2020-04-08

Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia polegającego na sporządzeniu ekspertyzy dotyczącej analizy obowiązującego stanu prawnego w Polsce w kontekście regulacji unijnych dotyczących usług świadczonych przez pośredników internetowych oraz oceny wpływu zmian legislacyjnych na gospodarkę krajową

Ministerstwo Cyfryzacji (Departament Polityki Międzynarodowej) z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 27 zaprasza doskładania ofert na realizację zamówienia polegającego na sporządzeniu ekspertyzy dotyczącej analizy obowiązującego stanu prawnego w Polsce w kontekście regulacji unijnych dotyczących usług świadczonych przez pośredników internetowych oraz oceny wpływu zmian legislacyjnych na gospodarkę krajową, w ramach procedury rozeznania rynku.

 

  1. Niniejsze Rozeznanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) ze względu na szacowaną wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych netto równowartości kwoty 30 000,00 euro.
  2. Celem Rozeznania jest wybór Wykonawcy, który sporządzi ekspertyzę dotyczącą analizy obowiązującego stanu prawnego w Polsce w kontekście regulacji unijnych dotyczących usług świadczonych przez pośredników internetowych oraz oceny wpływu zmian legislacyjnych na gospodarkę krajową, zwaną dalej „Zamówieniem” – zgodnie z treścią Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – w terminie maksymalnie do 50 dni kalendarzowych od dnia następującego po dniu zawarcia umowy.
  3. Termin i miejsce składania ofert: do końca dnia 17 kwietnia 2020 r. na adres e-mail: karol.michalski@mc.gov.pl. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data i godzina otrzymania oferty drogą elektroniczną przez serwer Zamawiającego).
  4. Oferty należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną, a ich maksymalny rozmiar nie powinien przekraczać 10 MB. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim, muszą być podpisane przez Oferenta lub przez osobę należycie umocowaną do reprezentowania Oferenta (w takim przypadku do oferty należy też dołączyć dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania Oferenta).
  5. Wszelkie pytania na temat niniejszego Rozeznania należy kierować do Karola Michalskiego (adres e-mail: karol.michalski@mc.gov.pl; numer telefonu: 22 245 54 68).
  6. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w poniższych załącznikach.

 

 

Załączniki:


Rozeznanie rynku w celu wyboru wykonawcy zamówienia - ekspertyza

załącznik nr 1 do Rozeznania rynku - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

załącznik nr 2 do Rozeznania rynku - wzór umowy

załącznik nr 3 do Rozeznania rynku - wzór formularza ofertowego

załącznik nr 4 do Rozeznania rynku - wzór wykazu głównych usług

załącznik nr 5 do Rozeznania rynku - klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Załączniki

  Rozeznanie rynku w ...kspertyza.pdf 229,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  załącznik nr 1 do...mówienia.pdf 224,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  załącznik nr 2 do...ór umowy.pdf 345,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  załącznik nr 3 d...ertowego.docx 31,15 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik nr 4 d...h usług.docx 20,66 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik nr 5 d...osobowych.pdf 187,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wyciąg z protokoł...eny ofert.pdf 285,62 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się