Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-07-11 10:22:23  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 95419 o nazwie 'Załatwianie spraw'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste95419
user_idpuste144468
resource_idpuste13
namepusteZałatwianie spraw
category_idpuste19678
language_idpuste1
shortpusteZałatwianie spraw
fullpuste

Szczegółowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w Departamencie Kompetencji Cyfrowych można uzyskać w sekretariacie departamentu.

 

Dane kontaktowe:

tel. 22 245 55 85;

e-mail - sekretariat.dkc@mc.gov.pl

publishfrompuste2017-07-11 00:00:00
_activepuste1
slugpustezalatwianie-spraw
2017-07-11 10:22:23  Tadeusz Mąkosa

Pole slug zmieniło wartość z 'zalatwianie-spraw' na '95419_zalatwianie-spraw'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugzalatwianie-spraw95419_zalatwianie-spraw
2017-07-20 11:45:53  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Szczeg&oacute;łowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w&nbsp;<strong>Departamencie Kompetencji Cyfrowych&nbsp;</strong>można uzyskać w sekretariacie departamentu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dane kontaktowe:</p> <p> tel. 22&nbsp;245 55 85;</p> <p> e-mail <strong>- </strong><a href="mailto:sekretariat.dkc@mc.gov.pl">sekretariat.dkc@mc.gov.pl</a></p> ' na '<p> Szczeg&oacute;łowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w&nbsp;<strong>Departamencie Kompetencji Cyfrowych&nbsp;</strong>można uzyskać w sekretariacie departamentu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dane kontaktowe:</p> <p> tel. 22&nbsp;245 55 85;</p> <p> e-mail <strong>- </strong><a href="mailto:sekretariat.dkc@mc.gov.pl">sekretariat.dkc@mc.gov.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Czym się zajmuje</h3> <p> &nbsp;</p> <p> Departament ma za zadanie podnosić og&oacute;lną świadomość społeczeństwa odnośnie tego, do czego służyć może technologia i jak pomaga w rozwiązywaniu codziennych problem&oacute;w. Wśr&oacute;d zadań jest zar&oacute;wno stwarzanie warunk&oacute;w technicznych i organizacyjnych do korzystania z usług cyfrowych, jak r&oacute;wnież promocja poszczeg&oacute;lnych kompetencji wśr&oacute;d og&oacute;łu społeczeństwa.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Szczegółowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w Departamencie Kompetencji Cyfrowych można uzyskać w sekretariacie departamentu.

 

Dane kontaktowe:

tel. 22 245 55 85;

e-mail - sekretariat.dkc@mc.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w Departamencie Kompetencji Cyfrowych można uzyskać w sekretariacie departamentu.

 

Dane kontaktowe:

tel. 22 245 55 85;

e-mail - sekretariat.dkc@mc.gov.pl

 

Czym się zajmuje

 

Departament ma za zadanie podnosić ogólną świadomość społeczeństwa odnośnie tego, do czego służyć może technologia i jak pomaga w rozwiązywaniu codziennych problemów. Wśród zadań jest zarówno stwarzanie warunków technicznych i organizacyjnych do korzystania z usług cyfrowych, jak również promocja poszczególnych kompetencji wśród ogółu społeczeństwa.

2017-07-20 11:49:10  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Szczeg&oacute;łowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w&nbsp;<strong>Departamencie Kompetencji Cyfrowych&nbsp;</strong>można uzyskać w sekretariacie departamentu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dane kontaktowe:</p> <p> tel. 22&nbsp;245 55 85;</p> <p> e-mail <strong>- </strong><a href="mailto:sekretariat.dkc@mc.gov.pl">sekretariat.dkc@mc.gov.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Czym się zajmuje</h3> <p> &nbsp;</p> <p> Departament ma za zadanie podnosić og&oacute;lną świadomość społeczeństwa odnośnie tego, do czego służyć może technologia i jak pomaga w rozwiązywaniu codziennych problem&oacute;w. Wśr&oacute;d zadań jest zar&oacute;wno stwarzanie warunk&oacute;w technicznych i organizacyjnych do korzystania z usług cyfrowych, jak r&oacute;wnież promocja poszczeg&oacute;lnych kompetencji wśr&oacute;d og&oacute;łu społeczeństwa.</p> ' na '<p> Szczeg&oacute;łowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w&nbsp;<strong>Departamencie Kompetencji Cyfrowych&nbsp;</strong>można uzyskać w sekretariacie departamentu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dane kontaktowe:</p> <p> tel. 22&nbsp;245 55 85;</p> <p> e-mail <strong>- </strong><a href="mailto:sekretariat.dkc@mc.gov.pl">sekretariat.dkc@mc.gov.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Czym się zajmuje</h3> <p> &nbsp;</p> <p> Departament ma za zadanie podnosić og&oacute;lną świadomość społeczeństwa odnośnie tego, do czego służyć może technologia i jak pomaga w rozwiązywaniu codziennych problem&oacute;w. Wśr&oacute;d zadań jest zar&oacute;wno stwarzanie warunk&oacute;w technicznych i organizacyjnych do korzystania z usług cyfrowych, jak r&oacute;wnież promocja poszczeg&oacute;lnych kompetencji wśr&oacute;d og&oacute;łu społeczeństwa.</p> <p> &nbsp;</p> <h3> Szczeg&oacute;łowy zakres zadań</h3> <p> &nbsp;</p> <p> 1.Wsparcie programowania mechanizm&oacute;w wspomagających realizację zadań z zakresu kompetencji cyfrowych w ramach obecnej i kolejnych perspektyw finansowych Unii Europejskiej;</p> <p> 2. Monitorowanie zmian zachodzących w prawie krajowym i unijnym w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych oraz postępu prac legislacyjnych w tym obszarze;</p> <p> 3. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK) w zakresie związanym z edukacją i podnoszeniem kompetencji cyfrowych;</p> <p> 4. Prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych z zakresu kompetencji cyfrowych;</p> <p> 5. Prowadzenie działań wspierających i promocyjnych w oparciu o przepisy ustawy &shy;- Prawo telekomunikacyjne w zakresie:</p> <ul> <li> dostępu do usług telekomunikacyjnych dla os&oacute;b niepełnosprawnych,</li> <li> dostępu użytkownik&oacute;w do informacji oraz możliwości ich rozpowszechniania</li> <li> korzystania z dowolnych aplikacji i usług,</li> <li> przyczyniania się do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych,</li> </ul> <p> 6. Prowadzenie działań wspierających i promocyjnych w zakresie dostępu do szerokopasmowego Internetu w tym:</p> <ul> <li> organizacja szkoleń, warsztat&oacute;w, konferencji, wizyt studyjnych oraz publikowanie materiał&oacute;w informacyjnych, w szczeg&oacute;lności w celu podniesienia wiedzy i świadomości beneficjent&oacute;w oraz potencjalnych beneficjent&oacute;w, wymiany dobrych praktyk w zakresie projekt&oacute;w szerokopasmowych, obowiązujących przepis&oacute;w prawnych oraz prowadzonych prac legislacyjnych i przewidywanych kierunk&oacute;w zmian,</li> <li> promowanie wartościowych przedsięwzięć podejmowanych w innych krajach europejskich jako przykład&oacute;w dla rozwoju analogicznych inicjatyw realizowanych w ramach POPC, ze szczeg&oacute;lnym uwzględnieniem działań mających na celu osiągnięcie cel&oacute;w Europejskiej Agendy Cyfrowej.</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Szczegółowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w Departamencie Kompetencji Cyfrowych można uzyskać w sekretariacie departamentu.

 

Dane kontaktowe:

tel. 22 245 55 85;

e-mail - sekretariat.dkc@mc.gov.pl

 

Czym się zajmuje

 

Departament ma za zadanie podnosić ogólną świadomość społeczeństwa odnośnie tego, do czego służyć może technologia i jak pomaga w rozwiązywaniu codziennych problemów. Wśród zadań jest zarówno stwarzanie warunków technicznych i organizacyjnych do korzystania z usług cyfrowych, jak również promocja poszczególnych kompetencji wśród ogółu społeczeństwa.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w Departamencie Kompetencji Cyfrowych można uzyskać w sekretariacie departamentu.

 

Dane kontaktowe:

tel. 22 245 55 85;

e-mail - sekretariat.dkc@mc.gov.pl

 

Czym się zajmuje

 

Departament ma za zadanie podnosić ogólną świadomość społeczeństwa odnośnie tego, do czego służyć może technologia i jak pomaga w rozwiązywaniu codziennych problemów. Wśród zadań jest zarówno stwarzanie warunków technicznych i organizacyjnych do korzystania z usług cyfrowych, jak również promocja poszczególnych kompetencji wśród ogółu społeczeństwa.

 

Szczegółowy zakres zadań

 

1.Wsparcie programowania mechanizmów wspomagających realizację zadań z zakresu kompetencji cyfrowych w ramach obecnej i kolejnych perspektyw finansowych Unii Europejskiej;

2. Monitorowanie zmian zachodzących w prawie krajowym i unijnym w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych oraz postępu prac legislacyjnych w tym obszarze;

3. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK) w zakresie związanym z edukacją i podnoszeniem kompetencji cyfrowych;

4. Prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych z zakresu kompetencji cyfrowych;

5. Prowadzenie działań wspierających i promocyjnych w oparciu o przepisy ustawy ­- Prawo telekomunikacyjne w zakresie:

 • dostępu do usług telekomunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych,
 • dostępu użytkowników do informacji oraz możliwości ich rozpowszechniania
 • korzystania z dowolnych aplikacji i usług,
 • przyczyniania się do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych,

6. Prowadzenie działań wspierających i promocyjnych w zakresie dostępu do szerokopasmowego Internetu w tym:

 • organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji, wizyt studyjnych oraz publikowanie materiałów informacyjnych, w szczególności w celu podniesienia wiedzy i świadomości beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów, wymiany dobrych praktyk w zakresie projektów szerokopasmowych, obowiązujących przepisów prawnych oraz prowadzonych prac legislacyjnych i przewidywanych kierunków zmian,
 • promowanie wartościowych przedsięwzięć podejmowanych w innych krajach europejskich jako przykładów dla rozwoju analogicznych inicjatyw realizowanych w ramach POPC, ze szczególnym uwzględnieniem działań mających na celu osiągnięcie celów Europejskiej Agendy Cyfrowej.
2018-07-05 15:12:57  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Szczeg&oacute;łowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w&nbsp;<strong>Departamencie Kompetencji Cyfrowych&nbsp;</strong>można uzyskać w sekretariacie departamentu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dane kontaktowe:</p> <p> tel. 22&nbsp;245 55 85;</p> <p> e-mail <strong>- </strong><a href="mailto:sekretariat.dkc@mc.gov.pl">sekretariat.dkc@mc.gov.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Czym się zajmuje</h3> <p> &nbsp;</p> <p> Departament ma za zadanie podnosić og&oacute;lną świadomość społeczeństwa odnośnie tego, do czego służyć może technologia i jak pomaga w rozwiązywaniu codziennych problem&oacute;w. Wśr&oacute;d zadań jest zar&oacute;wno stwarzanie warunk&oacute;w technicznych i organizacyjnych do korzystania z usług cyfrowych, jak r&oacute;wnież promocja poszczeg&oacute;lnych kompetencji wśr&oacute;d og&oacute;łu społeczeństwa.</p> <p> &nbsp;</p> <h3> Szczeg&oacute;łowy zakres zadań</h3> <p> &nbsp;</p> <p> 1.Wsparcie programowania mechanizm&oacute;w wspomagających realizację zadań z zakresu kompetencji cyfrowych w ramach obecnej i kolejnych perspektyw finansowych Unii Europejskiej;</p> <p> 2. Monitorowanie zmian zachodzących w prawie krajowym i unijnym w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych oraz postępu prac legislacyjnych w tym obszarze;</p> <p> 3. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK) w zakresie związanym z edukacją i podnoszeniem kompetencji cyfrowych;</p> <p> 4. Prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych z zakresu kompetencji cyfrowych;</p> <p> 5. Prowadzenie działań wspierających i promocyjnych w oparciu o przepisy ustawy &shy;- Prawo telekomunikacyjne w zakresie:</p> <ul> <li> dostępu do usług telekomunikacyjnych dla os&oacute;b niepełnosprawnych,</li> <li> dostępu użytkownik&oacute;w do informacji oraz możliwości ich rozpowszechniania</li> <li> korzystania z dowolnych aplikacji i usług,</li> <li> przyczyniania się do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych,</li> </ul> <p> 6. Prowadzenie działań wspierających i promocyjnych w zakresie dostępu do szerokopasmowego Internetu w tym:</p> <ul> <li> organizacja szkoleń, warsztat&oacute;w, konferencji, wizyt studyjnych oraz publikowanie materiał&oacute;w informacyjnych, w szczeg&oacute;lności w celu podniesienia wiedzy i świadomości beneficjent&oacute;w oraz potencjalnych beneficjent&oacute;w, wymiany dobrych praktyk w zakresie projekt&oacute;w szerokopasmowych, obowiązujących przepis&oacute;w prawnych oraz prowadzonych prac legislacyjnych i przewidywanych kierunk&oacute;w zmian,</li> <li> promowanie wartościowych przedsięwzięć podejmowanych w innych krajach europejskich jako przykład&oacute;w dla rozwoju analogicznych inicjatyw realizowanych w ramach POPC, ze szczeg&oacute;lnym uwzględnieniem działań mających na celu osiągnięcie cel&oacute;w Europejskiej Agendy Cyfrowej.</li> </ul> ' na '<p> Szczeg&oacute;łowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w&nbsp;<strong>Departamencie Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji&nbsp;</strong>można uzyskać w sekretariacie departamentu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dane kontaktowe:</p> <p> tel. 22&nbsp;245 55 85;</p> <p> e-mail <strong>- </strong><a href="mailto:sekretariat.dkc@mc.gov.pl">sekretariat.dkc@mc.gov.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Czym się zajmuje</h3> <p> &nbsp;</p> <p> Departament ma za zadanie podnosić og&oacute;lną świadomość społeczeństwa odnośnie tego, do czego służyć może technologia i jak pomaga w rozwiązywaniu codziennych problem&oacute;w. Wśr&oacute;d zadań jest zar&oacute;wno stwarzanie warunk&oacute;w technicznych i organizacyjnych do korzystania z usług cyfrowych, jak r&oacute;wnież promocja poszczeg&oacute;lnych kompetencji wśr&oacute;d og&oacute;łu społeczeństwa.</p> <p> &nbsp;</p> <h3> Szczeg&oacute;łowy zakres zadań</h3> <p> &nbsp;</p> <p> 1.Wsparcie programowania mechanizm&oacute;w wspomagających realizację zadań z zakresu kompetencji cyfrowych w ramach obecnej i kolejnych perspektyw finansowych Unii Europejskiej;</p> <p> 2. Monitorowanie zmian zachodzących w prawie krajowym i unijnym w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych oraz postępu prac legislacyjnych w tym obszarze;</p> <p> 3. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK) w zakresie związanym z edukacją i podnoszeniem kompetencji cyfrowych;</p> <p> 4. Prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych z zakresu kompetencji cyfrowych;</p> <p> 5. Prowadzenie działań wspierających i promocyjnych w oparciu o przepisy ustawy &shy;- Prawo telekomunikacyjne w zakresie:</p> <ul> <li> dostępu do usług telekomunikacyjnych dla os&oacute;b niepełnosprawnych,</li> <li> dostępu użytkownik&oacute;w do informacji oraz możliwości ich rozpowszechniania</li> <li> korzystania z dowolnych aplikacji i usług,</li> <li> przyczyniania się do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych,</li> </ul> <p> 6. Prowadzenie działań wspierających i promocyjnych w zakresie dostępu do szerokopasmowego Internetu w tym:</p> <ul> <li> organizacja szkoleń, warsztat&oacute;w, konferencji, wizyt studyjnych oraz publikowanie materiał&oacute;w informacyjnych, w szczeg&oacute;lności w celu podniesienia wiedzy i świadomości beneficjent&oacute;w oraz potencjalnych beneficjent&oacute;w, wymiany dobrych praktyk w zakresie projekt&oacute;w szerokopasmowych, obowiązujących przepis&oacute;w prawnych oraz prowadzonych prac legislacyjnych i przewidywanych kierunk&oacute;w zmian,</li> <li> promowanie wartościowych przedsięwzięć podejmowanych w innych krajach europejskich jako przykład&oacute;w dla rozwoju analogicznych inicjatyw realizowanych w ramach POPC, ze szczeg&oacute;lnym uwzględnieniem działań mających na celu osiągnięcie cel&oacute;w Europejskiej Agendy Cyfrowej.</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Szczegółowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w Departamencie Kompetencji Cyfrowych można uzyskać w sekretariacie departamentu.

 

Dane kontaktowe:

tel. 22 245 55 85;

e-mail - sekretariat.dkc@mc.gov.pl

 

Czym się zajmuje

 

Departament ma za zadanie podnosić ogólną świadomość społeczeństwa odnośnie tego, do czego służyć może technologia i jak pomaga w rozwiązywaniu codziennych problemów. Wśród zadań jest zarówno stwarzanie warunków technicznych i organizacyjnych do korzystania z usług cyfrowych, jak również promocja poszczególnych kompetencji wśród ogółu społeczeństwa.

 

Szczegółowy zakres zadań

 

1.Wsparcie programowania mechanizmów wspomagających realizację zadań z zakresu kompetencji cyfrowych w ramach obecnej i kolejnych perspektyw finansowych Unii Europejskiej;

2. Monitorowanie zmian zachodzących w prawie krajowym i unijnym w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych oraz postępu prac legislacyjnych w tym obszarze;

3. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK) w zakresie związanym z edukacją i podnoszeniem kompetencji cyfrowych;

4. Prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych z zakresu kompetencji cyfrowych;

5. Prowadzenie działań wspierających i promocyjnych w oparciu o przepisy ustawy ­- Prawo telekomunikacyjne w zakresie:

 • dostępu do usług telekomunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych,
 • dostępu użytkowników do informacji oraz możliwości ich rozpowszechniania
 • korzystania z dowolnych aplikacji i usług,
 • przyczyniania się do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych,

6. Prowadzenie działań wspierających i promocyjnych w zakresie dostępu do szerokopasmowego Internetu w tym:

 • organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji, wizyt studyjnych oraz publikowanie materiałów informacyjnych, w szczególności w celu podniesienia wiedzy i świadomości beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów, wymiany dobrych praktyk w zakresie projektów szerokopasmowych, obowiązujących przepisów prawnych oraz prowadzonych prac legislacyjnych i przewidywanych kierunków zmian,
 • promowanie wartościowych przedsięwzięć podejmowanych w innych krajach europejskich jako przykładów dla rozwoju analogicznych inicjatyw realizowanych w ramach POPC, ze szczególnym uwzględnieniem działań mających na celu osiągnięcie celów Europejskiej Agendy Cyfrowej.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w Departamencie Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji można uzyskać w sekretariacie departamentu.

 

Dane kontaktowe:

tel. 22 245 55 85;

e-mail - sekretariat.dkc@mc.gov.pl

 

Czym się zajmuje

 

Departament ma za zadanie podnosić ogólną świadomość społeczeństwa odnośnie tego, do czego służyć może technologia i jak pomaga w rozwiązywaniu codziennych problemów. Wśród zadań jest zarówno stwarzanie warunków technicznych i organizacyjnych do korzystania z usług cyfrowych, jak również promocja poszczególnych kompetencji wśród ogółu społeczeństwa.

 

Szczegółowy zakres zadań

 

1.Wsparcie programowania mechanizmów wspomagających realizację zadań z zakresu kompetencji cyfrowych w ramach obecnej i kolejnych perspektyw finansowych Unii Europejskiej;

2. Monitorowanie zmian zachodzących w prawie krajowym i unijnym w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych oraz postępu prac legislacyjnych w tym obszarze;

3. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK) w zakresie związanym z edukacją i podnoszeniem kompetencji cyfrowych;

4. Prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych z zakresu kompetencji cyfrowych;

5. Prowadzenie działań wspierających i promocyjnych w oparciu o przepisy ustawy ­- Prawo telekomunikacyjne w zakresie:

 • dostępu do usług telekomunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych,
 • dostępu użytkowników do informacji oraz możliwości ich rozpowszechniania
 • korzystania z dowolnych aplikacji i usług,
 • przyczyniania się do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych,

6. Prowadzenie działań wspierających i promocyjnych w zakresie dostępu do szerokopasmowego Internetu w tym:

 • organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji, wizyt studyjnych oraz publikowanie materiałów informacyjnych, w szczególności w celu podniesienia wiedzy i świadomości beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów, wymiany dobrych praktyk w zakresie projektów szerokopasmowych, obowiązujących przepisów prawnych oraz prowadzonych prac legislacyjnych i przewidywanych kierunków zmian,
 • promowanie wartościowych przedsięwzięć podejmowanych w innych krajach europejskich jako przykładów dla rozwoju analogicznych inicjatyw realizowanych w ramach POPC, ze szczególnym uwzględnieniem działań mających na celu osiągnięcie celów Europejskiej Agendy Cyfrowej.
2020-01-30 09:28:51  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Szczeg&oacute;łowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w&nbsp;<strong>Departamencie Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji&nbsp;</strong>można uzyskać w sekretariacie departamentu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dane kontaktowe:</p> <p> tel. 22&nbsp;245 55 85;</p> <p> e-mail <strong>- </strong><a href="mailto:sekretariat.dkc@mc.gov.pl">sekretariat.dkc@mc.gov.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Czym się zajmuje</h3> <p> &nbsp;</p> <p> Departament ma za zadanie podnosić og&oacute;lną świadomość społeczeństwa odnośnie tego, do czego służyć może technologia i jak pomaga w rozwiązywaniu codziennych problem&oacute;w. Wśr&oacute;d zadań jest zar&oacute;wno stwarzanie warunk&oacute;w technicznych i organizacyjnych do korzystania z usług cyfrowych, jak r&oacute;wnież promocja poszczeg&oacute;lnych kompetencji wśr&oacute;d og&oacute;łu społeczeństwa.</p> <p> &nbsp;</p> <h3> Szczeg&oacute;łowy zakres zadań</h3> <p> &nbsp;</p> <p> 1.Wsparcie programowania mechanizm&oacute;w wspomagających realizację zadań z zakresu kompetencji cyfrowych w ramach obecnej i kolejnych perspektyw finansowych Unii Europejskiej;</p> <p> 2. Monitorowanie zmian zachodzących w prawie krajowym i unijnym w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych oraz postępu prac legislacyjnych w tym obszarze;</p> <p> 3. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK) w zakresie związanym z edukacją i podnoszeniem kompetencji cyfrowych;</p> <p> 4. Prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych z zakresu kompetencji cyfrowych;</p> <p> 5. Prowadzenie działań wspierających i promocyjnych w oparciu o przepisy ustawy &shy;- Prawo telekomunikacyjne w zakresie:</p> <ul> <li> dostępu do usług telekomunikacyjnych dla os&oacute;b niepełnosprawnych,</li> <li> dostępu użytkownik&oacute;w do informacji oraz możliwości ich rozpowszechniania</li> <li> korzystania z dowolnych aplikacji i usług,</li> <li> przyczyniania się do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych,</li> </ul> <p> 6. Prowadzenie działań wspierających i promocyjnych w zakresie dostępu do szerokopasmowego Internetu w tym:</p> <ul> <li> organizacja szkoleń, warsztat&oacute;w, konferencji, wizyt studyjnych oraz publikowanie materiał&oacute;w informacyjnych, w szczeg&oacute;lności w celu podniesienia wiedzy i świadomości beneficjent&oacute;w oraz potencjalnych beneficjent&oacute;w, wymiany dobrych praktyk w zakresie projekt&oacute;w szerokopasmowych, obowiązujących przepis&oacute;w prawnych oraz prowadzonych prac legislacyjnych i przewidywanych kierunk&oacute;w zmian,</li> <li> promowanie wartościowych przedsięwzięć podejmowanych w innych krajach europejskich jako przykład&oacute;w dla rozwoju analogicznych inicjatyw realizowanych w ramach POPC, ze szczeg&oacute;lnym uwzględnieniem działań mających na celu osiągnięcie cel&oacute;w Europejskiej Agendy Cyfrowej.</li> </ul> ' na '<p> Szczeg&oacute;łowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w&nbsp;<strong>Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego&nbsp;</strong>można uzyskać w sekretariacie departamentu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dane kontaktowe:</p> <p> tel. 22&nbsp;245 55 85;</p> <p> e-mail <strong>- </strong><a href="mailto:sekretariat.dkc@mc.gov.pl">sekretariat.dkc@mc.gov.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Czym się zajmuje</h3> <p> &nbsp;</p> <p> Departament ma za zadanie podnosić og&oacute;lną świadomość społeczeństwa odnośnie tego, do czego służyć może technologia i jak pomaga w rozwiązywaniu codziennych problem&oacute;w. Wśr&oacute;d zadań jest zar&oacute;wno stwarzanie warunk&oacute;w technicznych i organizacyjnych do korzystania z usług cyfrowych, jak r&oacute;wnież promocja poszczeg&oacute;lnych kompetencji wśr&oacute;d og&oacute;łu społeczeństwa.</p> <p> &nbsp;</p> <h3> Szczeg&oacute;łowy zakres zadań</h3> <p> &nbsp;</p> <p> 1.Wsparcie programowania mechanizm&oacute;w wspomagających realizację zadań z zakresu kompetencji cyfrowych w ramach obecnej i kolejnych perspektyw finansowych Unii Europejskiej;</p> <p> 2. Monitorowanie zmian zachodzących w prawie krajowym i unijnym w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych oraz postępu prac legislacyjnych w tym obszarze;</p> <p> 3. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK) w zakresie związanym z edukacją i podnoszeniem kompetencji cyfrowych;</p> <p> 4. Prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych z zakresu kompetencji cyfrowych;</p> <p> 5. Prowadzenie działań wspierających i promocyjnych w oparciu o przepisy ustawy &shy;- Prawo telekomunikacyjne w zakresie:</p> <ul> <li> dostępu do usług telekomunikacyjnych dla os&oacute;b niepełnosprawnych,</li> <li> dostępu użytkownik&oacute;w do informacji oraz możliwości ich rozpowszechniania</li> <li> korzystania z dowolnych aplikacji i usług,</li> <li> przyczyniania się do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych,</li> </ul> <p> 6. Prowadzenie działań wspierających i promocyjnych w zakresie dostępu do szerokopasmowego Internetu w tym:</p> <ul> <li> organizacja szkoleń, warsztat&oacute;w, konferencji, wizyt studyjnych oraz publikowanie materiał&oacute;w informacyjnych, w szczeg&oacute;lności w celu podniesienia wiedzy i świadomości beneficjent&oacute;w oraz potencjalnych beneficjent&oacute;w, wymiany dobrych praktyk w zakresie projekt&oacute;w szerokopasmowych, obowiązujących przepis&oacute;w prawnych oraz prowadzonych prac legislacyjnych i przewidywanych kierunk&oacute;w zmian,</li> <li> promowanie wartościowych przedsięwzięć podejmowanych w innych krajach europejskich jako przykład&oacute;w dla rozwoju analogicznych inicjatyw realizowanych w ramach POPC, ze szczeg&oacute;lnym uwzględnieniem działań mających na celu osiągnięcie cel&oacute;w Europejskiej Agendy Cyfrowej.</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Szczegółowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w Departamencie Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji można uzyskać w sekretariacie departamentu.

 

Dane kontaktowe:

tel. 22 245 55 85;

e-mail - sekretariat.dkc@mc.gov.pl

 

Czym się zajmuje

 

Departament ma za zadanie podnosić ogólną świadomość społeczeństwa odnośnie tego, do czego służyć może technologia i jak pomaga w rozwiązywaniu codziennych problemów. Wśród zadań jest zarówno stwarzanie warunków technicznych i organizacyjnych do korzystania z usług cyfrowych, jak również promocja poszczególnych kompetencji wśród ogółu społeczeństwa.

 

Szczegółowy zakres zadań

 

1.Wsparcie programowania mechanizmów wspomagających realizację zadań z zakresu kompetencji cyfrowych w ramach obecnej i kolejnych perspektyw finansowych Unii Europejskiej;

2. Monitorowanie zmian zachodzących w prawie krajowym i unijnym w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych oraz postępu prac legislacyjnych w tym obszarze;

3. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK) w zakresie związanym z edukacją i podnoszeniem kompetencji cyfrowych;

4. Prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych z zakresu kompetencji cyfrowych;

5. Prowadzenie działań wspierających i promocyjnych w oparciu o przepisy ustawy ­- Prawo telekomunikacyjne w zakresie:

 • dostępu do usług telekomunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych,
 • dostępu użytkowników do informacji oraz możliwości ich rozpowszechniania
 • korzystania z dowolnych aplikacji i usług,
 • przyczyniania się do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych,

6. Prowadzenie działań wspierających i promocyjnych w zakresie dostępu do szerokopasmowego Internetu w tym:

 • organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji, wizyt studyjnych oraz publikowanie materiałów informacyjnych, w szczególności w celu podniesienia wiedzy i świadomości beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów, wymiany dobrych praktyk w zakresie projektów szerokopasmowych, obowiązujących przepisów prawnych oraz prowadzonych prac legislacyjnych i przewidywanych kierunków zmian,
 • promowanie wartościowych przedsięwzięć podejmowanych w innych krajach europejskich jako przykładów dla rozwoju analogicznych inicjatyw realizowanych w ramach POPC, ze szczególnym uwzględnieniem działań mających na celu osiągnięcie celów Europejskiej Agendy Cyfrowej.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego można uzyskać w sekretariacie departamentu.

 

Dane kontaktowe:

tel. 22 245 55 85;

e-mail - sekretariat.dkc@mc.gov.pl

 

Czym się zajmuje

 

Departament ma za zadanie podnosić ogólną świadomość społeczeństwa odnośnie tego, do czego służyć może technologia i jak pomaga w rozwiązywaniu codziennych problemów. Wśród zadań jest zarówno stwarzanie warunków technicznych i organizacyjnych do korzystania z usług cyfrowych, jak również promocja poszczególnych kompetencji wśród ogółu społeczeństwa.

 

Szczegółowy zakres zadań

 

1.Wsparcie programowania mechanizmów wspomagających realizację zadań z zakresu kompetencji cyfrowych w ramach obecnej i kolejnych perspektyw finansowych Unii Europejskiej;

2. Monitorowanie zmian zachodzących w prawie krajowym i unijnym w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych oraz postępu prac legislacyjnych w tym obszarze;

3. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK) w zakresie związanym z edukacją i podnoszeniem kompetencji cyfrowych;

4. Prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych z zakresu kompetencji cyfrowych;

5. Prowadzenie działań wspierających i promocyjnych w oparciu o przepisy ustawy ­- Prawo telekomunikacyjne w zakresie:

 • dostępu do usług telekomunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych,
 • dostępu użytkowników do informacji oraz możliwości ich rozpowszechniania
 • korzystania z dowolnych aplikacji i usług,
 • przyczyniania się do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych,

6. Prowadzenie działań wspierających i promocyjnych w zakresie dostępu do szerokopasmowego Internetu w tym:

 • organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji, wizyt studyjnych oraz publikowanie materiałów informacyjnych, w szczególności w celu podniesienia wiedzy i świadomości beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów, wymiany dobrych praktyk w zakresie projektów szerokopasmowych, obowiązujących przepisów prawnych oraz prowadzonych prac legislacyjnych i przewidywanych kierunków zmian,
 • promowanie wartościowych przedsięwzięć podejmowanych w innych krajach europejskich jako przykładów dla rozwoju analogicznych inicjatyw realizowanych w ramach POPC, ze szczególnym uwzględnieniem działań mających na celu osiągnięcie celów Europejskiej Agendy Cyfrowej.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się