2020-04-09

ROZEZNANIE RYNKU w celu oszacowania wartości zamówienia Stworzenie aplikacji mobilnej na urządzenia z systemem iOS oraz Android umożliwiające złożenie wniosku o oszacowanie strat związanych z występowaniem suszy w roku 2020 oraz świadczenia usług serwisowych dotyczących Aplikacji

1. Zamawiający

           

Ministerstwo Cyfryzacji; Departament Rozwoju Usług, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

 

2. Tryb

 

Niniejsze Zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w Zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia

 

Aplikacja mobilna

Przygotowywane narzędzie, tj. aplikacja mobilna, powinno dostarczać w łatwy i szybki sposób możliwość złożenia wniosku o oszacowanie strat, niezbędne do procedowania w kolejnym etapie ubiegania się o dofinansowanie z tytułu poniesionych strat rolniczych wywołanych skutkami suszy, które mogą mieć miejsce w roku 2020.

Aplikacja ma działać na urządzeniach mobilnych dla dwóch systemów operacyjnych i powinna być opublikowana w odpowiednim środowisku dystrybucyjnym:

 • iOS – sklep AppStore
 • Android – sklep Google Play

Usługi w ramach współpracy

Świadczenie usług serwisowych dotyczących Aplikacji (Usługi serwisowe).

 

4. Uzasadnienie złożonego zlecenia

 

Niniejsza aplikacja została zlecona w celu utworzenia narzędzia do złożenia wniosku o oszacowanie szkód poniesionych przez wystąpienie klęski żywiołowej – suszy, która umożliwi uruchomienie na platformach mobilnych tj. systemie operacyjnym Android oraz iOS.

 

5. Wymagania stawiane Wykonawcy

 

Przy tworzeniu narzędzia należy zachować standardy tworzenia aplikacji mobilnych z wytycznymi WCAG 2.1 zgodnie z załącznikiem 1 do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848 ). Aplikacja prezentująca dane powinna spełniać wymienione poniżej istotne wymagania.

 1. wykonanie serwisu zgodnie ze standardami WCAG;
 2. responsywność (płynną obsługę za pomocą urządzeń mobilnych, takich jak smartfony, tablety, panele dotykowe etc.) dla najbardziej popularnych systemów: Android oraz iOS;
 3. utrzymanie na odpowiednim poziomie bezpieczeństwa (tj. dokonanie zmian i wglądu do danych specyficznych jest możliwe jedynie po poprawnym zalogowaniu się do aplikacji)
 4. funkcjonalności narzędzia od strony użytkownika, obejmujące

Moduł A: logowanie się do aplikacji przy pomocy elektronicznego systemu identyfikacji zwanym Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej oraz bezpieczną formę wylogowania się.

Moduł B: Formularz składania wniosku obejmujący:

 • dane składającego wniosek (id producenta rolnego, dane kontaktowe)
 • dane dotyczące ewidencji szkód rolniczych na skutek klęski żywiołowej, suszy;
 • dane posiadanych działek rolnych;
 • dane upraw i hodowli;
 • dokumentację fotograficzną szkód rolniczych spowodowanych klęską suszy;
 • dokumentację ubezpieczeniową
 • oświadczenia i zgody formalne
 • Podsumowanie wniosku

Moduł C: możliwość przeglądania i weryfikacji statusu złożonego wniosku;

 1. szatę graficzną spójną z produktami. Portalu RP (www.gov.pl); z możliwością wprowadzenia do niej modyfikacji kolorystyki (np. wersja na okres żałoby narodowej). Projekt powinien uwzględniać także zastosowanie nazwy i logotypów Ministerstwa Rolnictwa;
 2. używanie przyjaznych dla użytkownika i zachęcających do korzystania rozwiązań użyteczności.
 3. aplikacja podczas jej użytkowania będzie komunikować się za pomocą protokołów internetowych w dwie strony z bazami danych mieszczącymi się na serwerach:

•          IUNG - Instytut upraw Nawożenia i Gleboznawstwa

•          ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

•          IERiGŻ - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

 

Szczegóły techniczne

Aplikacja zostanie przygotowana w otwartym frameworku Flutter stworzonym przez firmę Google. Kod źródłowy zostanie napisany w języku Dart. Zapewni to bezproblemowe działanie aplikacji w systemach operacyjnych Android oraz iOS. Minimalna obsługiwana wersja systemu Android: 5 (Lollipop) oraz iOS: 11.

Projekt zostanie stworzony w darmowym IDE firmy Google Android Studio. Kod przechowywany będzie w repozytorium GIT.

Aplikacja będzie oddawana do testów sukcesywnie wraz z postępami prac technicznych. Wersja iOS dostępna będzie dla wskazanych użytkowników poprzez platformę TestFlight. Wersja android dostarczana będzie jako plik APK lub testerom beta w Google Play Store.

 

6. Oferta cenowa

 

1. Wycena powinna być sporządzona w języku polskim.

2. Musi ona zawierać:

 1. dane oferenta,
 2. wycenę zawierającą informacje o łącznej cenie brutto i netto wykonania przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem kosztów dla:
 3. przygotowania narzędzia,
 4. jednej godziny pracy programisty w ramach usługi modernizacji i rozwoju aplikacji;
 5. cena podana w wycenie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem powyżej opisanego zamówienia z wyodrębnieniem dwóch wariantów:
 6. platformy iOS
 7. platformy Android

 

7. Termin przekazania ofert cenowych

 

Ofertę cenową należy przesłać na adres Ministerstwa Cyfryzacji, Departamentu Rozwoju Usług, w wersji elektronicznej na skrzynkę poczty elektronicznej sekretariat.DRU@mc.gov.pl w terminie do dnia 15 kwietnia 2020 r., do godz. 14:00

 

8. Kontakt

 

Wszelkich informacji merytorycznych i organizacyjnych udziela:

Barbara Zarzecka

Barbara.zarzecka@mc.gov.pl

tel. 518 700 671

Anna Sieniutycz

anna.sieniutycz@mc.gov.pl

Tel. 222455790

 

 

AKTUALIZACJA

W wyniku prowadzonego rozeznania rynku wpłynęły sześć ofert:

 

 

Oferent

Cena wykonania i wdrożenia Aplikacji

Świadczenie usług serwisowych dotyczących Aplikacji (Usługi serwisowe)

1.

Ambrożkiewicz Sp. z o.o.

98 400zł

147,60zł/godzina

2.

ABAKUS Systemy Teleinformatyczne sp. z o.o.

50 042,55zł

110,70zł/godzina

3.

Redmobile sp. z o.o.

95 450zł

150zł/godzina

4.

nFinity.pl sp. z o.o.

108 240zł

98,40zł/godzina

5.

PTM Soft Przemysław Tomecki

108 240zł

12 300zł/rok

6.

SmallGIS Sp. z o.o.

135 300zł

246zł/godzina

 

Po przyznaniu punktów, zgodnie z kryteriami zawartymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, zamówienie zostało powierzone firmie Redmobile sp. z o.o.

Niniejsze Rozeznanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) ze względu na szacowaną wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro.

Załączniki

  Załącznik 1.docx 17,34 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik 2.docx 13,99 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się