Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-02-18 10:16:25  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 38830 o nazwie 'Analiza prawna dotycząca różnicowania stawek opłat za zajęcie pasa drogowego pod kątem pomocy publicznej oraz przepisów obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste38830
user_idpuste144468
resource_idpuste13
namepusteAnaliza prawna dotycząca różnicowania stawek opłat za zajęcie pasa drogowego pod kątem pomocy publicznej oraz przepisów obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej
category_idpuste10563
language_idpuste1
shortpusteAnaliza prawna dotycząca różnicowania stawek opłat za zajęcie pasa drogowego pod kątem pomocy publicznej oraz przepisów obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej
fullpuste

 

Zgodnie z umową z dnia17 czerwca 2013 roku, przekazujemy memorandum przedstawiające:

 

  • analizę prawną dotyczącą różnicowania stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. U. Nr148, poz. 886) („Rozporządzenie w sprawie stawek”), pod kątem niedozwolonej pomocy publicznej;

 

  • analizę prawną przepisów obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej dotyczącą obniżonych stawek lub zwolnień z opłat za zajęcie pasa drogowego stosowanych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej w przypadku obiektów i urządzeń infrastruktury, w tym infrastruktury telekomunikacyjnej;

 

  • wnioski z analiz, o których mowa powyżej.
publishfrompuste2016-02-18 00:00:00
_activepuste1
slugpusteanaliza-prawna-dotyczaca-roznicowania-stawek-oplat-za-zajecie-pasa-drogowego-pod-katem-pomocy-publicznej-oraz-przepisow-obowiazujacych-w-panstwach-czlonkowskich-unii-europejskiej
2016-02-18 10:16:25  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 101122

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste417247
user_idpuste144468
fobject_idpuste101122
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste38830
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się