Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-04-27 08:32:47  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 86798 o nazwie 'Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Ministra Cyfryzacji w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste86798
user_idpuste144468
resource_idpuste13
namepusteSprawozdanie z realizacji programu współpracy Ministra Cyfryzacji w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
category_idpuste9733
language_idpuste1
shortpusteSprawozdanie z realizacji programu współpracy Ministra Cyfryzacji w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
fullpuste
Obowiązek ogłoszenia sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok 2016 wynika z art. 5 b ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Program współpracy Ministra Cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2018 został opublikowany we wrześniu 2016 roku (załącznik do Zarządzenia nr 35 Ministra Cyfryzacji z dnia 9 września 2016 roku).
Głównym celem programu jest stworzenie ram dla sprawnej i efektywnej współpracy MC z organizacjami pozarządowymi, w tym określenie celów, zasad i priorytetów tej współpracy oraz sposobów jej realizacji.
publishfrompuste2017-04-27 00:00:00
_activepuste1
slugpustesprawozdanie-z-realizacji-programu-wspolpracy-ministra-cyfryzacji-w-2016-roku-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-innymi-podmiotami-wymienionymi-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-roku-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie
2017-04-27 08:32:47  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 238770

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste892863
user_idpuste144468
fobject_idpuste238770
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste86798
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się