2020-01-24

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania polegającego na sukcesywnym wykonywaniu przez Wykonawcę drobnych robót budowlanych zlecanych w miarę potrzeb przez Zamawiającego

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na realizację zadania polegającego na sukcesywnym wykonywaniu przez Wykonawcę drobnych robót budowlanych zlecanych w miarę potrzeb przez Zamawiającego.

 

Oferty należy składać w formie wypełnionego Formularza ofertowego do 31 stycznia 2020 r.

 

- w formie pisemnej na adres:

Ministerstwo Cyfryzacji

Biuro Dyrektora Generalnego

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa

- lub drogą elektroniczną na adres: lukasz.subaczewski@mc.gov.pl

 

Ofertę traktuje się jako złożoną w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do Ministerstwa Cyfryzacji, do dnia wskazanego powyżej.

 

 1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1896 ze zm.).
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków z wykonawcami przy wyborze oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
 3. Zamawiający zastrzega, że oferta będzie stanowić informację publiczną.
 4. Zamawiający nie wyraża zgody na korespondencyjny tryb zawarcia umowy, osoby upoważnione do jej zawarcia będą zobowiązane stawić się w siedzibie Zamawiającego osobiście.
 5. Ministerstwo Cyfryzacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie.
 6. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena.
 7. Do udziału w niniejszym konkursie ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy wykażą że:
  • Przed terminem składania ofert, wykonali, co najmniej dwie robotyw branży architektoniczno-budowlanej, polegających na modernizacji, przebudowie lub remoncie pomieszczeń w budynkach.
  • Ww. roboty powinny być wykonane odrębnie dla różnych obiektów. Niniejszy zakres może stanowić część kompleksowegozadania.
  • Na potwierdzenie wykazanych powyżej robót należy załączyć kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałami) posiadanych referencji lub innych dokumentów (np. protokół odbioru dokumentacji), poświadczających, iż roboty te były wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

 

 

Załączniki:

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Projekt umowy
 3. Formularz ofertowy
 4. STWiORB

Załączniki

  Zał_1 - OPZ.docx 15,36 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał_3 - Formularz ofertowy.docx 31,25 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał_2 - Projekt umowy.docx 69,94 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał_4 - STWIORB.docx 50,1 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zapytanie ofertowe 24.01.2020.doc 57 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się