Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-02-06 15:47:51  caps2008 caps2008

Utworzono artykuł 77939 o nazwie 'Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste77939
user_idpuste819897
resource_idpuste13
namepusteRada Infrastruktury Informacji Przestrzennej
category_idpuste9763
language_idpuste1
shortpusteRada Infrastruktury Informacji Przestrzennej
fullpuste

Od 1 stycznia 2017 r. przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji działa Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

W skład nowej Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej wchodzą:

·         Grażyna Kierznowska (p.o. Głównego Geodety Kraju)

·         Mariusz Orion Jędrysek (Główny Geolog Kraju, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska)

·         Krzysztof Lissowski (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska)

·         Marek Haliniak (Główny Inspektor Ochrony Środowiska)

·         Iwona Koza (p.o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej)

·         Dominik Rozkrut (Prezes Głównego Urzędu Statystycznego)

·         Andrzej Kowalski (Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej);

przedstawiciele innych organów administracji rządowej w randze sekretarza lub podsekretarza stanu wyznaczeni przez Prezesa Rady Ministrów (na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji):

·         Marek Zagórski - Wiceprzewodniczący Radu Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Sekretarz Stan w Ministerstwie Cyfryzacji)

·         Zbigniew Babalski (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

·         Sebastian Chwałek (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji)

·         Piotr Dardziński (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego);

·         Jerzy Kwieciński (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju)

·         Tomasz Żuchowski (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa);

czterej przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (wyznaczeni przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego):

·         Maciej Czajkowski

·         Krzysztof Mączyński

·         Tomasz Myśliński

·         Edward Trojanowski;

oraz czterej przedstawiciele instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych powołani przez ministra właściwego do spraw informatyzacji:

·         Radosław Wiśniewski - Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

·         Waldemar Izdebski

·         Robert Lach

·         Łukasz Złakowski.

Do zadań Rady należy:

·         opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, projektów aktów prawnych, standardów, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych, planów i sprawozdań dotyczących infrastruktury, w tym dotyczących koordynacji i współdziałania oraz kontaktów z Komisją Europejską;

występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia infrastruktury pod względem organizacyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu tematycznego.

 

publishfrompuste2017-02-06 00:00:00
_activepuste1
slugpusterada-infrastruktury-informacji-przestrzennej
2017-02-06 15:48:46  caps2008 caps2008

Pole category_id zmieniło wartość z '9763' na '17798'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id976317798
2017-02-06 15:51:17  caps2008 caps2008

Pole category_id zmieniło wartość z '17798' na '18802'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1779818802
2017-02-06 15:52:42  caps2008 caps2008

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Od 1 stycznia 2017 r. przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji działa Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej. </strong></p> <p> W skład nowej Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej wchodzą:</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Grażyna Kierznowska (p.o. Gł&oacute;wnego Geodety Kraju)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mariusz Orion Jędrysek (Gł&oacute;wny Geolog Kraju, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Krzysztof Lissowski (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Marek Haliniak (Gł&oacute;wny Inspektor Ochrony Środowiska)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Iwona Koza (p.o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dominik Rozkrut (Prezes Gł&oacute;wnego Urzędu Statystycznego)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Andrzej Kowalski (Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej);</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> przedstawiciele innych organ&oacute;w administracji rządowej w randze sekretarza lub podsekretarza stanu wyznaczeni przez Prezesa Rady Ministr&oacute;w (na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji):</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Marek Zag&oacute;rski - <strong>Wiceprzewodniczący Radu Infrastruktury Informacji Przestrzennej</strong> (Sekretarz Stan w Ministerstwie Cyfryzacji)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zbigniew Babalski (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sebastian Chwałek (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Piotr Dardziński (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego);</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jerzy Kwieciński (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tomasz Żuchowski (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa);</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> czterej przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (wyznaczeni przez Komisję Wsp&oacute;lną Rządu i Samorządu Terytorialnego):</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Maciej Czajkowski</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Krzysztof Mączyński</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tomasz Myśliński</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Edward Trojanowski;</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> oraz czterej przedstawiciele instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych powołani przez ministra właściwego do spraw informatyzacji:</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Radosław Wiśniewski - <strong>Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej</strong></p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Waldemar Izdebski</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Robert Lach</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Łukasz Złakowski.</p> <p> Do zadań Rady należy:</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, projekt&oacute;w akt&oacute;w prawnych, standard&oacute;w, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych, plan&oacute;w i sprawozdań dotyczących infrastruktury, w tym dotyczących koordynacji i wsp&oacute;łdziałania oraz kontakt&oacute;w z Komisją Europejską;</p> <p> występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia infrastruktury pod względem organizacyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu tematycznego.</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <strong>Od 1 stycznia 2017 r. przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji działa Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej. </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> W skład nowej Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej wchodzą:</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Grażyna Kierznowska (p.o. Gł&oacute;wnego Geodety Kraju)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mariusz Orion Jędrysek (Gł&oacute;wny Geolog Kraju, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Krzysztof Lissowski (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Marek Haliniak (Gł&oacute;wny Inspektor Ochrony Środowiska)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Iwona Koza (p.o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dominik Rozkrut (Prezes Gł&oacute;wnego Urzędu Statystycznego)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Andrzej Kowalski (Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej);</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> przedstawiciele innych organ&oacute;w administracji rządowej w randze sekretarza lub podsekretarza stanu wyznaczeni przez Prezesa Rady Ministr&oacute;w (na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji):</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Marek Zag&oacute;rski - <strong>Wiceprzewodniczący Radu Infrastruktury Informacji Przestrzennej</strong> (Sekretarz Stan w Ministerstwie Cyfryzacji)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zbigniew Babalski (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sebastian Chwałek (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Piotr Dardziński (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego);</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jerzy Kwieciński (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tomasz Żuchowski (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa);</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> czterej przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (wyznaczeni przez Komisję Wsp&oacute;lną Rządu i Samorządu Terytorialnego):</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Maciej Czajkowski</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Krzysztof Mączyński</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tomasz Myśliński</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Edward Trojanowski;</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> oraz czterej przedstawiciele instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych powołani przez ministra właściwego do spraw informatyzacji:</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Radosław Wiśniewski - Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Waldemar Izdebski</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Robert Lach</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Łukasz Złakowski.</p> <p> Do zadań Rady należy:</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, projekt&oacute;w akt&oacute;w prawnych, standard&oacute;w, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych, plan&oacute;w i sprawozdań dotyczących infrastruktury, w tym dotyczących koordynacji i wsp&oacute;łdziałania oraz kontakt&oacute;w z Komisją Europejską;</p> <p> występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia infrastruktury pod względem organizacyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu tematycznego.</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Od 1 stycznia 2017 r. przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji działa Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

W skład nowej Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej wchodzą:

·         Grażyna Kierznowska (p.o. Głównego Geodety Kraju)

·         Mariusz Orion Jędrysek (Główny Geolog Kraju, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska)

·         Krzysztof Lissowski (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska)

·         Marek Haliniak (Główny Inspektor Ochrony Środowiska)

·         Iwona Koza (p.o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej)

·         Dominik Rozkrut (Prezes Głównego Urzędu Statystycznego)

·         Andrzej Kowalski (Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej);

przedstawiciele innych organów administracji rządowej w randze sekretarza lub podsekretarza stanu wyznaczeni przez Prezesa Rady Ministrów (na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji):

·         Marek Zagórski - Wiceprzewodniczący Radu Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Sekretarz Stan w Ministerstwie Cyfryzacji)

·         Zbigniew Babalski (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

·         Sebastian Chwałek (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji)

·         Piotr Dardziński (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego);

·         Jerzy Kwieciński (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju)

·         Tomasz Żuchowski (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa);

czterej przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (wyznaczeni przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego):

·         Maciej Czajkowski

·         Krzysztof Mączyński

·         Tomasz Myśliński

·         Edward Trojanowski;

oraz czterej przedstawiciele instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych powołani przez ministra właściwego do spraw informatyzacji:

·         Radosław Wiśniewski - Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

·         Waldemar Izdebski

·         Robert Lach

·         Łukasz Złakowski.

Do zadań Rady należy:

·         opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, projektów aktów prawnych, standardów, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych, planów i sprawozdań dotyczących infrastruktury, w tym dotyczących koordynacji i współdziałania oraz kontaktów z Komisją Europejską;

występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia infrastruktury pod względem organizacyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu tematycznego.

 

Od 1 stycznia 2017 r. przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji działa Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

 

W skład nowej Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej wchodzą:

·         Grażyna Kierznowska (p.o. Głównego Geodety Kraju)

·         Mariusz Orion Jędrysek (Główny Geolog Kraju, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska)

·         Krzysztof Lissowski (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska)

·         Marek Haliniak (Główny Inspektor Ochrony Środowiska)

·         Iwona Koza (p.o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej)

·         Dominik Rozkrut (Prezes Głównego Urzędu Statystycznego)

·         Andrzej Kowalski (Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej);

przedstawiciele innych organów administracji rządowej w randze sekretarza lub podsekretarza stanu wyznaczeni przez Prezesa Rady Ministrów (na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji):

·         Marek Zagórski - Wiceprzewodniczący Radu Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Sekretarz Stan w Ministerstwie Cyfryzacji)

·         Zbigniew Babalski (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

·         Sebastian Chwałek (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji)

·         Piotr Dardziński (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego);

·         Jerzy Kwieciński (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju)

·         Tomasz Żuchowski (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa);

czterej przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (wyznaczeni przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego):

·         Maciej Czajkowski

·         Krzysztof Mączyński

·         Tomasz Myśliński

·         Edward Trojanowski;

oraz czterej przedstawiciele instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych powołani przez ministra właściwego do spraw informatyzacji:

·         Radosław Wiśniewski - Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

·         Waldemar Izdebski

·         Robert Lach

·         Łukasz Złakowski.

Do zadań Rady należy:

·         opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, projektów aktów prawnych, standardów, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych, planów i sprawozdań dotyczących infrastruktury, w tym dotyczących koordynacji i współdziałania oraz kontaktów z Komisją Europejską;

występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia infrastruktury pod względem organizacyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu tematycznego.

 

2017-02-06 15:53:08  caps2008 caps2008

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Od 1 stycznia 2017 r. przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji działa Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej. </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> W skład nowej Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej wchodzą:</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Grażyna Kierznowska (p.o. Gł&oacute;wnego Geodety Kraju)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mariusz Orion Jędrysek (Gł&oacute;wny Geolog Kraju, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Krzysztof Lissowski (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Marek Haliniak (Gł&oacute;wny Inspektor Ochrony Środowiska)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Iwona Koza (p.o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dominik Rozkrut (Prezes Gł&oacute;wnego Urzędu Statystycznego)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Andrzej Kowalski (Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej);</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> przedstawiciele innych organ&oacute;w administracji rządowej w randze sekretarza lub podsekretarza stanu wyznaczeni przez Prezesa Rady Ministr&oacute;w (na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji):</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Marek Zag&oacute;rski - <strong>Wiceprzewodniczący Radu Infrastruktury Informacji Przestrzennej</strong> (Sekretarz Stan w Ministerstwie Cyfryzacji)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zbigniew Babalski (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sebastian Chwałek (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Piotr Dardziński (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego);</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jerzy Kwieciński (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tomasz Żuchowski (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa);</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> czterej przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (wyznaczeni przez Komisję Wsp&oacute;lną Rządu i Samorządu Terytorialnego):</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Maciej Czajkowski</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Krzysztof Mączyński</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tomasz Myśliński</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Edward Trojanowski;</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> oraz czterej przedstawiciele instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych powołani przez ministra właściwego do spraw informatyzacji:</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Radosław Wiśniewski - Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Waldemar Izdebski</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Robert Lach</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Łukasz Złakowski.</p> <p> Do zadań Rady należy:</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, projekt&oacute;w akt&oacute;w prawnych, standard&oacute;w, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych, plan&oacute;w i sprawozdań dotyczących infrastruktury, w tym dotyczących koordynacji i wsp&oacute;łdziałania oraz kontakt&oacute;w z Komisją Europejską;</p> <p> występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia infrastruktury pod względem organizacyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu tematycznego.</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <strong>Od 1 stycznia 2017 r. przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji działa Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej. </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> W skład nowej Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej wchodzą:</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Grażyna Kierznowska (p.o. Gł&oacute;wnego Geodety Kraju)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mariusz Orion Jędrysek (Gł&oacute;wny Geolog Kraju, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Krzysztof Lissowski (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Marek Haliniak (Gł&oacute;wny Inspektor Ochrony Środowiska)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Iwona Koza (p.o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dominik Rozkrut (Prezes Gł&oacute;wnego Urzędu Statystycznego)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Andrzej Kowalski (Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej);</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> przedstawiciele innych organ&oacute;w administracji rządowej w randze sekretarza lub podsekretarza stanu wyznaczeni przez Prezesa Rady Ministr&oacute;w (na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji):</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Marek Zag&oacute;rski - Wiceprzewodniczący Radu Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Sekretarz Stan w Ministerstwie Cyfryzacji)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zbigniew Babalski (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sebastian Chwałek (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Piotr Dardziński (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego);</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jerzy Kwieciński (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tomasz Żuchowski (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa);</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> czterej przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (wyznaczeni przez Komisję Wsp&oacute;lną Rządu i Samorządu Terytorialnego):</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Maciej Czajkowski</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Krzysztof Mączyński</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tomasz Myśliński</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Edward Trojanowski;</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> oraz czterej przedstawiciele instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych powołani przez ministra właściwego do spraw informatyzacji:</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Radosław Wiśniewski - Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Waldemar Izdebski</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Robert Lach</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Łukasz Złakowski.</p> <p> Do zadań Rady należy:</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, projekt&oacute;w akt&oacute;w prawnych, standard&oacute;w, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych, plan&oacute;w i sprawozdań dotyczących infrastruktury, w tym dotyczących koordynacji i wsp&oacute;łdziałania oraz kontakt&oacute;w z Komisją Europejską;</p> <p> występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia infrastruktury pod względem organizacyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu tematycznego.</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Od 1 stycznia 2017 r. przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji działa Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

 

W skład nowej Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej wchodzą:

·         Grażyna Kierznowska (p.o. Głównego Geodety Kraju)

·         Mariusz Orion Jędrysek (Główny Geolog Kraju, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska)

·         Krzysztof Lissowski (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska)

·         Marek Haliniak (Główny Inspektor Ochrony Środowiska)

·         Iwona Koza (p.o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej)

·         Dominik Rozkrut (Prezes Głównego Urzędu Statystycznego)

·         Andrzej Kowalski (Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej);

przedstawiciele innych organów administracji rządowej w randze sekretarza lub podsekretarza stanu wyznaczeni przez Prezesa Rady Ministrów (na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji):

·         Marek Zagórski - Wiceprzewodniczący Radu Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Sekretarz Stan w Ministerstwie Cyfryzacji)

·         Zbigniew Babalski (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

·         Sebastian Chwałek (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji)

·         Piotr Dardziński (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego);

·         Jerzy Kwieciński (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju)

·         Tomasz Żuchowski (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa);

czterej przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (wyznaczeni przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego):

·         Maciej Czajkowski

·         Krzysztof Mączyński

·         Tomasz Myśliński

·         Edward Trojanowski;

oraz czterej przedstawiciele instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych powołani przez ministra właściwego do spraw informatyzacji:

·         Radosław Wiśniewski - Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

·         Waldemar Izdebski

·         Robert Lach

·         Łukasz Złakowski.

Do zadań Rady należy:

·         opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, projektów aktów prawnych, standardów, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych, planów i sprawozdań dotyczących infrastruktury, w tym dotyczących koordynacji i współdziałania oraz kontaktów z Komisją Europejską;

występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia infrastruktury pod względem organizacyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu tematycznego.

 

Od 1 stycznia 2017 r. przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji działa Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

 

W skład nowej Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej wchodzą:

·         Grażyna Kierznowska (p.o. Głównego Geodety Kraju)

·         Mariusz Orion Jędrysek (Główny Geolog Kraju, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska)

·         Krzysztof Lissowski (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska)

·         Marek Haliniak (Główny Inspektor Ochrony Środowiska)

·         Iwona Koza (p.o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej)

·         Dominik Rozkrut (Prezes Głównego Urzędu Statystycznego)

·         Andrzej Kowalski (Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej);

przedstawiciele innych organów administracji rządowej w randze sekretarza lub podsekretarza stanu wyznaczeni przez Prezesa Rady Ministrów (na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji):

·         Marek Zagórski - Wiceprzewodniczący Radu Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Sekretarz Stan w Ministerstwie Cyfryzacji)

·         Zbigniew Babalski (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

·         Sebastian Chwałek (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji)

·         Piotr Dardziński (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego);

·         Jerzy Kwieciński (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju)

·         Tomasz Żuchowski (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa);

czterej przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (wyznaczeni przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego):

·         Maciej Czajkowski

·         Krzysztof Mączyński

·         Tomasz Myśliński

·         Edward Trojanowski;

oraz czterej przedstawiciele instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych powołani przez ministra właściwego do spraw informatyzacji:

·         Radosław Wiśniewski - Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

·         Waldemar Izdebski

·         Robert Lach

·         Łukasz Złakowski.

Do zadań Rady należy:

·         opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, projektów aktów prawnych, standardów, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych, planów i sprawozdań dotyczących infrastruktury, w tym dotyczących koordynacji i współdziałania oraz kontaktów z Komisją Europejską;

występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia infrastruktury pod względem organizacyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu tematycznego.

 

2017-02-06 15:53:43  caps2008 caps2008

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Od 1 stycznia 2017 r. przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji działa Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej. </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> W skład nowej Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej wchodzą:</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Grażyna Kierznowska (p.o. Gł&oacute;wnego Geodety Kraju)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mariusz Orion Jędrysek (Gł&oacute;wny Geolog Kraju, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Krzysztof Lissowski (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Marek Haliniak (Gł&oacute;wny Inspektor Ochrony Środowiska)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Iwona Koza (p.o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dominik Rozkrut (Prezes Gł&oacute;wnego Urzędu Statystycznego)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Andrzej Kowalski (Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej);</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> przedstawiciele innych organ&oacute;w administracji rządowej w randze sekretarza lub podsekretarza stanu wyznaczeni przez Prezesa Rady Ministr&oacute;w (na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji):</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Marek Zag&oacute;rski - Wiceprzewodniczący Radu Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Sekretarz Stan w Ministerstwie Cyfryzacji)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zbigniew Babalski (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sebastian Chwałek (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Piotr Dardziński (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego);</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jerzy Kwieciński (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tomasz Żuchowski (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa);</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> czterej przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (wyznaczeni przez Komisję Wsp&oacute;lną Rządu i Samorządu Terytorialnego):</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Maciej Czajkowski</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Krzysztof Mączyński</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tomasz Myśliński</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Edward Trojanowski;</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> oraz czterej przedstawiciele instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych powołani przez ministra właściwego do spraw informatyzacji:</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Radosław Wiśniewski - Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Waldemar Izdebski</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Robert Lach</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Łukasz Złakowski.</p> <p> Do zadań Rady należy:</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, projekt&oacute;w akt&oacute;w prawnych, standard&oacute;w, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych, plan&oacute;w i sprawozdań dotyczących infrastruktury, w tym dotyczących koordynacji i wsp&oacute;łdziałania oraz kontakt&oacute;w z Komisją Europejską;</p> <p> występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia infrastruktury pod względem organizacyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu tematycznego.</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <strong>Od 1 stycznia 2017 r. przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji działa Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej. </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> W skład nowej Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej wchodzą:</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Grażyna Kierznowska (p.o. Gł&oacute;wnego Geodety Kraju)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mariusz Orion Jędrysek (Gł&oacute;wny Geolog Kraju, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Krzysztof Lissowski (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Marek Haliniak (Gł&oacute;wny Inspektor Ochrony Środowiska)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Iwona Koza (p.o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dominik Rozkrut (Prezes Gł&oacute;wnego Urzędu Statystycznego)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Andrzej Kowalski (Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej);</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> przedstawiciele innych organ&oacute;w administracji rządowej w randze sekretarza lub podsekretarza stanu wyznaczeni przez Prezesa Rady Ministr&oacute;w (na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji):</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Marek Zag&oacute;rski - Wiceprzewodniczący Radu Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Sekretarz Stan w Ministerstwie Cyfryzacji)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zbigniew Babalski (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sebastian Chwałek (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Piotr Dardziński (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego);</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jerzy Kwieciński (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tomasz Żuchowski (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa);</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> czterej przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (wyznaczeni przez Komisję Wsp&oacute;lną Rządu i Samorządu Terytorialnego):</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Maciej Czajkowski</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Krzysztof Mączyński</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tomasz Myśliński</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Edward Trojanowski;</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> oraz czterej przedstawiciele instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych powołani przez ministra właściwego do spraw informatyzacji:</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Radosław Wiśniewski - Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Waldemar Izdebski</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Robert Lach</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Łukasz Złakowski.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Do zadań Rady należy:</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, projekt&oacute;w akt&oacute;w prawnych, standard&oacute;w, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych, plan&oacute;w i sprawozdań dotyczących infrastruktury, w tym dotyczących koordynacji i wsp&oacute;łdziałania oraz kontakt&oacute;w z Komisją Europejską;</p> <p> występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia infrastruktury pod względem organizacyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu tematycznego.</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Od 1 stycznia 2017 r. przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji działa Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

 

W skład nowej Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej wchodzą:

·         Grażyna Kierznowska (p.o. Głównego Geodety Kraju)

·         Mariusz Orion Jędrysek (Główny Geolog Kraju, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska)

·         Krzysztof Lissowski (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska)

·         Marek Haliniak (Główny Inspektor Ochrony Środowiska)

·         Iwona Koza (p.o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej)

·         Dominik Rozkrut (Prezes Głównego Urzędu Statystycznego)

·         Andrzej Kowalski (Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej);

przedstawiciele innych organów administracji rządowej w randze sekretarza lub podsekretarza stanu wyznaczeni przez Prezesa Rady Ministrów (na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji):

·         Marek Zagórski - Wiceprzewodniczący Radu Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Sekretarz Stan w Ministerstwie Cyfryzacji)

·         Zbigniew Babalski (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

·         Sebastian Chwałek (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji)

·         Piotr Dardziński (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego);

·         Jerzy Kwieciński (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju)

·         Tomasz Żuchowski (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa);

czterej przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (wyznaczeni przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego):

·         Maciej Czajkowski

·         Krzysztof Mączyński

·         Tomasz Myśliński

·         Edward Trojanowski;

oraz czterej przedstawiciele instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych powołani przez ministra właściwego do spraw informatyzacji:

·         Radosław Wiśniewski - Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

·         Waldemar Izdebski

·         Robert Lach

·         Łukasz Złakowski.

Do zadań Rady należy:

·         opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, projektów aktów prawnych, standardów, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych, planów i sprawozdań dotyczących infrastruktury, w tym dotyczących koordynacji i współdziałania oraz kontaktów z Komisją Europejską;

występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia infrastruktury pod względem organizacyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu tematycznego.

 

Od 1 stycznia 2017 r. przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji działa Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

 

W skład nowej Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej wchodzą:

·         Grażyna Kierznowska (p.o. Głównego Geodety Kraju)

·         Mariusz Orion Jędrysek (Główny Geolog Kraju, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska)

·         Krzysztof Lissowski (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska)

·         Marek Haliniak (Główny Inspektor Ochrony Środowiska)

·         Iwona Koza (p.o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej)

·         Dominik Rozkrut (Prezes Głównego Urzędu Statystycznego)

·         Andrzej Kowalski (Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej);

przedstawiciele innych organów administracji rządowej w randze sekretarza lub podsekretarza stanu wyznaczeni przez Prezesa Rady Ministrów (na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji):

·         Marek Zagórski - Wiceprzewodniczący Radu Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Sekretarz Stan w Ministerstwie Cyfryzacji)

·         Zbigniew Babalski (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

·         Sebastian Chwałek (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji)

·         Piotr Dardziński (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego);

·         Jerzy Kwieciński (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju)

·         Tomasz Żuchowski (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa);

czterej przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (wyznaczeni przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego):

·         Maciej Czajkowski

·         Krzysztof Mączyński

·         Tomasz Myśliński

·         Edward Trojanowski;

oraz czterej przedstawiciele instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych powołani przez ministra właściwego do spraw informatyzacji:

·         Radosław Wiśniewski - Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

·         Waldemar Izdebski

·         Robert Lach

·         Łukasz Złakowski.

 

Do zadań Rady należy:

·         opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, projektów aktów prawnych, standardów, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych, planów i sprawozdań dotyczących infrastruktury, w tym dotyczących koordynacji i współdziałania oraz kontaktów z Komisją Europejską;

występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia infrastruktury pod względem organizacyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu tematycznego.

 

2017-02-06 15:55:48  caps2008 caps2008

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Od 1 stycznia 2017 r. przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji działa Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej. </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> W skład nowej Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej wchodzą:</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Grażyna Kierznowska (p.o. Gł&oacute;wnego Geodety Kraju)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mariusz Orion Jędrysek (Gł&oacute;wny Geolog Kraju, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Krzysztof Lissowski (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Marek Haliniak (Gł&oacute;wny Inspektor Ochrony Środowiska)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Iwona Koza (p.o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dominik Rozkrut (Prezes Gł&oacute;wnego Urzędu Statystycznego)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Andrzej Kowalski (Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej);</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> przedstawiciele innych organ&oacute;w administracji rządowej w randze sekretarza lub podsekretarza stanu wyznaczeni przez Prezesa Rady Ministr&oacute;w (na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji):</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Marek Zag&oacute;rski - Wiceprzewodniczący Radu Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Sekretarz Stan w Ministerstwie Cyfryzacji)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zbigniew Babalski (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sebastian Chwałek (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Piotr Dardziński (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego);</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jerzy Kwieciński (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju)</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tomasz Żuchowski (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa);</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> czterej przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (wyznaczeni przez Komisję Wsp&oacute;lną Rządu i Samorządu Terytorialnego):</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Maciej Czajkowski</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Krzysztof Mączyński</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tomasz Myśliński</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Edward Trojanowski;</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> oraz czterej przedstawiciele instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych powołani przez ministra właściwego do spraw informatyzacji:</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Radosław Wiśniewski - Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Waldemar Izdebski</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Robert Lach</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Łukasz Złakowski.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Do zadań Rady należy:</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, projekt&oacute;w akt&oacute;w prawnych, standard&oacute;w, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych, plan&oacute;w i sprawozdań dotyczących infrastruktury, w tym dotyczących koordynacji i wsp&oacute;łdziałania oraz kontakt&oacute;w z Komisją Europejską;</p> <p> występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia infrastruktury pod względem organizacyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu tematycznego.</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <strong>Od 1 stycznia 2017 r. przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji działa Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej. </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> W skład nowej Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej wchodzą:</p> <p> &middot; &nbsp;Grażyna Kierznowska (p.o. Gł&oacute;wnego Geodety Kraju)</p> <p> &middot; &nbsp;Mariusz Orion Jędrysek (Gł&oacute;wny Geolog Kraju, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska)</p> <p> &middot; &nbsp;Krzysztof Lissowski (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska)</p> <p> &middot; &nbsp;Marek Haliniak (Gł&oacute;wny Inspektor Ochrony Środowiska)</p> <p> &middot; &nbsp;Iwona Koza (p.o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej)</p> <p> &middot; &nbsp;Dominik Rozkrut (Prezes Gł&oacute;wnego Urzędu Statystycznego)</p> <p> &middot; &nbsp;Andrzej Kowalski (Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej);</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> przedstawiciele innych organ&oacute;w administracji rządowej w randze sekretarza lub podsekretarza stanu wyznaczeni przez Prezesa Rady Ministr&oacute;w (na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji):</p> <p> &middot; &nbsp;Marek Zag&oacute;rski - Wiceprzewodniczący Radu Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Sekretarz Stan w Ministerstwie Cyfryzacji)</p> <p> &middot; &nbsp; Zbigniew Babalski (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi)</p> <p> &middot; &nbsp; Sebastian Chwałek (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji)</p> <p> &middot; &nbsp; Piotr Dardziński (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego);</p> <p> &middot; &nbsp; Jerzy Kwieciński (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju)</p> <p> &middot; &nbsp;Tomasz Żuchowski (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa);</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> czterej przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (wyznaczeni przez Komisję Wsp&oacute;lną Rządu i Samorządu Terytorialnego):</p> <p> &middot; Maciej Czajkowski</p> <p> &middot; Krzysztof Mączyński</p> <p> &middot; Tomasz Myśliński</p> <p> &middot; Edward Trojanowski;</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> oraz czterej przedstawiciele instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych powołani przez ministra właściwego do spraw informatyzacji:</p> <p> &middot; &nbsp;Radosław Wiśniewski - Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej</p> <p> &middot; Waldemar Izdebski</p> <p> &middot; Robert Lach</p> <p> &middot; Łukasz Złakowski.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Do zadań Rady należy:</p> <p> &middot; opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, projekt&oacute;w akt&oacute;w prawnych, standard&oacute;w, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych, plan&oacute;w i sprawozdań dotyczących infrastruktury, w tym dotyczących koordynacji i wsp&oacute;łdziałania oraz kontakt&oacute;w z Komisją Europejską;</p> <p> - występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia infrastruktury pod względem organizacyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu tematycznego.</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Od 1 stycznia 2017 r. przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji działa Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

 

W skład nowej Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej wchodzą:

·         Grażyna Kierznowska (p.o. Głównego Geodety Kraju)

·         Mariusz Orion Jędrysek (Główny Geolog Kraju, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska)

·         Krzysztof Lissowski (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska)

·         Marek Haliniak (Główny Inspektor Ochrony Środowiska)

·         Iwona Koza (p.o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej)

·         Dominik Rozkrut (Prezes Głównego Urzędu Statystycznego)

·         Andrzej Kowalski (Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej);

przedstawiciele innych organów administracji rządowej w randze sekretarza lub podsekretarza stanu wyznaczeni przez Prezesa Rady Ministrów (na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji):

·         Marek Zagórski - Wiceprzewodniczący Radu Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Sekretarz Stan w Ministerstwie Cyfryzacji)

·         Zbigniew Babalski (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

·         Sebastian Chwałek (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji)

·         Piotr Dardziński (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego);

·         Jerzy Kwieciński (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju)

·         Tomasz Żuchowski (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa);

czterej przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (wyznaczeni przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego):

·         Maciej Czajkowski

·         Krzysztof Mączyński

·         Tomasz Myśliński

·         Edward Trojanowski;

oraz czterej przedstawiciele instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych powołani przez ministra właściwego do spraw informatyzacji:

·         Radosław Wiśniewski - Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

·         Waldemar Izdebski

·         Robert Lach

·         Łukasz Złakowski.

 

Do zadań Rady należy:

·         opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, projektów aktów prawnych, standardów, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych, planów i sprawozdań dotyczących infrastruktury, w tym dotyczących koordynacji i współdziałania oraz kontaktów z Komisją Europejską;

występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia infrastruktury pod względem organizacyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu tematycznego.

 

Od 1 stycznia 2017 r. przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji działa Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

 

W skład nowej Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej wchodzą:

·  Grażyna Kierznowska (p.o. Głównego Geodety Kraju)

·  Mariusz Orion Jędrysek (Główny Geolog Kraju, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska)

·  Krzysztof Lissowski (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska)

·  Marek Haliniak (Główny Inspektor Ochrony Środowiska)

·  Iwona Koza (p.o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej)

·  Dominik Rozkrut (Prezes Głównego Urzędu Statystycznego)

·  Andrzej Kowalski (Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej);

przedstawiciele innych organów administracji rządowej w randze sekretarza lub podsekretarza stanu wyznaczeni przez Prezesa Rady Ministrów (na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji):

·  Marek Zagórski - Wiceprzewodniczący Radu Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Sekretarz Stan w Ministerstwie Cyfryzacji)

·   Zbigniew Babalski (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

·   Sebastian Chwałek (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji)

·   Piotr Dardziński (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego);

·   Jerzy Kwieciński (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju)

·  Tomasz Żuchowski (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa);

czterej przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (wyznaczeni przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego):

· Maciej Czajkowski

· Krzysztof Mączyński

· Tomasz Myśliński

· Edward Trojanowski;

oraz czterej przedstawiciele instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych powołani przez ministra właściwego do spraw informatyzacji:

·  Radosław Wiśniewski - Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

· Waldemar Izdebski

· Robert Lach

· Łukasz Złakowski.

 

Do zadań Rady należy:

· opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, projektów aktów prawnych, standardów, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych, planów i sprawozdań dotyczących infrastruktury, w tym dotyczących koordynacji i współdziałania oraz kontaktów z Komisją Europejską;

- występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia infrastruktury pod względem organizacyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu tematycznego.

 

2017-02-06 15:56:39  caps2008 caps2008

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Od 1 stycznia 2017 r. przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji działa Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej. </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> W skład nowej Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej wchodzą:</p> <p> &middot; &nbsp;Grażyna Kierznowska (p.o. Gł&oacute;wnego Geodety Kraju)</p> <p> &middot; &nbsp;Mariusz Orion Jędrysek (Gł&oacute;wny Geolog Kraju, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska)</p> <p> &middot; &nbsp;Krzysztof Lissowski (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska)</p> <p> &middot; &nbsp;Marek Haliniak (Gł&oacute;wny Inspektor Ochrony Środowiska)</p> <p> &middot; &nbsp;Iwona Koza (p.o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej)</p> <p> &middot; &nbsp;Dominik Rozkrut (Prezes Gł&oacute;wnego Urzędu Statystycznego)</p> <p> &middot; &nbsp;Andrzej Kowalski (Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej);</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> przedstawiciele innych organ&oacute;w administracji rządowej w randze sekretarza lub podsekretarza stanu wyznaczeni przez Prezesa Rady Ministr&oacute;w (na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji):</p> <p> &middot; &nbsp;Marek Zag&oacute;rski - Wiceprzewodniczący Radu Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Sekretarz Stan w Ministerstwie Cyfryzacji)</p> <p> &middot; &nbsp; Zbigniew Babalski (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi)</p> <p> &middot; &nbsp; Sebastian Chwałek (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji)</p> <p> &middot; &nbsp; Piotr Dardziński (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego);</p> <p> &middot; &nbsp; Jerzy Kwieciński (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju)</p> <p> &middot; &nbsp;Tomasz Żuchowski (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa);</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> czterej przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (wyznaczeni przez Komisję Wsp&oacute;lną Rządu i Samorządu Terytorialnego):</p> <p> &middot; Maciej Czajkowski</p> <p> &middot; Krzysztof Mączyński</p> <p> &middot; Tomasz Myśliński</p> <p> &middot; Edward Trojanowski;</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> oraz czterej przedstawiciele instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych powołani przez ministra właściwego do spraw informatyzacji:</p> <p> &middot; &nbsp;Radosław Wiśniewski - Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej</p> <p> &middot; Waldemar Izdebski</p> <p> &middot; Robert Lach</p> <p> &middot; Łukasz Złakowski.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Do zadań Rady należy:</p> <p> &middot; opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, projekt&oacute;w akt&oacute;w prawnych, standard&oacute;w, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych, plan&oacute;w i sprawozdań dotyczących infrastruktury, w tym dotyczących koordynacji i wsp&oacute;łdziałania oraz kontakt&oacute;w z Komisją Europejską;</p> <p> - występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia infrastruktury pod względem organizacyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu tematycznego.</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <strong>Od 1 stycznia 2017 r. przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji działa Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej. </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> W skład nowej Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej wchodzą:</p> <p> &middot; &nbsp;Grażyna Kierznowska (p.o. Gł&oacute;wnego Geodety Kraju)</p> <p> &middot; &nbsp;Mariusz Orion Jędrysek (Gł&oacute;wny Geolog Kraju, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska)</p> <p> &middot; &nbsp;Krzysztof Lissowski (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska)</p> <p> &middot; &nbsp;Marek Haliniak (Gł&oacute;wny Inspektor Ochrony Środowiska)</p> <p> &middot; &nbsp;Iwona Koza (p.o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej)</p> <p> &middot; &nbsp;Dominik Rozkrut (Prezes Gł&oacute;wnego Urzędu Statystycznego)</p> <p> &middot; &nbsp;Andrzej Kowalski (Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej);</p> <p> &nbsp;</p> <p> przedstawiciele innych organ&oacute;w administracji rządowej w randze sekretarza lub podsekretarza stanu wyznaczeni przez Prezesa Rady Ministr&oacute;w (na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji):</p> <p> &middot; &nbsp;Marek Zag&oacute;rski - Wiceprzewodniczący Radu Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Sekretarz Stan w Ministerstwie Cyfryzacji)</p> <p> &middot; &nbsp; Zbigniew Babalski (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi)</p> <p> &middot; &nbsp; Sebastian Chwałek (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji)</p> <p> &middot; &nbsp; Piotr Dardziński (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego);</p> <p> &middot; &nbsp; Jerzy Kwieciński (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju)</p> <p> &middot; &nbsp;Tomasz Żuchowski (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa);</p> <p> &nbsp;</p> <p> czterej przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (wyznaczeni przez Komisję Wsp&oacute;lną Rządu i Samorządu Terytorialnego):</p> <p> &middot; Maciej Czajkowski</p> <p> &middot; Krzysztof Mączyński</p> <p> &middot; Tomasz Myśliński</p> <p> &middot; Edward Trojanowski;</p> <p> &nbsp;</p> <p> oraz czterej przedstawiciele instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych powołani przez ministra właściwego do spraw informatyzacji:</p> <p> &middot; &nbsp;Radosław Wiśniewski - Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej</p> <p> &middot; Waldemar Izdebski</p> <p> &middot; Robert Lach</p> <p> &middot; Łukasz Złakowski.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Do zadań Rady należy:</p> <p> &middot; opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, projekt&oacute;w akt&oacute;w prawnych, standard&oacute;w, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych, plan&oacute;w i sprawozdań dotyczących infrastruktury, w tym dotyczących koordynacji i wsp&oacute;łdziałania oraz kontakt&oacute;w z Komisją Europejską;</p> <p> - występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia infrastruktury pod względem organizacyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu tematycznego.</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Od 1 stycznia 2017 r. przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji działa Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

 

W skład nowej Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej wchodzą:

·  Grażyna Kierznowska (p.o. Głównego Geodety Kraju)

·  Mariusz Orion Jędrysek (Główny Geolog Kraju, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska)

·  Krzysztof Lissowski (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska)

·  Marek Haliniak (Główny Inspektor Ochrony Środowiska)

·  Iwona Koza (p.o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej)

·  Dominik Rozkrut (Prezes Głównego Urzędu Statystycznego)

·  Andrzej Kowalski (Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej);

przedstawiciele innych organów administracji rządowej w randze sekretarza lub podsekretarza stanu wyznaczeni przez Prezesa Rady Ministrów (na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji):

·  Marek Zagórski - Wiceprzewodniczący Radu Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Sekretarz Stan w Ministerstwie Cyfryzacji)

·   Zbigniew Babalski (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

·   Sebastian Chwałek (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji)

·   Piotr Dardziński (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego);

·   Jerzy Kwieciński (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju)

·  Tomasz Żuchowski (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa);

czterej przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (wyznaczeni przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego):

· Maciej Czajkowski

· Krzysztof Mączyński

· Tomasz Myśliński

· Edward Trojanowski;

oraz czterej przedstawiciele instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych powołani przez ministra właściwego do spraw informatyzacji:

·  Radosław Wiśniewski - Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

· Waldemar Izdebski

· Robert Lach

· Łukasz Złakowski.

 

Do zadań Rady należy:

· opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, projektów aktów prawnych, standardów, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych, planów i sprawozdań dotyczących infrastruktury, w tym dotyczących koordynacji i współdziałania oraz kontaktów z Komisją Europejską;

- występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia infrastruktury pod względem organizacyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu tematycznego.

 

Od 1 stycznia 2017 r. przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji działa Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

 

W skład nowej Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej wchodzą:

·  Grażyna Kierznowska (p.o. Głównego Geodety Kraju)

·  Mariusz Orion Jędrysek (Główny Geolog Kraju, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska)

·  Krzysztof Lissowski (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska)

·  Marek Haliniak (Główny Inspektor Ochrony Środowiska)

·  Iwona Koza (p.o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej)

·  Dominik Rozkrut (Prezes Głównego Urzędu Statystycznego)

·  Andrzej Kowalski (Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej);

 

przedstawiciele innych organów administracji rządowej w randze sekretarza lub podsekretarza stanu wyznaczeni przez Prezesa Rady Ministrów (na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji):

·  Marek Zagórski - Wiceprzewodniczący Radu Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Sekretarz Stan w Ministerstwie Cyfryzacji)

·   Zbigniew Babalski (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

·   Sebastian Chwałek (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji)

·   Piotr Dardziński (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego);

·   Jerzy Kwieciński (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju)

·  Tomasz Żuchowski (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa);

 

czterej przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (wyznaczeni przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego):

· Maciej Czajkowski

· Krzysztof Mączyński

· Tomasz Myśliński

· Edward Trojanowski;

 

oraz czterej przedstawiciele instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych powołani przez ministra właściwego do spraw informatyzacji:

·  Radosław Wiśniewski - Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

· Waldemar Izdebski

· Robert Lach

· Łukasz Złakowski.

 

Do zadań Rady należy:

· opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, projektów aktów prawnych, standardów, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych, planów i sprawozdań dotyczących infrastruktury, w tym dotyczących koordynacji i współdziałania oraz kontaktów z Komisją Europejską;

- występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia infrastruktury pod względem organizacyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu tematycznego.

 

2017-02-06 18:29:30  caps2008 caps2008

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Od 1 stycznia 2017 r. przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji działa Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej. </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> W skład nowej Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej wchodzą:</p> <p> &middot; &nbsp;Grażyna Kierznowska (p.o. Gł&oacute;wnego Geodety Kraju)</p> <p> &middot; &nbsp;Mariusz Orion Jędrysek (Gł&oacute;wny Geolog Kraju, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska)</p> <p> &middot; &nbsp;Krzysztof Lissowski (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska)</p> <p> &middot; &nbsp;Marek Haliniak (Gł&oacute;wny Inspektor Ochrony Środowiska)</p> <p> &middot; &nbsp;Iwona Koza (p.o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej)</p> <p> &middot; &nbsp;Dominik Rozkrut (Prezes Gł&oacute;wnego Urzędu Statystycznego)</p> <p> &middot; &nbsp;Andrzej Kowalski (Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej);</p> <p> &nbsp;</p> <p> przedstawiciele innych organ&oacute;w administracji rządowej w randze sekretarza lub podsekretarza stanu wyznaczeni przez Prezesa Rady Ministr&oacute;w (na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji):</p> <p> &middot; &nbsp;Marek Zag&oacute;rski - Wiceprzewodniczący Radu Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Sekretarz Stan w Ministerstwie Cyfryzacji)</p> <p> &middot; &nbsp; Zbigniew Babalski (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi)</p> <p> &middot; &nbsp; Sebastian Chwałek (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji)</p> <p> &middot; &nbsp; Piotr Dardziński (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego);</p> <p> &middot; &nbsp; Jerzy Kwieciński (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju)</p> <p> &middot; &nbsp;Tomasz Żuchowski (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa);</p> <p> &nbsp;</p> <p> czterej przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (wyznaczeni przez Komisję Wsp&oacute;lną Rządu i Samorządu Terytorialnego):</p> <p> &middot; Maciej Czajkowski</p> <p> &middot; Krzysztof Mączyński</p> <p> &middot; Tomasz Myśliński</p> <p> &middot; Edward Trojanowski;</p> <p> &nbsp;</p> <p> oraz czterej przedstawiciele instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych powołani przez ministra właściwego do spraw informatyzacji:</p> <p> &middot; &nbsp;Radosław Wiśniewski - Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej</p> <p> &middot; Waldemar Izdebski</p> <p> &middot; Robert Lach</p> <p> &middot; Łukasz Złakowski.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Do zadań Rady należy:</p> <p> &middot; opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, projekt&oacute;w akt&oacute;w prawnych, standard&oacute;w, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych, plan&oacute;w i sprawozdań dotyczących infrastruktury, w tym dotyczących koordynacji i wsp&oacute;łdziałania oraz kontakt&oacute;w z Komisją Europejską;</p> <p> - występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia infrastruktury pod względem organizacyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu tematycznego.</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <strong>Od 1 stycznia 2017 r. przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji działa Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej. </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> W skład nowej Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej wchodzą:</p> <p> &middot; &nbsp;Grażyna Kierznowska (p.o. Gł&oacute;wnego Geodety Kraju)</p> <p> &middot; &nbsp;Mariusz Orion Jędrysek (Gł&oacute;wny Geolog Kraju, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska)</p> <p> &middot; &nbsp;Krzysztof Lissowski (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska)</p> <p> &middot; &nbsp;Marek Haliniak (Gł&oacute;wny Inspektor Ochrony Środowiska)</p> <p> &middot; &nbsp;Iwona Koza (p.o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej)</p> <p> &middot; &nbsp;Dominik Rozkrut (Prezes Gł&oacute;wnego Urzędu Statystycznego)</p> <p> &middot; &nbsp;Andrzej Kowalski (Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej);</p> <p> &nbsp;</p> <p> przedstawiciele innych organ&oacute;w administracji rządowej w randze sekretarza lub podsekretarza stanu wyznaczeni przez Prezesa Rady Ministr&oacute;w (na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji):</p> <p> &middot; &nbsp;Marek Zag&oacute;rski - Wiceprzewodniczący Radu Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Sekretarz Stan w Ministerstwie Cyfryzacji)</p> <p> &middot; &nbsp; Zbigniew Babalski (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi)</p> <p> &middot; &nbsp; Sebastian Chwałek (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji)</p> <p> &middot; &nbsp; Piotr Dardziński (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego);</p> <p> &middot; &nbsp; Jerzy Kwieciński (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju)</p> <p> &middot; &nbsp;Tomasz Żuchowski (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa);</p> <p> &nbsp;</p> <p> czterej przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (wyznaczeni przez Komisję Wsp&oacute;lną Rządu i Samorządu Terytorialnego):</p> <p> &middot; Maciej Czajkowski</p> <p> &middot; Krzysztof Mączewski</p> <p> &middot; Tomasz Myśliński</p> <p> &middot; Edward Trojanowski;</p> <p> &nbsp;</p> <p> oraz czterej przedstawiciele instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych powołani przez ministra właściwego do spraw informatyzacji:</p> <p> &middot; &nbsp;Radosław Wiśniewski - Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej</p> <p> &middot; Waldemar Izdebski</p> <p> &middot; Robert Lach</p> <p> &middot; Łukasz Złakowski.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Do zadań Rady należy:</p> <p> &middot; opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, projekt&oacute;w akt&oacute;w prawnych, standard&oacute;w, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych, plan&oacute;w i sprawozdań dotyczących infrastruktury, w tym dotyczących koordynacji i wsp&oacute;łdziałania oraz kontakt&oacute;w z Komisją Europejską;</p> <p> - występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia infrastruktury pod względem organizacyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu tematycznego.</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Od 1 stycznia 2017 r. przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji działa Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

 

W skład nowej Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej wchodzą:

·  Grażyna Kierznowska (p.o. Głównego Geodety Kraju)

·  Mariusz Orion Jędrysek (Główny Geolog Kraju, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska)

·  Krzysztof Lissowski (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska)

·  Marek Haliniak (Główny Inspektor Ochrony Środowiska)

·  Iwona Koza (p.o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej)

·  Dominik Rozkrut (Prezes Głównego Urzędu Statystycznego)

·  Andrzej Kowalski (Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej);

 

przedstawiciele innych organów administracji rządowej w randze sekretarza lub podsekretarza stanu wyznaczeni przez Prezesa Rady Ministrów (na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji):

·  Marek Zagórski - Wiceprzewodniczący Radu Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Sekretarz Stan w Ministerstwie Cyfryzacji)

·   Zbigniew Babalski (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

·   Sebastian Chwałek (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji)

·   Piotr Dardziński (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego);

·   Jerzy Kwieciński (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju)

·  Tomasz Żuchowski (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa);

 

czterej przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (wyznaczeni przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego):

· Maciej Czajkowski

· Krzysztof Mączyński

· Tomasz Myśliński

· Edward Trojanowski;

 

oraz czterej przedstawiciele instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych powołani przez ministra właściwego do spraw informatyzacji:

·  Radosław Wiśniewski - Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

· Waldemar Izdebski

· Robert Lach

· Łukasz Złakowski.

 

Do zadań Rady należy:

· opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, projektów aktów prawnych, standardów, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych, planów i sprawozdań dotyczących infrastruktury, w tym dotyczących koordynacji i współdziałania oraz kontaktów z Komisją Europejską;

- występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia infrastruktury pod względem organizacyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu tematycznego.

 

Od 1 stycznia 2017 r. przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji działa Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

 

W skład nowej Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej wchodzą:

·  Grażyna Kierznowska (p.o. Głównego Geodety Kraju)

·  Mariusz Orion Jędrysek (Główny Geolog Kraju, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska)

·  Krzysztof Lissowski (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska)

·  Marek Haliniak (Główny Inspektor Ochrony Środowiska)

·  Iwona Koza (p.o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej)

·  Dominik Rozkrut (Prezes Głównego Urzędu Statystycznego)

·  Andrzej Kowalski (Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej);

 

przedstawiciele innych organów administracji rządowej w randze sekretarza lub podsekretarza stanu wyznaczeni przez Prezesa Rady Ministrów (na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji):

·  Marek Zagórski - Wiceprzewodniczący Radu Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Sekretarz Stan w Ministerstwie Cyfryzacji)

·   Zbigniew Babalski (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

·   Sebastian Chwałek (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji)

·   Piotr Dardziński (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego);

·   Jerzy Kwieciński (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju)

·  Tomasz Żuchowski (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa);

 

czterej przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (wyznaczeni przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego):

· Maciej Czajkowski

· Krzysztof Mączewski

· Tomasz Myśliński

· Edward Trojanowski;

 

oraz czterej przedstawiciele instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych powołani przez ministra właściwego do spraw informatyzacji:

·  Radosław Wiśniewski - Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

· Waldemar Izdebski

· Robert Lach

· Łukasz Złakowski.

 

Do zadań Rady należy:

· opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, projektów aktów prawnych, standardów, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych, planów i sprawozdań dotyczących infrastruktury, w tym dotyczących koordynacji i współdziałania oraz kontaktów z Komisją Europejską;

- występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia infrastruktury pod względem organizacyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu tematycznego.

 

10  2017-03-14 09:51:21  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Od 1 stycznia 2017 r. przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji działa Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej. </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> W skład nowej Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej wchodzą:</p> <p> &middot; &nbsp;Grażyna Kierznowska (p.o. Gł&oacute;wnego Geodety Kraju)</p> <p> &middot; &nbsp;Mariusz Orion Jędrysek (Gł&oacute;wny Geolog Kraju, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska)</p> <p> &middot; &nbsp;Krzysztof Lissowski (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska)</p> <p> &middot; &nbsp;Marek Haliniak (Gł&oacute;wny Inspektor Ochrony Środowiska)</p> <p> &middot; &nbsp;Iwona Koza (p.o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej)</p> <p> &middot; &nbsp;Dominik Rozkrut (Prezes Gł&oacute;wnego Urzędu Statystycznego)</p> <p> &middot; &nbsp;Andrzej Kowalski (Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej);</p> <p> &nbsp;</p> <p> przedstawiciele innych organ&oacute;w administracji rządowej w randze sekretarza lub podsekretarza stanu wyznaczeni przez Prezesa Rady Ministr&oacute;w (na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji):</p> <p> &middot; &nbsp;Marek Zag&oacute;rski - Wiceprzewodniczący Radu Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Sekretarz Stan w Ministerstwie Cyfryzacji)</p> <p> &middot; &nbsp; Zbigniew Babalski (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi)</p> <p> &middot; &nbsp; Sebastian Chwałek (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji)</p> <p> &middot; &nbsp; Piotr Dardziński (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego);</p> <p> &middot; &nbsp; Jerzy Kwieciński (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju)</p> <p> &middot; &nbsp;Tomasz Żuchowski (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa);</p> <p> &nbsp;</p> <p> czterej przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (wyznaczeni przez Komisję Wsp&oacute;lną Rządu i Samorządu Terytorialnego):</p> <p> &middot; Maciej Czajkowski</p> <p> &middot; Krzysztof Mączewski</p> <p> &middot; Tomasz Myśliński</p> <p> &middot; Edward Trojanowski;</p> <p> &nbsp;</p> <p> oraz czterej przedstawiciele instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych powołani przez ministra właściwego do spraw informatyzacji:</p> <p> &middot; &nbsp;Radosław Wiśniewski - Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej</p> <p> &middot; Waldemar Izdebski</p> <p> &middot; Robert Lach</p> <p> &middot; Łukasz Złakowski.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Do zadań Rady należy:</p> <p> &middot; opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, projekt&oacute;w akt&oacute;w prawnych, standard&oacute;w, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych, plan&oacute;w i sprawozdań dotyczących infrastruktury, w tym dotyczących koordynacji i wsp&oacute;łdziałania oraz kontakt&oacute;w z Komisją Europejską;</p> <p> - występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia infrastruktury pod względem organizacyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu tematycznego.</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <strong>Od 1 stycznia 2017 r. przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji działa Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej. </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> W skład nowej Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej wchodzą:</p> <p> &middot; &nbsp;Grażyna Kierznowska (p.o. Gł&oacute;wnego Geodety Kraju)</p> <p> &middot; &nbsp;Mariusz Orion Jędrysek (Gł&oacute;wny Geolog Kraju, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska)</p> <p> &middot; &nbsp;Krzysztof Lissowski (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska)</p> <p> &middot; &nbsp;Marek Haliniak (Gł&oacute;wny Inspektor Ochrony Środowiska)</p> <p> &middot; &nbsp;Iwona Koza (p.o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej)</p> <p> &middot; &nbsp;Dominik Rozkrut (Prezes Gł&oacute;wnego Urzędu Statystycznego)</p> <p> &middot; &nbsp;Andrzej Kowalski (Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej);</p> <p> &nbsp;</p> <p> przedstawiciele innych organ&oacute;w administracji rządowej w randze sekretarza lub podsekretarza stanu wyznaczeni przez Prezesa Rady Ministr&oacute;w (na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji):</p> <p> &middot; &nbsp;Marek Zag&oacute;rski - Wiceprzewodniczący Radu Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Sekretarz Stan w Ministerstwie Cyfryzacji)</p> <p> &middot; &nbsp; Zbigniew Babalski (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi)</p> <p> &middot; &nbsp; Sebastian Chwałek (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji)</p> <p> &middot; &nbsp; Piotr Dardziński (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego);</p> <p> &middot; &nbsp; Jerzy Kwieciński (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju)</p> <p> &middot; &nbsp;Tomasz Żuchowski (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa);</p> <p> &nbsp;</p> <p> czterej przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (wyznaczeni przez Komisję Wsp&oacute;lną Rządu i Samorządu Terytorialnego):</p> <p> &middot; Maciej Czajkowski</p> <p> &middot; Krzysztof Mączewski</p> <p> &middot; Tomasz Myśliński</p> <p> &middot; Edward Trojanowski;</p> <p> &nbsp;</p> <p> oraz czterej przedstawiciele instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych powołani przez ministra właściwego do spraw informatyzacji:</p> <p> &middot; &nbsp;Radosław Wiśniewski - Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej</p> <p> &middot; Waldemar Izdebski</p> <p> &middot; Robert Lach</p> <p> &middot; Łukasz Złakowski.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Do zadań Rady należy:</p> <p> &middot; opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, projekt&oacute;w akt&oacute;w prawnych, standard&oacute;w, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych, plan&oacute;w i sprawozdań dotyczących infrastruktury, w tym dotyczących koordynacji i wsp&oacute;łdziałania oraz kontakt&oacute;w z Komisją Europejską;</p> <p> - występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia infrastruktury pod względem organizacyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu tematycznego.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Plan pracy Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej</strong>:</p> <p> &nbsp;</p> <p> 2017 &ndash; pobierz informację z załącznika.</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Od 1 stycznia 2017 r. przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji działa Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

 

W skład nowej Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej wchodzą:

·  Grażyna Kierznowska (p.o. Głównego Geodety Kraju)

·  Mariusz Orion Jędrysek (Główny Geolog Kraju, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska)

·  Krzysztof Lissowski (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska)

·  Marek Haliniak (Główny Inspektor Ochrony Środowiska)

·  Iwona Koza (p.o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej)

·  Dominik Rozkrut (Prezes Głównego Urzędu Statystycznego)

·  Andrzej Kowalski (Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej);

 

przedstawiciele innych organów administracji rządowej w randze sekretarza lub podsekretarza stanu wyznaczeni przez Prezesa Rady Ministrów (na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji):

·  Marek Zagórski - Wiceprzewodniczący Radu Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Sekretarz Stan w Ministerstwie Cyfryzacji)

·   Zbigniew Babalski (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

·   Sebastian Chwałek (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji)

·   Piotr Dardziński (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego);

·   Jerzy Kwieciński (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju)

·  Tomasz Żuchowski (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa);

 

czterej przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (wyznaczeni przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego):

· Maciej Czajkowski

· Krzysztof Mączewski

· Tomasz Myśliński

· Edward Trojanowski;

 

oraz czterej przedstawiciele instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych powołani przez ministra właściwego do spraw informatyzacji:

·  Radosław Wiśniewski - Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

· Waldemar Izdebski

· Robert Lach

· Łukasz Złakowski.

 

Do zadań Rady należy:

· opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, projektów aktów prawnych, standardów, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych, planów i sprawozdań dotyczących infrastruktury, w tym dotyczących koordynacji i współdziałania oraz kontaktów z Komisją Europejską;

- występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia infrastruktury pod względem organizacyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu tematycznego.

 

Od 1 stycznia 2017 r. przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji działa Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

 

W skład nowej Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej wchodzą:

·  Grażyna Kierznowska (p.o. Głównego Geodety Kraju)

·  Mariusz Orion Jędrysek (Główny Geolog Kraju, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska)

·  Krzysztof Lissowski (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska)

·  Marek Haliniak (Główny Inspektor Ochrony Środowiska)

·  Iwona Koza (p.o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej)

·  Dominik Rozkrut (Prezes Głównego Urzędu Statystycznego)

·  Andrzej Kowalski (Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej);

 

przedstawiciele innych organów administracji rządowej w randze sekretarza lub podsekretarza stanu wyznaczeni przez Prezesa Rady Ministrów (na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji):

·  Marek Zagórski - Wiceprzewodniczący Radu Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Sekretarz Stan w Ministerstwie Cyfryzacji)

·   Zbigniew Babalski (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

·   Sebastian Chwałek (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji)

·   Piotr Dardziński (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego);

·   Jerzy Kwieciński (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju)

·  Tomasz Żuchowski (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa);

 

czterej przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (wyznaczeni przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego):

· Maciej Czajkowski

· Krzysztof Mączewski

· Tomasz Myśliński

· Edward Trojanowski;

 

oraz czterej przedstawiciele instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych powołani przez ministra właściwego do spraw informatyzacji:

·  Radosław Wiśniewski - Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

· Waldemar Izdebski

· Robert Lach

· Łukasz Złakowski.

 

Do zadań Rady należy:

· opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, projektów aktów prawnych, standardów, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych, planów i sprawozdań dotyczących infrastruktury, w tym dotyczących koordynacji i współdziałania oraz kontaktów z Komisją Europejską;

- występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia infrastruktury pod względem organizacyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu tematycznego.

 

Plan pracy Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej:

 

2017 – pobierz informację z załącznika.

 

11  2017-05-16 10:19:13  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
12  2017-06-21 10:30:40  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
13  2018-01-26 11:12:22  caps2008 caps2008
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
14  2018-01-26 11:36:41  caps2008 caps2008
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
15  2018-01-26 11:37:09  caps2008 caps2008
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
16  2018-01-26 11:37:37  caps2008 caps2008
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
17  2018-01-26 11:38:03  caps2008 caps2008
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
18  2018-07-06 10:33:44  Tadeusz Mąkosa

Pole category_id zmieniło wartość z '18802' na '23785'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1880223785
2018-07-06 10:33:45  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 224181

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1577621
user_idpuste2500030
fobject_idpuste224181
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste77939
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-07-06 10:33:45  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 244396

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1577622
user_idpuste2500030
fobject_idpuste244396
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste77939
_attachmentpuste1
_activepuste1
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się