2020-05-22

Zapytanie ofertowe na Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją

Zapytanie ofertowe na Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowegowraz z koncepcją

 

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowegowraz z koncepcją dla inwestycji pn. „Budowa dźwigu osobowego wraz z przebudową konstrukcji budynku Ministerstwa Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27             w Warszawie”.

 

Oferty należy składać w formie wypełnionego Formularza ofertowego w terminie do dnia
2 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

- w formie pisemnej na adres:

Ministerstwo Cyfryzacji

Biuro Dyrektora Generalnego

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa

- lub drogą elektroniczną na adres: adam.szczepaniak@mc.gov.pl

 

Ofertę traktuje się jako złożoną w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do Ministerstwa Cyfryzacji nie później niż w dniu wskazanym powyżej.

 

 1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków z wykonawcami przy wyborze oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
 3. Zamawiający zastrzega, że oferta będzie stanowić informację publiczną.
 4. Zamawiający zastrzega – przed zawarciem umowy – obowiązek uczestnictwa wykonawcy, w co najmniej jednym spotkaniu informacyjno-uzgodnieniowym w siedzibie Zamawiającego.
 5. Zamawiający nie wyraża zgody na korespondencyjny tryb zawarcia umowy, osoby upoważnione do jej zawarcia będą zobowiązane stawić się w siedzibie Zamawiającego osobiście.
 6. Przed złożeniem oferty istnieje możliwość odbycia wizji lokalnej w obiekcie, na którym będą realizowane roboty, po uprzednim umówieniu telefonicznym.
 7. Ministerstwo Cyfryzacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych
  w Ministerstwie.
 8. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena.

 

Do udziału w niniejszym konkursie ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy wykażą żeprzed terminem składania ofert, wykonali:

 

1)  co najmniej jednej pracy zrealizowanej przed terminem złożenia oferty, polegającej na wykonaniu koncepcji do projektu budowlano-wykonawczego w zakresie konstrukcyjno-budowlanym w budynku użyteczności publicznej. Niniejszy zakres może stanowić część większego zadania.

 

2)  co najmniej jednego zrealizowanego opracowania, polegającego na wykonaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla formuły „zaprojektuj i wybuduj” w budynku użyteczności publicznej. Niniejszy opracowanie może stanowić część szerszego opracowania*.

Przez budynek użyteczności publicznej – należy rozumieć budynek wg § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 8 kwietnia 2019 r, poz. 1065).

Na potwierdzenie wykazanych powyżej prac należy załączyć kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałami) posiadanych referencji lub innych dokumentów (protokół odbioru końcowego), poświadczających, iż usługi te były wykonane w sposób należyty.

    

Jeżeli w ramach jednego zadania została wykonana koncepcja do projektu budowlano-  wykonawczego w zakresie konstrukcyjno-budowlanym (ppkt 1) i program funkcjonalno-użytkowy dla formuły „zaprojektuj i wybuduj” (ppkt 2)w budynku użyteczności publicznej, to wtedy ten warunek przystąpienia wykonawcy do udziału w postępowaniu zostanie spełniony.

 

3) dysponują lub będą dysponować jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

 

Osoba przewidziana do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie musi posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 7,
art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) lub równorzędne uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 r. W odniesieniu do obywateli państw członkowskich zastosowanie będzie miała ustawa z dnia 22 grudnia 2018 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2272) i ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117).Zamawiający wymaga, aby osoba wymieniona w pkt 2 posiadała znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.

 

W celu odbycia wizji lokalnej budynku, w którym będą realizowane roboty, należy skontaktować się
z pracownikiem Biura Dyrektora Generalnego Adamem Szczepaniakiem, elektronicznie adam.szczepaniak@mc.gov.pllub na tel. 22 556 84 85.

 

 

Załączniki:

 1. Opis przedmiotu zamówienia;
 2. Projekt umowy;
 3. Formularz ofertowy.

Załączniki

  Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf 458,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt umowy.pdf 956,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz ofertowy.docx 21,42 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się