <p align="center"> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Opis systemu</strong></p> <p> &nbsp;</p> </td> <td colspan="2" style="width:705px;height:17px;"> <p> System eID i Usługa mojeID jest prowadzony przez KIR z wykorzystaniem infrastruktury teleinformatycznej Węzeł eID. KIR posiada umowy z tzw. Dostawcami Tożsamości, kt&oacute;rzy pełnią rolę wydawc&oacute;w środk&oacute;w identyfikacji elektronicznej w Systemie eID w ramach Usługi mojeID (w rozumieniu art.&nbsp;3 pkt 2 eIDAS) ,a po uzyskaniu zgody/akceptacji przez Ministerstwo Cyfryzacji także rolę wydawc&oacute;w środk&oacute;w identyfikacji elektronicznej w Systemie Identyfikacji Elektronicznej zintegrowanym z Węzłem Krajowym.</p> <p> Usługa mojeID polega na pośredniczeniu w pozyskiwaniu przez Dostawc&oacute;w Usług uwalnianych przez Dostawc&oacute;w Tożsamości danych identyfikujących osoby fizyczne, w szczeg&oacute;lności w celu uwierzytelnienia do świadczonych przez nie usług online.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W ramach Usługi mojeID umożliwiającej dostęp do komercyjnych usług online, KIR posiada umowy ze sprawdzonymi Dostawcami Usług. W ramach usług publicznych online, świadczonych wykorzystaniem Usługi mojeID, poprzez integracje Systemu eID z Węzłem krajowym, umożliwione zostanie wykorzystanie uwalnianych przez Dostawc&oacute;w Tożsamości danych identyfikujących osoby fizyczne w szczeg&oacute;lności w celu uwierzytelnienia do świadczonych przez sektor publiczny usług online.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Usługa jest świadczona w trybie ciągłym online 365x7x24.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <strong>Węzeł Krajowy &ndash; zintegrowani Dostawcy Środka Identyfikacji</strong></p> <p> <strong>Rejestr dostawc&oacute;w środka identyfikacji elektronicznej przyłączonych do węzła krajowego</strong><br /> &nbsp;</p> <p> Za pomocą login.gov.pl już teraz możesz identyfikować się do wielu e-usług państwowych. Lista system&oacute;w identyfikacji elektronicznej będzie sukcesywnie uzupełniana wraz z nowymi przyłączeniami Dostawc&oacute;w Środka Identyfikacji do Węzła Krajowego.</p> <table align="left" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:725px;" width="1088"> <tbody> <tr> <td style="width:39px;height:17px;"> <p> <strong>l.p.</strong></p> </td> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:301px;height:17px;"> <p> <strong>DANE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA SYSTEM IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ</strong></p> </td> <td style="width:140px;height:17px;"> <p> <strong>DANE PODMIOTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ ORAZ WERYFIKUJĄCEGO DANE IDENTYFIKUJĄCE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O WYDANIE ŚRODKA IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ</strong></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="7" style="width:39px;height:17px;"> <p align="center"> <strong>1.</strong></p> </td> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Nazwa Firmy</strong></p> </td> <td colspan="2" style="width:441px;height:17px;"> <p> Ministerstwo Cyfryzacji</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Adres siedziby</strong></p> </td> <td colspan="2" style="width:441px;height:17px;"> <p> ul. Kr&oacute;lewska 27<br /> 00-060 Warszawa<br /> <br /> e-mail:&nbsp;<a href="mailto:mc@mc.gov.pl">mc@mc.gov.pl</a></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Numer KRS/ nazwa organu, </strong></p> <p> <strong>kt&oacute;remu działalność podmiotu została zgłoszona lub właściwego rejestru oraz numer identyfikacyjny, jeżeli został nadany</strong></p> </td> <td colspan="2" style="width:441px;height:17px;"> <p> NIP:&nbsp;<strong>5213621697</strong><br /> REGON:&nbsp;<strong>145881488</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Data wdrożenia</strong></p> </td> <td colspan="2" style="width:441px;height:17px;"> <p> 15.09.2018</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:686px;height:17px;"> <p align="center"> <strong>DANE SYSTEMU IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Nazwa systemu teleinformatycznego</strong></p> <p> <strong>identyfikacji elektronicznej, kt&oacute;rego dotyczy wniosek</strong></p> </td> <td colspan="2" style="width:441px;height:17px;"> <p> Profil Zaufany ePUAP</p> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Opis systemu</strong></p> <p> &nbsp;</p> </td> <td colspan="2" style="width:441px;height:17px;"> <p> Profil zaufany ePUAP (zwany dalej &bdquo;PZ&rdquo;) powstał w roku 2011. Początkowo był to zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę będącą użytkownikiem konta elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) udostępnianej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.</p> <p> PZ został umocowany ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiot&oacute;w realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz.700) zwaną dalej UoI (zał. 1). Podstawowym celem powstania PZ było stworzenie darmowej alternatywy dla podpisu elektronicznego opartego na kwalifikowanym certyfikacie, co stanowiło istotny impuls dla rozwoju usług publicznych, kt&oacute;re co do zasady wymagały w tym czasie składania podpisanych podań i&nbsp;wniosk&oacute;w. Konstrukcja umocowanego wtedy podpisupotwierdzonego profilem zaufanym ePUAP (obecnie podpis zaufany) opiera się na tym, że do podpisywanych danych dołącza się dane identyfikujące osobę fizyczną wyodrębnione ze środka identyfikacji elektronicznej (w tym przypadku dane posiadacza profilu zaufanego) a całość opatruje się pieczęcią elektroniczną Ministra Cyfryzacji. Łącznie stanowi to podpis elektroniczny, możliwy do wykorzystania w&nbsp;usługach publicznych. Podpis taki jest w&nbsp;usługach publicznych zr&oacute;wnany z własnoręcznym (art. 20b ust. 2 UoI,).</p> <p> Mając na uwadze, że PZ może być wykorzystywany nie tylko w celu złożenia darmowego podpisu online w usłudze publicznej, ale też jako wykorzystujący dwa czynniki uwierzytelniania środek identyfikacji elektronicznej, dostosowano odpowiednio&nbsp; rozwiązania techniczne i organizacyjne, tak aby w&nbsp;zależności od potrzeb można było wybrać uwierzytelnianie lub złożenie podpisu.</p> <p> PZ jest środkiem identyfikacji przeznaczonym dla os&oacute;b fizycznych opierającym się o&nbsp;niematerialną jednostkę zawierającą dane identyfikujące osobę fizyczną. Tą niematerialną jednostką jest konto w systemie profilu zaufanego dostępnego pod adresem <a href="https://pz.gov.pl/">https://pz.gov.pl/</a>(wcześniej konto na platformie ePUAP), kt&oacute;re założyć może każdy, podając swoje dane umożliwiające ustalenie tożsamości jak r&oacute;wnież wybrane przez siebie parametry logowania do tego konta (traktowane następnie jako pierwszy składnik uwierzytelniania PZ). Posiadacz tak utworzonego konta może następnie potwierdzić profil zaufany osobiście w procesie zapewniającym weryfikację podanych przez siebie danych oraz swojej tożsamości w punkcie potwierdzającym prowadzonym przez podmioty wskazane w części w części 4.2.1 a), punkt 1.1 i 1.2, albo zdalnie podpisując wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym opartym na certyfikacie zawierającym nr PESEL lub profilem osobistym.</p> <p> Konto w systemie profilu zaufanego może być także utworzone zdalnie z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej stosowanego do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym tego banku lub przedsiębiorcy wskazanym w części 4.2.1 a) punkt 3.</p> <p> PZ jest wydawany tylko osobom fizycznym zarejestrowanym w rejestrze PESEL umocowanym ustawą o&nbsp;ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r. (Dz.U. z 2019 poz. 1397).</p> <p> Profil zaufany jest ważny trzy lata.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <table align="left" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:997px;" width="1496"> <tbody> <tr> <td style="width:46px;height:17px;"> <p> <strong>l.p.</strong></p> </td> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:301px;height:17px;"> <p> <strong>DANE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA SYSTEM IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ</strong></p> </td> <td style="width:405px;height:17px;"> <p> <strong>DANE PODMIOTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ ORAZ WERYFIKUJĄCEGO DANE IDENTYFIKUJĄCE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O WYDANIE ŚRODKA IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ</strong></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="7" style="width:46px;height:17px;"> <p align="center"> <strong>2.</strong></p> </td> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Nazwa Firmy</strong></p> </td> <td colspan="2" style="width:705px;height:17px;"> <p> Ministerstwo Cyfryzacji</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Adres siedziby</strong></p> </td> <td colspan="2" style="width:705px;height:17px;"> <p> ul. Kr&oacute;lewska 27<br /> 00-060 Warszawa<br /> <br /> e-mail:&nbsp;<a href="mailto:mc@mc.gov.pl">mc@mc.gov.pl</a></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Numer KRS/ nazwa organu, </strong></p> <p> <strong>kt&oacute;remu działalność podmiotu została zgłoszona lub właściwego rejestru oraz numer identyfikacyjny, jeżeli został nadany</strong></p> </td> <td colspan="2" style="width:705px;height:17px;"> <p> NIP:&nbsp;<strong>5213621697</strong><br /> REGON:&nbsp;<strong>145881488</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Data wdrożenia</strong></p> </td> <td colspan="2" style="width:705px;height:17px;"> <p> 22.02.2019</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:950px;height:17px;"> <p align="center"> <strong>DANE SYSTEMU IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Nazwa systemu teleinformatycznego</strong></p> <p> <strong>identyfikacji elektronicznej, kt&oacute;rego dotyczy wniosek</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> </td> <td colspan="2" style="width:705px;height:17px;"> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dow&oacute;d osobisty</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Opis systemu</strong></p> <p> &nbsp;</p> </td> <td colspan="2" style="width:705px;height:17px;"> <p> Profil osobisty jest środkiem identyfikacji przeznaczonym dla os&oacute;b fizycznych opierającym się o&nbsp;materialną jednostkę zawierającą dane identyfikujące osobę fizyczną. Tą materialną jednostką jest dow&oacute;d osobisty zawierający zestaw danych, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo, numer PESEL oraz datę i miejsce urodzenia.</p> <p> Dow&oacute;d osobisty zapewnia funkcjonalności narodowego dokumentu tożsamości zgodnie z ustawą o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 653), w tym w szczeg&oacute;lności jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie oraz uprawnia do przekraczania granic niekt&oacute;rych państw, kt&oacute;re uznają go za dokument podr&oacute;ży na podstawie odrębnych przepis&oacute;w.</p> <p> Dow&oacute;d osobisty zawiera warstwę graficzną i elektroniczną. Warstwa elektroniczna zawiera te same dane co graficzna (z wyjątkiem numeru CAN) oraz dodatkowo</p> <ul> <li> certyfikaty: 1) identyfikacji i uwierzytelnienia, 2) podpisu osobistego, 3) potwierdzenia obecności;</li> <li> przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.</li> </ul> <p> Certyfikaty identyfikacji i uwierzytelnienia oraz podpisu osobistego są udostępniane po&nbsp;wpisaniu właściwego kodu PIN. Certyfikat potwierdzenia obecności udostępniany jest po wpisaniu numer CAN.</p> <p> Dow&oacute;d osobisty wydany osobie pełnoletniej jest ważny 10 lat.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table align="left" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:997px;" width="1496"> <tbody> <tr> <td style="width:46px;height:17px;"> <p> <strong>l.p.</strong></p> </td> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:301px;height:17px;"> <p> <strong>DANE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA SYSTEM IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ</strong></p> </td> <td style="width:405px;height:17px;"> <p> <strong>DANE PODMIOTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ ORAZ WERYFIKUJĄCEGO DANE IDENTYFIKUJĄCE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O WYDANIE ŚRODKA IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ</strong></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="7" style="width:46px;height:17px;"> <p align="center"> <strong>3.</strong></p> </td> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Nazwa Firmy</strong></p> </td> <td style="width:301px;height:17px;"> <p> Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.</p> </td> <td style="width:405px;height:17px;"> <p> Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Sp&oacute;łka Akcyjna</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Adres siedziby</strong></p> </td> <td style="width:301px;height:17px;"> <p> Ul. Rtm. W. Pileckiego 65</p> <p> 02-781 Warszawa</p> </td> <td style="width:405px;height:17px;"> <p> PKO BP</p> <p> ul. Puławska 15,</p> <p> 02-515 Warszawa</p> <p> Inteligo</p> <p> ul. Sienkiewicza 12/14</p> <p> 00-944 Warszawa</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Numer KRS/ nazwa organu, </strong></p> <p> <strong>kt&oacute;remu działalność podmiotu została zgłoszona lub właściwego rejestru oraz numer identyfikacyjny</strong><strong>, jeżeli został nadany</strong></p> </td> <td style="width:301px;height:17px;"> <p> Sp&oacute;łka wpisana do rejestru przedsiębiorc&oacute;w prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113064,</p> <p> NIP: 526-030-05-17, REGON 012105474</p> </td> <td style="width:405px;height:17px;"> <p> zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Data wdrożenia</strong></p> </td> <td colspan="2" style="width:705px;height:17px;"> <p> 05.10.2019</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:950px;height:17px;"> <p align="center"> <strong>DANE SYSTEMU IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Nazwa systemu teleinformatycznego</strong></p> <p> <strong>identyfikacji elektronicznej, kt&oacute;rego dotyczy wniosek</strong></p> <p> &nbsp;</p> </td> <td colspan="2" style="width:705px;height:17px;"> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> System eID (mojeID)</p> <p align="center"> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Opis systemu</strong></p> <p> &nbsp;</p> </td> <td colspan="2" style="width:705px;height:17px;"> <p> System eID i Usługa mojeID jest prowadzony przez KIR z wykorzystaniem infrastruktury teleinformatycznej Węzeł eID. KIR posiada umowy z tzw. Dostawcami Tożsamości, kt&oacute;rzy pełnią rolę wydawc&oacute;w środk&oacute;w identyfikacji elektronicznej w Systemie eID w ramach Usługi mojeID (w rozumieniu art.&nbsp;3 pkt 2 eIDAS) ,a po uzyskaniu zgody/akceptacji przez Ministerstwo Cyfryzacji także rolę wydawc&oacute;w środk&oacute;w identyfikacji elektronicznej w Systemie Identyfikacji Elektronicznej zintegrowanym z Węzłem Krajowym.</p> <p> Usługa mojeID polega na pośredniczeniu w pozyskiwaniu przez Dostawc&oacute;w Usług uwalnianych przez Dostawc&oacute;w Tożsamości danych identyfikujących osoby fizyczne, w szczeg&oacute;lności w celu uwierzytelnienia do świadczonych przez nie usług online.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W ramach Usługi mojeID umożliwiającej dostęp do komercyjnych usług online, KIR posiada umowy ze sprawdzonymi Dostawcami Usług. W ramach usług publicznych online, świadczonych wykorzystaniem Usługi mojeID, poprzez integracje Systemu eID z Węzłem krajowym, umożliwione zostanie wykorzystanie uwalnianych przez Dostawc&oacute;w Tożsamości danych identyfikujących osoby fizyczne w szczeg&oacute;lności w celu uwierzytelnienia do świadczonych przez sektor publiczny usług online.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Usługa jest świadczona w trybie ciągłym online 365x7x24.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Węzeł Krajowy – zintegrowani Dostawcy Środka Identyfikacji

Rejestr dostawców środka identyfikacji elektronicznej przyłączonych do węzła krajowego
 

Za pomocą login.gov.pl już teraz możesz identyfikować się do wielu e-usług państwowych. Lista systemów identyfikacji elektronicznej będzie sukcesywnie uzupełniana wraz z nowymi przyłączeniami Dostawców Środka Identyfikacji do Węzła Krajowego.

l.p.

 

DANE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA SYSTEM IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ

DANE PODMIOTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ ORAZ WERYFIKUJĄCEGO DANE IDENTYFIKUJĄCE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O WYDANIE ŚRODKA IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ

1.

Nazwa Firmy

Ministerstwo Cyfryzacji

Adres siedziby

ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

e-mail: mc@mc.gov.pl

Numer KRS/ nazwa organu,

któremu działalność podmiotu została zgłoszona lub właściwego rejestru oraz numer identyfikacyjny, jeżeli został nadany

NIP: 5213621697
REGON: 145881488

Data wdrożenia

15.09.2018

DANE SYSTEMU IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Nazwa systemu teleinformatycznego

identyfikacji elektronicznej, którego dotyczy wniosek

Profil Zaufany ePUAP

 

Opis systemu

 

Profil zaufany ePUAP (zwany dalej „PZ”) powstał w roku 2011. Początkowo był to zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę będącą użytkownikiem konta elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) udostępnianej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

PZ został umocowany ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz.700) zwaną dalej UoI (zał. 1). Podstawowym celem powstania PZ było stworzenie darmowej alternatywy dla podpisu elektronicznego opartego na kwalifikowanym certyfikacie, co stanowiło istotny impuls dla rozwoju usług publicznych, które co do zasady wymagały w tym czasie składania podpisanych podań i wniosków. Konstrukcja umocowanego wtedy podpisupotwierdzonego profilem zaufanym ePUAP (obecnie podpis zaufany) opiera się na tym, że do podpisywanych danych dołącza się dane identyfikujące osobę fizyczną wyodrębnione ze środka identyfikacji elektronicznej (w tym przypadku dane posiadacza profilu zaufanego) a całość opatruje się pieczęcią elektroniczną Ministra Cyfryzacji. Łącznie stanowi to podpis elektroniczny, możliwy do wykorzystania w usługach publicznych. Podpis taki jest w usługach publicznych zrównany z własnoręcznym (art. 20b ust. 2 UoI,).

Mając na uwadze, że PZ może być wykorzystywany nie tylko w celu złożenia darmowego podpisu online w usłudze publicznej, ale też jako wykorzystujący dwa czynniki uwierzytelniania środek identyfikacji elektronicznej, dostosowano odpowiednio  rozwiązania techniczne i organizacyjne, tak aby w zależności od potrzeb można było wybrać uwierzytelnianie lub złożenie podpisu.

PZ jest środkiem identyfikacji przeznaczonym dla osób fizycznych opierającym się o niematerialną jednostkę zawierającą dane identyfikujące osobę fizyczną. Tą niematerialną jednostką jest konto w systemie profilu zaufanego dostępnego pod adresem https://pz.gov.pl/(wcześniej konto na platformie ePUAP), które założyć może każdy, podając swoje dane umożliwiające ustalenie tożsamości jak również wybrane przez siebie parametry logowania do tego konta (traktowane następnie jako pierwszy składnik uwierzytelniania PZ). Posiadacz tak utworzonego konta może następnie potwierdzić profil zaufany osobiście w procesie zapewniającym weryfikację podanych przez siebie danych oraz swojej tożsamości w punkcie potwierdzającym prowadzonym przez podmioty wskazane w części w części 4.2.1 a), punkt 1.1 i 1.2, albo zdalnie podpisując wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym opartym na certyfikacie zawierającym nr PESEL lub profilem osobistym.

Konto w systemie profilu zaufanego może być także utworzone zdalnie z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej stosowanego do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym tego banku lub przedsiębiorcy wskazanym w części 4.2.1 a) punkt 3.

PZ jest wydawany tylko osobom fizycznym zarejestrowanym w rejestrze PESEL umocowanym ustawą o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r. (Dz.U. z 2019 poz. 1397).

Profil zaufany jest ważny trzy lata.

 

 

 

 

 

 

l.p.

 

DANE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA SYSTEM IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ

DANE PODMIOTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ ORAZ WERYFIKUJĄCEGO DANE IDENTYFIKUJĄCE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O WYDANIE ŚRODKA IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ

2.

Nazwa Firmy

Ministerstwo Cyfryzacji

Adres siedziby

ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

e-mail: mc@mc.gov.pl

Numer KRS/ nazwa organu,

któremu działalność podmiotu została zgłoszona lub właściwego rejestru oraz numer identyfikacyjny, jeżeli został nadany

NIP: 5213621697
REGON: 145881488

Data wdrożenia

22.02.2019

DANE SYSTEMU IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Nazwa systemu teleinformatycznego

identyfikacji elektronicznej, którego dotyczy wniosek

 

 

 

 

Dowód osobisty

Opis systemu

 

Profil osobisty jest środkiem identyfikacji przeznaczonym dla osób fizycznych opierającym się o materialną jednostkę zawierającą dane identyfikujące osobę fizyczną. Tą materialną jednostką jest dowód osobisty zawierający zestaw danych, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo, numer PESEL oraz datę i miejsce urodzenia.

Dowód osobisty zapewnia funkcjonalności narodowego dokumentu tożsamości zgodnie z ustawą o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 653), w tym w szczególności jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw, które uznają go za dokument podróży na podstawie odrębnych przepisów.

Dowód osobisty zawiera warstwę graficzną i elektroniczną. Warstwa elektroniczna zawiera te same dane co graficzna (z wyjątkiem numeru CAN) oraz dodatkowo

  • certyfikaty: 1) identyfikacji i uwierzytelnienia, 2) podpisu osobistego, 3) potwierdzenia obecności;
  • przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

Certyfikaty identyfikacji i uwierzytelnienia oraz podpisu osobistego są udostępniane po wpisaniu właściwego kodu PIN. Certyfikat potwierdzenia obecności udostępniany jest po wpisaniu numer CAN.

Dowód osobisty wydany osobie pełnoletniej jest ważny 10 lat.

 

l.p.

 

DANE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA SYSTEM IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ

DANE PODMIOTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ ORAZ WERYFIKUJĄCEGO DANE IDENTYFIKUJĄCE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O WYDANIE ŚRODKA IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ

3.

Nazwa Firmy

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Adres siedziby

Ul. Rtm. W. Pileckiego 65

02-781 Warszawa

PKO BP

ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa

Inteligo

ul. Sienkiewicza 12/14

00-944 Warszawa

Numer KRS/ nazwa organu,

któremu działalność podmiotu została zgłoszona lub właściwego rejestru oraz numer identyfikacyjny, jeżeli został nadany

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113064,

NIP: 526-030-05-17, REGON 012105474

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38

Data wdrożenia

05.10.2019

DANE SYSTEMU IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Nazwa systemu teleinformatycznego

identyfikacji elektronicznej, którego dotyczy wniosek

 

 

 

System eID (mojeID)

 

Opis systemu

 

System eID i Usługa mojeID jest prowadzony przez KIR z wykorzystaniem infrastruktury teleinformatycznej Węzeł eID. KIR posiada umowy z tzw. Dostawcami Tożsamości, którzy pełnią rolę wydawców środków identyfikacji elektronicznej w Systemie eID w ramach Usługi mojeID (w rozumieniu art. 3 pkt 2 eIDAS) ,a po uzyskaniu zgody/akceptacji przez Ministerstwo Cyfryzacji także rolę wydawców środków identyfikacji elektronicznej w Systemie Identyfikacji Elektronicznej zintegrowanym z Węzłem Krajowym.

Usługa mojeID polega na pośredniczeniu w pozyskiwaniu przez Dostawców Usług uwalnianych przez Dostawców Tożsamości danych identyfikujących osoby fizyczne, w szczególności w celu uwierzytelnienia do świadczonych przez nie usług online.

 

W ramach Usługi mojeID umożliwiającej dostęp do komercyjnych usług online, KIR posiada umowy ze sprawdzonymi Dostawcami Usług. W ramach usług publicznych online, świadczonych wykorzystaniem Usługi mojeID, poprzez integracje Systemu eID z Węzłem krajowym, umożliwione zostanie wykorzystanie uwalnianych przez Dostawców Tożsamości danych identyfikujących osoby fizyczne w szczególności w celu uwierzytelnienia do świadczonych przez sektor publiczny usług online.

 

Usługa jest świadczona w trybie ciągłym online 365x7x24.

 

Węzeł Krajowy – zintegrowani Dostawcy Środka Identyfikacji

Rejestr dostawców środka identyfikacji elektronicznej przyłączonych do węzła krajowego
 

Za pomocą login.gov.pl już teraz możesz identyfikować się do wielu e-usług państwowych. Lista systemów identyfikacji elektronicznej będzie sukcesywnie uzupełniana wraz z nowymi przyłączeniami Dostawców Środka Identyfikacji do Węzła Krajowego.

l.p.

 

DANE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA SYSTEM IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ

DANE PODMIOTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ ORAZ WERYFIKUJĄCEGO DANE IDENTYFIKUJĄCE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O WYDANIE ŚRODKA IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ

1.

Nazwa Firmy

Ministerstwo Cyfryzacji

Adres siedziby

ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

e-mail: mc@mc.gov.pl

Numer KRS/ nazwa organu,

któremu działalność podmiotu została zgłoszona lub właściwego rejestru oraz numer identyfikacyjny, jeżeli został nadany

NIP: 5213621697
REGON: 145881488

Data wdrożenia

15.09.2018

DANE SYSTEMU IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Nazwa systemu teleinformatycznego

identyfikacji elektronicznej, którego dotyczy wniosek

Profil Zaufany ePUAP

 

Opis systemu

 

Profil zaufany ePUAP (zwany dalej „PZ”) powstał w roku 2011. Początkowo był to zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę będącą użytkownikiem konta elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) udostępnianej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

PZ został umocowany ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz.700) zwaną dalej UoI (zał. 1). Podstawowym celem powstania PZ było stworzenie darmowej alternatywy dla podpisu elektronicznego opartego na kwalifikowanym certyfikacie, co stanowiło istotny impuls dla rozwoju usług publicznych, które co do zasady wymagały w tym czasie składania podpisanych podań i wniosków. Konstrukcja umocowanego wtedy podpisupotwierdzonego profilem zaufanym ePUAP (obecnie podpis zaufany) opiera się na tym, że do podpisywanych danych dołącza się dane identyfikujące osobę fizyczną wyodrębnione ze środka identyfikacji elektronicznej (w tym przypadku dane posiadacza profilu zaufanego) a całość opatruje się pieczęcią elektroniczną Ministra Cyfryzacji. Łącznie stanowi to podpis elektroniczny, możliwy do wykorzystania w usługach publicznych. Podpis taki jest w usługach publicznych zrównany z własnoręcznym (art. 20b ust. 2 UoI,).

Mając na uwadze, że PZ może być wykorzystywany nie tylko w celu złożenia darmowego podpisu online w usłudze publicznej, ale też jako wykorzystujący dwa czynniki uwierzytelniania środek identyfikacji elektronicznej, dostosowano odpowiednio  rozwiązania techniczne i organizacyjne, tak aby w zależności od potrzeb można było wybrać uwierzytelnianie lub złożenie podpisu.

PZ jest środkiem identyfikacji przeznaczonym dla osób fizycznych opierającym się o niematerialną jednostkę zawierającą dane identyfikujące osobę fizyczną. Tą niematerialną jednostką jest konto w systemie profilu zaufanego dostępnego pod adresem https://pz.gov.pl/(wcześniej konto na platformie ePUAP), które założyć może każdy, podając swoje dane umożliwiające ustalenie tożsamości jak również wybrane przez siebie parametry logowania do tego konta (traktowane następnie jako pierwszy składnik uwierzytelniania PZ). Posiadacz tak utworzonego konta może następnie potwierdzić profil zaufany osobiście w procesie zapewniającym weryfikację podanych przez siebie danych oraz swojej tożsamości w punkcie potwierdzającym prowadzonym przez podmioty wskazane w części w części 4.2.1 a), punkt 1.1 i 1.2, albo zdalnie podpisując wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym opartym na certyfikacie zawierającym nr PESEL lub profilem osobistym.

Konto w systemie profilu zaufanego może być także utworzone zdalnie z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej stosowanego do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym tego banku lub przedsiębiorcy wskazanym w części 4.2.1 a) punkt 3.

PZ jest wydawany tylko osobom fizycznym zarejestrowanym w rejestrze PESEL umocowanym ustawą o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r. (Dz.U. z 2019 poz. 1397).

Profil zaufany jest ważny trzy lata.

 

 

 

 

 

 

l.p.

 

DANE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA SYSTEM IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ

DANE PODMIOTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ ORAZ WERYFIKUJĄCEGO DANE IDENTYFIKUJĄCE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O WYDANIE ŚRODKA IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ

2.

Nazwa Firmy

Ministerstwo Cyfryzacji

Adres siedziby

ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

e-mail: mc@mc.gov.pl

Numer KRS/ nazwa organu,

któremu działalność podmiotu została zgłoszona lub właściwego rejestru oraz numer identyfikacyjny, jeżeli został nadany

NIP: 5213621697
REGON: 145881488

Data wdrożenia

22.02.2019

DANE SYSTEMU IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Nazwa systemu teleinformatycznego

identyfikacji elektronicznej, którego dotyczy wniosek

 

 

 

 

Dowód osobisty

Opis systemu

 

Profil osobisty jest środkiem identyfikacji przeznaczonym dla osób fizycznych opierającym się o materialną jednostkę zawierającą dane identyfikujące osobę fizyczną. Tą materialną jednostką jest dowód osobisty zawierający zestaw danych, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo, numer PESEL oraz datę i miejsce urodzenia.

Dowód osobisty zapewnia funkcjonalności narodowego dokumentu tożsamości zgodnie z ustawą o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 653), w tym w szczególności jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw, które uznają go za dokument podróży na podstawie odrębnych przepisów.

Dowód osobisty zawiera warstwę graficzną i elektroniczną. Warstwa elektroniczna zawiera te same dane co graficzna (z wyjątkiem numeru CAN) oraz dodatkowo

  • certyfikaty: 1) identyfikacji i uwierzytelnienia, 2) podpisu osobistego, 3) potwierdzenia obecności;
  • przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

Certyfikaty identyfikacji i uwierzytelnienia oraz podpisu osobistego są udostępniane po wpisaniu właściwego kodu PIN. Certyfikat potwierdzenia obecności udostępniany jest po wpisaniu numer CAN.

Dowód osobisty wydany osobie pełnoletniej jest ważny 10 lat.

 

l.p.

 

DANE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA SYSTEM IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ

DANE PODMIOTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ ORAZ WERYFIKUJĄCEGO DANE IDENTYFIKUJĄCE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O WYDANIE ŚRODKA IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ

3.

Nazwa Firmy

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Adres siedziby

Ul. Rtm. W. Pileckiego 65

02-781 Warszawa

PKO BP

ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa

Inteligo

ul. Sienkiewicza 12/14

00-944 Warszawa

Numer KRS/ nazwa organu,

któremu działalność podmiotu została zgłoszona lub właściwego rejestru oraz numer identyfikacyjny, jeżeli został nadany

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113064,

NIP: 526-030-05-17, REGON 012105474

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38

Data wdrożenia

05.10.2019

DANE SYSTEMU IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Nazwa systemu teleinformatycznego

identyfikacji elektronicznej, którego dotyczy wniosek

 

 

 

System eID (mojeID)

 

Opis systemu

 

System eID i Usługa mojeID jest prowadzony przez KIR z wykorzystaniem infrastruktury teleinformatycznej Węzeł eID. KIR posiada umowy z tzw. Dostawcami Tożsamości, którzy pełnią rolę wydawców środków identyfikacji elektronicznej w Systemie eID w ramach Usługi mojeID (w rozumieniu art. 3 pkt 2 eIDAS) ,a po uzyskaniu zgody/akceptacji przez Ministerstwo Cyfryzacji także rolę wydawców środków identyfikacji elektronicznej w Systemie Identyfikacji Elektronicznej zintegrowanym z Węzłem Krajowym.

Usługa mojeID polega na pośredniczeniu w pozyskiwaniu przez Dostawców Usług uwalnianych przez Dostawców Tożsamości danych identyfikujących osoby fizyczne, w szczególności w celu uwierzytelnienia do świadczonych przez nie usług online.

 

W ramach Usługi mojeID umożliwiającej dostęp do komercyjnych usług online, KIR posiada umowy ze sprawdzonymi Dostawcami Usług. W ramach usług publicznych online, świadczonych wykorzystaniem Usługi mojeID, poprzez integracje Systemu eID z Węzłem krajowym, umożliwione zostanie wykorzystanie uwalnianych przez Dostawców Tożsamości danych identyfikujących osoby fizyczne w szczególności w celu uwierzytelnienia do świadczonych przez sektor publiczny usług online.

 

Usługa jest świadczona w trybie ciągłym online 365x7x24.

 

2020-03-26 11:12:35  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Węzeł Krajowy &ndash; zintegrowani Dostawcy Środka Identyfikacji</strong></p> <p> <strong>Rejestr dostawc&oacute;w środka identyfikacji elektronicznej przyłączonych do węzła krajowego</strong><br /> &nbsp;</p> <p> Za pomocą login.gov.pl już teraz możesz identyfikować się do wielu e-usług państwowych. Lista system&oacute;w identyfikacji elektronicznej będzie sukcesywnie uzupełniana wraz z nowymi przyłączeniami Dostawc&oacute;w Środka Identyfikacji do Węzła Krajowego.</p> <table align="left" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:725px;" width="1088"> <tbody> <tr> <td style="width:39px;height:17px;"> <p> <strong>l.p.</strong></p> </td> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:301px;height:17px;"> <p> <strong>DANE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA SYSTEM IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ</strong></p> </td> <td style="width:140px;height:17px;"> <p> <strong>DANE PODMIOTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ ORAZ WERYFIKUJĄCEGO DANE IDENTYFIKUJĄCE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O WYDANIE ŚRODKA IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ</strong></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="7" style="width:39px;height:17px;"> <p align="center"> <strong>1.</strong></p> </td> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Nazwa Firmy</strong></p> </td> <td colspan="2" style="width:441px;height:17px;"> <p> Ministerstwo Cyfryzacji</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Adres siedziby</strong></p> </td> <td colspan="2" style="width:441px;height:17px;"> <p> ul. Kr&oacute;lewska 27<br /> 00-060 Warszawa<br /> <br /> e-mail:&nbsp;<a href="mailto:mc@mc.gov.pl">mc@mc.gov.pl</a></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Numer KRS/ nazwa organu, </strong></p> <p> <strong>kt&oacute;remu działalność podmiotu została zgłoszona lub właściwego rejestru oraz numer identyfikacyjny, jeżeli został nadany</strong></p> </td> <td colspan="2" style="width:441px;height:17px;"> <p> NIP:&nbsp;<strong>5213621697</strong><br /> REGON:&nbsp;<strong>145881488</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Data wdrożenia</strong></p> </td> <td colspan="2" style="width:441px;height:17px;"> <p> 15.09.2018</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:686px;height:17px;"> <p align="center"> <strong>DANE SYSTEMU IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Nazwa systemu teleinformatycznego</strong></p> <p> <strong>identyfikacji elektronicznej, kt&oacute;rego dotyczy wniosek</strong></p> </td> <td colspan="2" style="width:441px;height:17px;"> <p> Profil Zaufany ePUAP</p> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Opis systemu</strong></p> <p> &nbsp;</p> </td> <td colspan="2" style="width:441px;height:17px;"> <p> Profil zaufany ePUAP (zwany dalej &bdquo;PZ&rdquo;) powstał w roku 2011. Początkowo był to zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę będącą użytkownikiem konta elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) udostępnianej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.</p> <p> PZ został umocowany ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiot&oacute;w realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz.700) zwaną dalej UoI (zał. 1). Podstawowym celem powstania PZ było stworzenie darmowej alternatywy dla podpisu elektronicznego opartego na kwalifikowanym certyfikacie, co stanowiło istotny impuls dla rozwoju usług publicznych, kt&oacute;re co do zasady wymagały w tym czasie składania podpisanych podań i&nbsp;wniosk&oacute;w. Konstrukcja umocowanego wtedy podpisupotwierdzonego profilem zaufanym ePUAP (obecnie podpis zaufany) opiera się na tym, że do podpisywanych danych dołącza się dane identyfikujące osobę fizyczną wyodrębnione ze środka identyfikacji elektronicznej (w tym przypadku dane posiadacza profilu zaufanego) a całość opatruje się pieczęcią elektroniczną Ministra Cyfryzacji. Łącznie stanowi to podpis elektroniczny, możliwy do wykorzystania w&nbsp;usługach publicznych. Podpis taki jest w&nbsp;usługach publicznych zr&oacute;wnany z własnoręcznym (art. 20b ust. 2 UoI,).</p> <p> Mając na uwadze, że PZ może być wykorzystywany nie tylko w celu złożenia darmowego podpisu online w usłudze publicznej, ale też jako wykorzystujący dwa czynniki uwierzytelniania środek identyfikacji elektronicznej, dostosowano odpowiednio&nbsp; rozwiązania techniczne i organizacyjne, tak aby w&nbsp;zależności od potrzeb można było wybrać uwierzytelnianie lub złożenie podpisu.</p> <p> PZ jest środkiem identyfikacji przeznaczonym dla os&oacute;b fizycznych opierającym się o&nbsp;niematerialną jednostkę zawierającą dane identyfikujące osobę fizyczną. Tą niematerialną jednostką jest konto w systemie profilu zaufanego dostępnego pod adresem <a href="https://pz.gov.pl/">https://pz.gov.pl/</a>(wcześniej konto na platformie ePUAP), kt&oacute;re założyć może każdy, podając swoje dane umożliwiające ustalenie tożsamości jak r&oacute;wnież wybrane przez siebie parametry logowania do tego konta (traktowane następnie jako pierwszy składnik uwierzytelniania PZ). Posiadacz tak utworzonego konta może następnie potwierdzić profil zaufany osobiście w procesie zapewniającym weryfikację podanych przez siebie danych oraz swojej tożsamości w punkcie potwierdzającym prowadzonym przez podmioty wskazane w części w części 4.2.1 a), punkt 1.1 i 1.2, albo zdalnie podpisując wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym opartym na certyfikacie zawierającym nr PESEL lub profilem osobistym.</p> <p> Konto w systemie profilu zaufanego może być także utworzone zdalnie z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej stosowanego do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym tego banku lub przedsiębiorcy wskazanym w części 4.2.1 a) punkt 3.</p> <p> PZ jest wydawany tylko osobom fizycznym zarejestrowanym w rejestrze PESEL umocowanym ustawą o&nbsp;ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r. (Dz.U. z 2019 poz. 1397).</p> <p> Profil zaufany jest ważny trzy lata.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <table align="left" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:997px;" width="1496"> <tbody> <tr> <td style="width:46px;height:17px;"> <p> <strong>l.p.</strong></p> </td> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:301px;height:17px;"> <p> <strong>DANE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA SYSTEM IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ</strong></p> </td> <td style="width:405px;height:17px;"> <p> <strong>DANE PODMIOTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ ORAZ WERYFIKUJĄCEGO DANE IDENTYFIKUJĄCE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O WYDANIE ŚRODKA IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ</strong></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="7" style="width:46px;height:17px;"> <p align="center"> <strong>2.</strong></p> </td> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Nazwa Firmy</strong></p> </td> <td colspan="2" style="width:705px;height:17px;"> <p> Ministerstwo Cyfryzacji</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Adres siedziby</strong></p> </td> <td colspan="2" style="width:705px;height:17px;"> <p> ul. Kr&oacute;lewska 27<br /> 00-060 Warszawa<br /> <br /> e-mail:&nbsp;<a href="mailto:mc@mc.gov.pl">mc@mc.gov.pl</a></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Numer KRS/ nazwa organu, </strong></p> <p> <strong>kt&oacute;remu działalność podmiotu została zgłoszona lub właściwego rejestru oraz numer identyfikacyjny, jeżeli został nadany</strong></p> </td> <td colspan="2" style="width:705px;height:17px;"> <p> NIP:&nbsp;<strong>5213621697</strong><br /> REGON:&nbsp;<strong>145881488</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Data wdrożenia</strong></p> </td> <td colspan="2" style="width:705px;height:17px;"> <p> 22.02.2019</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:950px;height:17px;"> <p align="center"> <strong>DANE SYSTEMU IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Nazwa systemu teleinformatycznego</strong></p> <p> <strong>identyfikacji elektronicznej, kt&oacute;rego dotyczy wniosek</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> </td> <td colspan="2" style="width:705px;height:17px;"> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dow&oacute;d osobisty</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Opis systemu</strong></p> <p> &nbsp;</p> </td> <td colspan="2" style="width:705px;height:17px;"> <p> Profil osobisty jest środkiem identyfikacji przeznaczonym dla os&oacute;b fizycznych opierającym się o&nbsp;materialną jednostkę zawierającą dane identyfikujące osobę fizyczną. Tą materialną jednostką jest dow&oacute;d osobisty zawierający zestaw danych, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo, numer PESEL oraz datę i miejsce urodzenia.</p> <p> Dow&oacute;d osobisty zapewnia funkcjonalności narodowego dokumentu tożsamości zgodnie z ustawą o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 653), w tym w szczeg&oacute;lności jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie oraz uprawnia do przekraczania granic niekt&oacute;rych państw, kt&oacute;re uznają go za dokument podr&oacute;ży na podstawie odrębnych przepis&oacute;w.</p> <p> Dow&oacute;d osobisty zawiera warstwę graficzną i elektroniczną. Warstwa elektroniczna zawiera te same dane co graficzna (z wyjątkiem numeru CAN) oraz dodatkowo</p> <ul> <li> certyfikaty: 1) identyfikacji i uwierzytelnienia, 2) podpisu osobistego, 3) potwierdzenia obecności;</li> <li> przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.</li> </ul> <p> Certyfikaty identyfikacji i uwierzytelnienia oraz podpisu osobistego są udostępniane po&nbsp;wpisaniu właściwego kodu PIN. Certyfikat potwierdzenia obecności udostępniany jest po wpisaniu numer CAN.</p> <p> Dow&oacute;d osobisty wydany osobie pełnoletniej jest ważny 10 lat.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table align="left" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:997px;" width="1496"> <tbody> <tr> <td style="width:46px;height:17px;"> <p> <strong>l.p.</strong></p> </td> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:301px;height:17px;"> <p> <strong>DANE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA SYSTEM IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ</strong></p> </td> <td style="width:405px;height:17px;"> <p> <strong>DANE PODMIOTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ ORAZ WERYFIKUJĄCEGO DANE IDENTYFIKUJĄCE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O WYDANIE ŚRODKA IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ</strong></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="7" style="width:46px;height:17px;"> <p align="center"> <strong>3.</strong></p> </td> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Nazwa Firmy</strong></p> </td> <td style="width:301px;height:17px;"> <p> Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.</p> </td> <td style="width:405px;height:17px;"> <p> Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Sp&oacute;łka Akcyjna</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Adres siedziby</strong></p> </td> <td style="width:301px;height:17px;"> <p> Ul. Rtm. W. Pileckiego 65</p> <p> 02-781 Warszawa</p> </td> <td style="width:405px;height:17px;"> <p> PKO BP</p> <p> ul. Puławska 15,</p> <p> 02-515 Warszawa</p> <p> Inteligo</p> <p> ul. Sienkiewicza 12/14</p> <p> 00-944 Warszawa</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Numer KRS/ nazwa organu, </strong></p> <p> <strong>kt&oacute;remu działalność podmiotu została zgłoszona lub właściwego rejestru oraz numer identyfikacyjny</strong><strong>, jeżeli został nadany</strong></p> </td> <td style="width:301px;height:17px;"> <p> Sp&oacute;łka wpisana do rejestru przedsiębiorc&oacute;w prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113064,</p> <p> NIP: 526-030-05-17, REGON 012105474</p> </td> <td style="width:405px;height:17px;"> <p> zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Data wdrożenia</strong></p> </td> <td colspan="2" style="width:705px;height:17px;"> <p> 05.10.2019</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:950px;height:17px;"> <p align="center"> <strong>DANE SYSTEMU IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Nazwa systemu teleinformatycznego</strong></p> <p> <strong>identyfikacji elektronicznej, kt&oacute;rego dotyczy wniosek</strong></p> <p> &nbsp;</p> </td> <td colspan="2" style="width:705px;height:17px;"> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> System eID (mojeID)</p> <p align="center"> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:245px;height:17px;"> <p> <strong>Opis systemu</strong></p> <p> &nbsp;</p> </td> <td colspan="2" style="width:705px;height:17px;"> <p> System eID i Usługa mojeID jest prowadzony przez KIR z wykorzystaniem infrastruktury teleinformatycznej Węzeł eID. KIR posiada umowy z tzw. Dostawcami Tożsamości, kt&oacute;rzy pełnią rolę wydawc&oacute;w środk&oacute;w identyfikacji elektronicznej w Systemie eID w ramach Usługi mojeID (w rozumieniu art.&nbsp;3 pkt 2 eIDAS) ,a po uzyskaniu zgody/akceptacji przez Ministerstwo Cyfryzacji także rolę wydawc&oacute;w środk&oacute;w identyfikacji elektronicznej w Systemie Identyfikacji Elektronicznej zintegrowanym z Węzłem Krajowym.</p> <p> Usługa mojeID polega na pośredniczeniu w pozyskiwaniu przez Dostawc&oacute;w Usług uwalnianych przez Dostawc&oacute;w Tożsamości danych identyfikujących osoby fizyczne, w szczeg&oacute;lności w celu uwierzytelnienia do świadczonych przez nie usług online.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W ramach Usługi mojeID umożliwiającej dostęp do komercyjnych usług online, KIR posiada umowy ze sprawdzonymi Dostawcami Usług. W ramach usług publicznych online, świadczonych wykorzystaniem Usługi mojeID, poprzez integracje Systemu eID z Węzłem krajowym, umożliwione zostanie wykorzystanie uwalnianych przez Dostawc&oacute;w Tożsamości danych identyfikujących osoby fizyczne w szczeg&oacute;lności w celu uwierzytelnienia do świadczonych przez sektor publiczny usług online.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Usługa jest świadczona w trybie ciągłym online 365x7x24.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <strong>Węzeł Krajowy &ndash; zintegrowani Dostawcy Środka Identyfikacji</strong></p> <p> <strong>Rejestr dostawc&oacute;w środka identyfikacji elektronicznej przyłączonych do węzła krajowego</strong><br /> &nbsp;</p> <p> Za pomocą login.gov.pl już teraz możesz identyfikować się do wielu e-usług państwowych. Lista system&oacute;w identyfikacji elektronicznej będzie sukcesywnie uzupełniana wraz z nowymi przyłączeniami Dostawc&oacute;w Środka Identyfikacji do Węzła Krajowego.</p> <p> Pełny rejestr dostawc&oacute;w umieszczono w załączniku.</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Węzeł Krajowy – zintegrowani Dostawcy Środka Identyfikacji

Rejestr dostawców środka identyfikacji elektronicznej przyłączonych do węzła krajowego
 

Za pomocą login.gov.pl już teraz możesz identyfikować się do wielu e-usług państwowych. Lista systemów identyfikacji elektronicznej będzie sukcesywnie uzupełniana wraz z nowymi przyłączeniami Dostawców Środka Identyfikacji do Węzła Krajowego.

l.p.

 

DANE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA SYSTEM IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ

DANE PODMIOTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ ORAZ WERYFIKUJĄCEGO DANE IDENTYFIKUJĄCE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O WYDANIE ŚRODKA IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ

1.

Nazwa Firmy

Ministerstwo Cyfryzacji

Adres siedziby

ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

e-mail: mc@mc.gov.pl

Numer KRS/ nazwa organu,

któremu działalność podmiotu została zgłoszona lub właściwego rejestru oraz numer identyfikacyjny, jeżeli został nadany

NIP: 5213621697
REGON: 145881488

Data wdrożenia

15.09.2018

DANE SYSTEMU IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Nazwa systemu teleinformatycznego

identyfikacji elektronicznej, którego dotyczy wniosek

Profil Zaufany ePUAP

 

Opis systemu

 

Profil zaufany ePUAP (zwany dalej „PZ”) powstał w roku 2011. Początkowo był to zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę będącą użytkownikiem konta elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) udostępnianej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

PZ został umocowany ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz.700) zwaną dalej UoI (zał. 1). Podstawowym celem powstania PZ było stworzenie darmowej alternatywy dla podpisu elektronicznego opartego na kwalifikowanym certyfikacie, co stanowiło istotny impuls dla rozwoju usług publicznych, które co do zasady wymagały w tym czasie składania podpisanych podań i wniosków. Konstrukcja umocowanego wtedy podpisupotwierdzonego profilem zaufanym ePUAP (obecnie podpis zaufany) opiera się na tym, że do podpisywanych danych dołącza się dane identyfikujące osobę fizyczną wyodrębnione ze środka identyfikacji elektronicznej (w tym przypadku dane posiadacza profilu zaufanego) a całość opatruje się pieczęcią elektroniczną Ministra Cyfryzacji. Łącznie stanowi to podpis elektroniczny, możliwy do wykorzystania w usługach publicznych. Podpis taki jest w usługach publicznych zrównany z własnoręcznym (art. 20b ust. 2 UoI,).

Mając na uwadze, że PZ może być wykorzystywany nie tylko w celu złożenia darmowego podpisu online w usłudze publicznej, ale też jako wykorzystujący dwa czynniki uwierzytelniania środek identyfikacji elektronicznej, dostosowano odpowiednio  rozwiązania techniczne i organizacyjne, tak aby w zależności od potrzeb można było wybrać uwierzytelnianie lub złożenie podpisu.

PZ jest środkiem identyfikacji przeznaczonym dla osób fizycznych opierającym się o niematerialną jednostkę zawierającą dane identyfikujące osobę fizyczną. Tą niematerialną jednostką jest konto w systemie profilu zaufanego dostępnego pod adresem https://pz.gov.pl/(wcześniej konto na platformie ePUAP), które założyć może każdy, podając swoje dane umożliwiające ustalenie tożsamości jak również wybrane przez siebie parametry logowania do tego konta (traktowane następnie jako pierwszy składnik uwierzytelniania PZ). Posiadacz tak utworzonego konta może następnie potwierdzić profil zaufany osobiście w procesie zapewniającym weryfikację podanych przez siebie danych oraz swojej tożsamości w punkcie potwierdzającym prowadzonym przez podmioty wskazane w części w części 4.2.1 a), punkt 1.1 i 1.2, albo zdalnie podpisując wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym opartym na certyfikacie zawierającym nr PESEL lub profilem osobistym.

Konto w systemie profilu zaufanego może być także utworzone zdalnie z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej stosowanego do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym tego banku lub przedsiębiorcy wskazanym w części 4.2.1 a) punkt 3.

PZ jest wydawany tylko osobom fizycznym zarejestrowanym w rejestrze PESEL umocowanym ustawą o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r. (Dz.U. z 2019 poz. 1397).

Profil zaufany jest ważny trzy lata.

 

 

 

 

 

 

l.p.

 

DANE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA SYSTEM IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ

DANE PODMIOTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ ORAZ WERYFIKUJĄCEGO DANE IDENTYFIKUJĄCE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O WYDANIE ŚRODKA IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ

2.

Nazwa Firmy

Ministerstwo Cyfryzacji

Adres siedziby

ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

e-mail: mc@mc.gov.pl

Numer KRS/ nazwa organu,

któremu działalność podmiotu została zgłoszona lub właściwego rejestru oraz numer identyfikacyjny, jeżeli został nadany

NIP: 5213621697
REGON: 145881488

Data wdrożenia

22.02.2019

DANE SYSTEMU IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Nazwa systemu teleinformatycznego

identyfikacji elektronicznej, którego dotyczy wniosek

 

 

 

 

Dowód osobisty

Opis systemu

 

Profil osobisty jest środkiem identyfikacji przeznaczonym dla osób fizycznych opierającym się o materialną jednostkę zawierającą dane identyfikujące osobę fizyczną. Tą materialną jednostką jest dowód osobisty zawierający zestaw danych, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo, numer PESEL oraz datę i miejsce urodzenia.

Dowód osobisty zapewnia funkcjonalności narodowego dokumentu tożsamości zgodnie z ustawą o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 653), w tym w szczególności jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw, które uznają go za dokument podróży na podstawie odrębnych przepisów.

Dowód osobisty zawiera warstwę graficzną i elektroniczną. Warstwa elektroniczna zawiera te same dane co graficzna (z wyjątkiem numeru CAN) oraz dodatkowo

  • certyfikaty: 1) identyfikacji i uwierzytelnienia, 2) podpisu osobistego, 3) potwierdzenia obecności;
  • przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

Certyfikaty identyfikacji i uwierzytelnienia oraz podpisu osobistego są udostępniane po wpisaniu właściwego kodu PIN. Certyfikat potwierdzenia obecności udostępniany jest po wpisaniu numer CAN.

Dowód osobisty wydany osobie pełnoletniej jest ważny 10 lat.

 

l.p.

 

DANE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA SYSTEM IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ

DANE PODMIOTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ ORAZ WERYFIKUJĄCEGO DANE IDENTYFIKUJĄCE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O WYDANIE ŚRODKA IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ

3.

Nazwa Firmy

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Adres siedziby

Ul. Rtm. W. Pileckiego 65

02-781 Warszawa

PKO BP

ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa

Inteligo

ul. Sienkiewicza 12/14

00-944 Warszawa

Numer KRS/ nazwa organu,

któremu działalność podmiotu została zgłoszona lub właściwego rejestru oraz numer identyfikacyjny, jeżeli został nadany

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113064,

NIP: 526-030-05-17, REGON 012105474

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38

Data wdrożenia

05.10.2019

DANE SYSTEMU IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Nazwa systemu teleinformatycznego

identyfikacji elektronicznej, którego dotyczy wniosek

 

 

 

System eID (mojeID)

 

Opis systemu

 

System eID i Usługa mojeID jest prowadzony przez KIR z wykorzystaniem infrastruktury teleinformatycznej Węzeł eID. KIR posiada umowy z tzw. Dostawcami Tożsamości, którzy pełnią rolę wydawców środków identyfikacji elektronicznej w Systemie eID w ramach Usługi mojeID (w rozumieniu art. 3 pkt 2 eIDAS) ,a po uzyskaniu zgody/akceptacji przez Ministerstwo Cyfryzacji także rolę wydawców środków identyfikacji elektronicznej w Systemie Identyfikacji Elektronicznej zintegrowanym z Węzłem Krajowym.

Usługa mojeID polega na pośredniczeniu w pozyskiwaniu przez Dostawców Usług uwalnianych przez Dostawców Tożsamości danych identyfikujących osoby fizyczne, w szczególności w celu uwierzytelnienia do świadczonych przez nie usług online.

 

W ramach Usługi mojeID umożliwiającej dostęp do komercyjnych usług online, KIR posiada umowy ze sprawdzonymi Dostawcami Usług. W ramach usług publicznych online, świadczonych wykorzystaniem Usługi mojeID, poprzez integracje Systemu eID z Węzłem krajowym, umożliwione zostanie wykorzystanie uwalnianych przez Dostawców Tożsamości danych identyfikujących osoby fizyczne w szczególności w celu uwierzytelnienia do świadczonych przez sektor publiczny usług online.

 

Usługa jest świadczona w trybie ciągłym online 365x7x24.

 

Węzeł Krajowy – zintegrowani Dostawcy Środka Identyfikacji

Rejestr dostawców środka identyfikacji elektronicznej przyłączonych do węzła krajowego
 

Za pomocą login.gov.pl już teraz możesz identyfikować się do wielu e-usług państwowych. Lista systemów identyfikacji elektronicznej będzie sukcesywnie uzupełniana wraz z nowymi przyłączeniami Dostawców Środka Identyfikacji do Węzła Krajowego.

Pełny rejestr dostawców umieszczono w załączniku.

 

2020-03-26 11:13:53  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Węzeł Krajowy &ndash; zintegrowani Dostawcy Środka Identyfikacji</strong></p> <p> <strong>Rejestr dostawc&oacute;w środka identyfikacji elektronicznej przyłączonych do węzła krajowego</strong><br /> &nbsp;</p> <p> Za pomocą login.gov.pl już teraz możesz identyfikować się do wielu e-usług państwowych. Lista system&oacute;w identyfikacji elektronicznej będzie sukcesywnie uzupełniana wraz z nowymi przyłączeniami Dostawc&oacute;w Środka Identyfikacji do Węzła Krajowego.</p> <p> Pełny rejestr dostawc&oacute;w umieszczono w załączniku.</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <strong>Węzeł Krajowy &ndash; zintegrowani Dostawcy Środka Identyfikacji</strong></p> <p> <strong>Rejestr dostawc&oacute;w środka identyfikacji elektronicznej przyłączonych do węzła krajowego</strong><br /> &nbsp;</p> <p> Za pomocą login.gov.pl już teraz możesz identyfikować się do wielu e-usług państwowych. Lista system&oacute;w identyfikacji elektronicznej będzie sukcesywnie uzupełniana wraz z nowymi przyłączeniami Dostawc&oacute;w Środka Identyfikacji do Węzła Krajowego.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełny rejestr dostawc&oacute;w umieszczono w załączniku.</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Węzeł Krajowy – zintegrowani Dostawcy Środka Identyfikacji

Rejestr dostawców środka identyfikacji elektronicznej przyłączonych do węzła krajowego
 

Za pomocą login.gov.pl już teraz możesz identyfikować się do wielu e-usług państwowych. Lista systemów identyfikacji elektronicznej będzie sukcesywnie uzupełniana wraz z nowymi przyłączeniami Dostawców Środka Identyfikacji do Węzła Krajowego.

Pełny rejestr dostawców umieszczono w załączniku.

 

Węzeł Krajowy – zintegrowani Dostawcy Środka Identyfikacji

Rejestr dostawców środka identyfikacji elektronicznej przyłączonych do węzła krajowego
 

Za pomocą login.gov.pl już teraz możesz identyfikować się do wielu e-usług państwowych. Lista systemów identyfikacji elektronicznej będzie sukcesywnie uzupełniana wraz z nowymi przyłączeniami Dostawców Środka Identyfikacji do Węzła Krajowego.

 

Pełny rejestr dostawców umieszczono w załączniku.

 

2020-03-26 11:36:39  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-03-26 12:17:54  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-03-27 08:43:30  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-04-01 11:54:56  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-06-12 15:38:05  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
10  2020-06-12 15:48:43  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
11  2020-07-24 11:06:18  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
12  2020-07-24 12:06:32  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
13  2020-08-03 14:23:57  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
14  2020-08-27 11:24:32  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
15  2020-09-24 09:57:30  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Węzeł Krajowy &ndash; zintegrowani Dostawcy Środka Identyfikacji</strong></p> <p> <strong>Rejestr dostawc&oacute;w środka identyfikacji elektronicznej przyłączonych do węzła krajowego</strong><br /> &nbsp;</p> <p> Za pomocą login.gov.pl już teraz możesz identyfikować się do wielu e-usług państwowych. Lista system&oacute;w identyfikacji elektronicznej będzie sukcesywnie uzupełniana wraz z nowymi przyłączeniami Dostawc&oacute;w Środka Identyfikacji do Węzła Krajowego.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełny rejestr dostawc&oacute;w umieszczono w załączniku.</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<h3> <strong>Węzeł Krajowy &ndash; zintegrowani Dostawcy Środka Identyfikacji</strong></h3> <p> <strong>Rejestr dostawc&oacute;w środka identyfikacji elektronicznej przyłączonych do węzła krajowego</strong><br /> &nbsp;</p> <p> Za pomocą login.gov.pl już teraz możesz identyfikować się do wielu e-usług państwowych. Lista system&oacute;w identyfikacji elektronicznej będzie sukcesywnie uzupełniana wraz z nowymi przyłączeniami Dostawc&oacute;w Środka Identyfikacji do Węzła Krajowego.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełny rejestr dostawc&oacute;w umieszczono w załączniku.</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Węzeł Krajowy – zintegrowani Dostawcy Środka Identyfikacji

Rejestr dostawców środka identyfikacji elektronicznej przyłączonych do węzła krajowego
 

Za pomocą login.gov.pl już teraz możesz identyfikować się do wielu e-usług państwowych. Lista systemów identyfikacji elektronicznej będzie sukcesywnie uzupełniana wraz z nowymi przyłączeniami Dostawców Środka Identyfikacji do Węzła Krajowego.

 

Pełny rejestr dostawców umieszczono w załączniku.

 

Węzeł Krajowy – zintegrowani Dostawcy Środka Identyfikacji

Rejestr dostawców środka identyfikacji elektronicznej przyłączonych do węzła krajowego
 

Za pomocą login.gov.pl już teraz możesz identyfikować się do wielu e-usług państwowych. Lista systemów identyfikacji elektronicznej będzie sukcesywnie uzupełniana wraz z nowymi przyłączeniami Dostawców Środka Identyfikacji do Węzła Krajowego.

 

Pełny rejestr dostawców umieszczono w załączniku.

 

16  2021-01-19 10:21:15  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
17  2021-03-29 15:32:51  caps2008 caps2008
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2021-03-29 15:32:51  caps2008 caps2008

Załączono plik 812032

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3756300
user_idpuste819897
fobject_idpuste812032
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste313504
_attachmentpuste1
2021-03-29 15:32:51  caps2008 caps2008

Załączono plik 816543

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3756301
user_idpuste819897
fobject_idpuste816543
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste313504
_attachmentpuste1
2021-03-29 15:32:51  caps2008 caps2008

Załączono plik 829007

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3756302
user_idpuste819897
fobject_idpuste829007
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste313504
_attachmentpuste1
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się