Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2013-11-14 12:34:39  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 454 o nazwie 'Procedura rozeznania rynku w zakresie składania ofert na wykonanie zamówienia polegającego na opracowaniu "Wykazu kompetencji kadry zarządzającej IT w administracji"'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste454
user_idpuste144468
resource_idpuste13
namepusteProcedura rozeznania rynku w zakresie składania ofert na wykonanie zamówienia polegającego na opracowaniu "Wykazu kompetencji kadry zarządzającej IT w administracji"
category_idpuste162
language_idpuste1
shortpusteProcedura rozeznania rynku w zakresie składania ofert na wykonanie zamówienia polegającego na opracowaniu "Wykazu kompetencji kadry zarządzającej IT w administracji".
fullpuste

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na wykonanie zamówienia polegającego na opracowaniu Wykazu kompetencji kadry zarządzającej IT w administracji. Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres e-mail joanna.malczewska@mac.gov.pl do 19 listopada 2013 r.


Warunki wyboru Wykonawcy:

  1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
  3. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.
  4. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
  5. Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Ministerstwa do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
  6. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowym opisem zadania, zamieszczonym poniżej. Dodatkowych informacji udziela pracownik MAC Joanna Malczewska, tel. 22 245 55 66, e-mail: joanna.malczewska@mac.gov.pl.

 

Opis przedmiotu zamówienia umieszczono w załączniku.

publishfrompuste2013-11-14 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprocedura-rozeznania-rynku-w-zakresie-skladania-ofert-na-wykonanie-zamowienia-polegajacego-na-opracowaniu-wykazu-kompetencji-kadry-zarzadzajacej-it-w-administracji
2013-11-14 12:34:39  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 6830

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste28226
user_idpuste144468
fobject_idpuste6830
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste454
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się