2020-04-17

Zapytanie ofertowe - "Wykonanie, w latach 2020-2022, sześciu kontroli okresowych budynku przy ulicy Królewskiej 27 w Warszawie"

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na Wykonanie, w latach 2020-2022, sześciu kontroli okresowych budynku przy ulicy Królewskiej 27 w Warszawie.

 

Oferty należy składać w formie wypełnionego Formularza ofertowego w terminie do dnia 27.04.2020 r.

 

- w formie pisemnej na adres:

Ministerstwo Cyfryzacji

Biuro Dyrektora Generalnego

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa

 

- lub drogą elektroniczną na adres:paulina.galczynska@mc.gov.pl

 

Ofertę traktuje się jako złożoną w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do Ministerstwa do dnia wskazanego powyżej.

 

1.    Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843).

2.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków z Wykonawcami przy wyborze oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

3.    Zamawiający zastrzega, że oferta będzie stanowić informację publiczną.

4.    Zamawiający nie wyraża zgody na korespondencyjny tryb zawarcia umowy, co oznacza, że  osoby upoważnione do jej zawarcia będą zobowiązane stawić się w siedzibie Zamawiającego osobiście.

5.    Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena.

6.    Do udziału w niniejszym postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy dysponują pracownikami posiadającymi:

1)      uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami w specjalnościach:

·       konstrukcyjno-budowlanej lub

·       instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

 

Osobami uprawnionymi do kontaktów ze strony Zamawiającego są:

Paulina Gałczyńska, tel. 22/ 245 55 42, e-mail: paulina.galczynska@mc.gov.pl

Łukasz Subaczewski, tel. 22/ 245 55 08, e-mail: lukasz.subaczewski@mc.gov.pl

 

Załączniki:

1.       Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;

2.       Projekt umowy;

3.       Formularz ofertowy.

 

Załączniki

  Załącznik nr 1 do...mówienia.pdf 299,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 do...ekt umowy.pdf 580,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do...ofertowy.docx 18,56 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się