2020-05-12

Zapytania ofertowe- „Świadczenie usług serwisowych niszczarek, polegających na wykonywaniu ich przeglądów, konserwacji, napraw i usuwania awarii” na rzecz Ministerstwa Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 27

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na:

 

„Świadczenie usług serwisowych niszczarek, polegających na wykonywaniu ich przeglądów, konserwacji, napraw i usuwania awarii”.

 

Oferty należy składać w formie wypełnionego Formularza ofertowego w terminie
do dnia: 21.05.2020 r.

- w formie pisemnej na adres:

Ministerstwo Cyfryzacji

Biuro Dyrektora Generalnego

ul. Królewska 27

00- 060 Warszawa

- lub drogą elektroniczną na adresmichal.kacprzak@mc.gov.pl

 

Ofertę traktuje się jako złożoną w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do Ministerstwa do dnia wskazanego powyżej.

 

1.  Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków z wykonawcami przy wyborze oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

3.  Zamawiający zastrzega, że oferta będzie stanowić informację publiczną.

4.  Zamawiający nie wyraża zgody na korespondencyjny tryb zawarcia umowy, osoby upoważnione do jej zawarcia będą zobowiązane stawić się w siedzibie Zamawiającego osobiście.

5.  Ministerstwo Cyfryzacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów  stosowanych w Ministerstwie.

6.  Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena podana w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 

 

Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:

  1. Projekt umowy wraz z Załącznikami;
  2. Opis Przedmiotu Zamówienia;
  3. Formularz ofertowy.

 

Załączniki

  Projekt umowy- usł...czarek MC.pdf 861,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Opis Przedmiotu Zam...czarek MC.pdf 541,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz ofertowy-...zarek MC.docx 25,38 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 - ...rządzeń.pdf 407,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 - ... odbioru.pdf 526,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 7- K...czarek MC.pdf 430,87 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się