2020-03-12

Zapytanie ofertowe na: usługę świadczenia usługi tłumacza PJM on-line w ramach Portalu RP www.gov.pl

Wykonanie usługi będzie polegało na zapewnieniu kompleksowej usługi tłumacza PJM on-line, tj. niewymagającej od Zamawiającego uruchomienia dedykowanego serwera lub wydzielenia specjalnej infrastruktury. Wykonawca zapewni aplikację, która będzie instalowana na stronach internetowych podmiotów sektora finansów publicznych na serwerze Portalu RP. Aplikacja ta pozwoli osobie głuchej na nawiązanie w czasie rzeczywistym połączenia wideo z tłumaczem polskiego języka migowego (PJM).

Usługa będzie świadczona w jednym systemie informatycznym, zatem od strony technicznej nie wystąpi zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi podmiotami i nie będzie konieczne integrowanie się z oddzielnymi systemami. Wykonawca musi jednak zapewnić mechanizm statystyk, który pozwoli w skali miesiąca zliczyć liczbę połączeń dla każdego z podmiotów.

 

Szczegóły dotyczące kryteriów wymaganych, kryteriów dodatkowych oraz kryteriów kosztowych i wszystkie inne informacje dotyczące wymagań co do Wykonawcy znajdują się w załączniku nr 3 (Zapytanie ofertowe).

 

Przygotowanie oferty

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Do oferty należy dołączyć:

  • załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

Wykonawca poda kwotę oferty w polskich złotych (PLN), a płatności odbędą się na zasadach szczegółowo określonych w umowie.

 

Ofertę należy przesłać w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty publikacji ogłoszenia, czyli do dnia 19 marca 2020, do godz. 15.00 na adres email:  

Katarzyna.gorgolewska-nalecz@mc.gov.pl.

 

Załącznik nr 1 -  Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

Załącznik nr 3 – Zapytanie ofertowe.

Załączniki

  Załacznik 1- Formu...ofertowy.docx 36,05 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załacznik 2 - Oświadczenie.docx 126,34 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załacznik 3 - Zapy... ofertowe.pdf 414,77 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się