2020-05-19

ROZEZNANIE RYNKU w celu oszacowania wartości zamówienia na zakup laptopów Apple MacBook Pro 16”

1. Zamawiający           

Ministerstwo Cyfryzacji, Departament Rozwoju Usług, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

 

2. Tryb

Niniejsze Zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w Zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.

Znak postępowania: DRU-ZKJ.261.5.2020.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia

a)      Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup laptopów Apple MacBook Pro 16” w liczbie 5 sztuk.

Szczegółowa techniczna specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.

b)      Czas realizacji

Dostarczenie przedmiotu zamówienia ma być zrealizowane w ciągu 6 tygodni od momentu zawarcia Umowy z Zamawiającym.

 

4. Uzasadnienie złożonego zlecenia

Niniejszy przedmiot zamówienia jest niezbędny do realizacji prac graficznych związanych ze zleconymi zadaniami w ramach działalności Portalu RP (www.gov.pl).

 

5. Oferta cenowa

1.    Wycena powinna być sporządzona w języku polskim.

2.    Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

3.    Musi ona zawierać:

a)      dane oferenta,

b)      odpowiedź na pytanie z zakresu kryteriów dodatkowych

c)       wycenę zawierającą informacje o łącznej cenie brutto i netto przedmiotu zamówienia,

d)      cena podana w wycenie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem powyżej opisanego zamówienia.

 

6. Termin przekazania ofert cenowych

Ofertę cenową należy przesłać na adres Ministerstwa Cyfryzacji, Departamentu Rozwoju Usług, w wersji elektronicznej na skrzynkę poczty elektronicznej sekretariat.DRU@mc.gov.pl w terminie do dnia 22 maja 2020 roku do godziny 12:00. Zamawiający i Oferenci przekazują wszelką korespondencję w formie elektronicznej.

 

7. Kryteria oceny ofert

Rozpatrzone zostaną tylko te oferty, które spełnią wszystkie wymienione poniżej kryteria wymagane:

a)      oferowany przedmiot jest zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 Zapytania Ofertowego;

b)      dostawa zostanie zrealizowana w terminie wskazanym w Zapytaniu Ofertowym;

c)       ceny zawarte w ofercie są stałe i nie podlegają waloryzacji w okresie realizacji zamówienia;

d)      Oferent akceptuje określone przez Zamawiającego zasady płatności określone  w Zapytaniu Ofertowym;

e)      kwota oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu oraz należna cła i podatki.

 

Oferty spełniające kryteria wymagane zostaną następnie porównane w zakresie kryterium dodatkowego. Maksymalna ilość punktów do uzyskania za odpowiedź na pytanie z zakresu kryterium dodatkowego wynosi 20 punktów.

 

Oferty będą rozpatrywane według kryterium kosztowego. Kryterium kosztowe ofert cenowych będzie oceniane od 1 do 80 punktów. Maksymalną liczbę punktów (80) otrzyma oferent, który zaproponuje najniższą cenę. Pozostali oferenci otrzymają liczbę punktów wyliczoną według wzoru:

P = CN/COB (80)

P – liczba punktów przyznanych oferentowi za cenę,

CN – najniższa zaoferowana cena w ofercie ważnej i odpowiadającej specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia,

COB – cena zaoferowana w badanej ofercie ważnej i odpowiadającej specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia.

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

Maksymalna ilość punktów do uzyskania przez Oferenta wynosi 100 punktów.

 

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta otrzyma łącznie największą liczbę punktów w kryterium dodatkowym oraz kryterium kosztowym.

 

8. Kontakt

Wszelkich informacji merytorycznych i organizacyjnych udzielają:

 

Karol Wilczyński

karol.wilczynski@mc.gov.pl

 

Anna Sieniutycz

anna.sieniutycz@mc.gov.pl

Tel. 22 245 57 90

 

Protokół z wyboru oferty umieszczono w załączniku.

Załączniki

  Załącznik nr 1 190520.docx 22,21 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 190520.docx 23,17 KB (doc) szczegóły pobierz
  Protokół wyboru o...y 220520.docx 22,61 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się